ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -舌-, *舌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[舌, shé, ㄕㄜˊ] tongue; bell clapper
Radical: , Decomposition:   千 [qiān, ㄑㄧㄢ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [pictographic] A tongue 千 sticking out of a mouth 口, Rank: 1958
[敌, dí, ㄉㄧˊ] enemy, foe, rival; to match; to resist
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 523
[舍, shě, ㄕㄜˇ] house, dwelling; to reside, to dwell; to abandon, to give up
Radical: , Decomposition:   人 [rén, ㄖㄣˊ]  舌 [shé, ㄕㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] the shape of a roof, Rank: 1344
[舒, shū, ㄕㄨ] relaxed, comfortable; to unfold, to stretch out
Radical: , Decomposition:   舍 [shě, ㄕㄜˇ]  予 [, ㄩˇ]
Etymology: [pictophonetic] home, Rank: 1459
[辞, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Bitter 辛 words 舌, Rank: 1469
[舔, tiǎn, ㄊㄧㄢˇ] to lick, to taste
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  忝 [tiǎn, ㄊㄧㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] tongue, Rank: 3348
[舐, shì, ㄕˋ] to lick, to lap up
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] tongue, Rank: 4344
[舖, pù, ㄆㄨˋ] store, shop; bunk, bed
Radical: , Decomposition:   舍 [shě, ㄕㄜˇ]  甫 [, ㄈㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] house, Rank: 7154

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shé, ㄕㄜˊ, ] tongue, #8,424 [Add to Longdo]
[shé tóu, ㄕㄜˊ ㄊㄡˊ, / ] tongue, #9,487 [Add to Longdo]
[kǒu shé, ㄎㄡˇ ㄕㄜˊ, ] tongue; dispute, #28,387 [Add to Longdo]
[shé jiān, ㄕㄜˊ ㄐㄧㄢ, ] tip of tongue; apical, #33,466 [Add to Longdo]
七嘴八[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once, #38,158 [Add to Longdo]
口干[kǒu gān shé zào, ㄎㄡˇ ㄍㄢ ㄕㄜˊ ㄗㄠˋ, / ] lit. dry mouth and tongue (成语 saw); to talk too much, #43,493 [Add to Longdo]
[hóu shé, ㄏㄡˊ ㄕㄜˊ, ] mouthpiece; spokesperson, #44,953 [Add to Longdo]
[Sāi shé ěr, ㄙㄞ ㄕㄜˊ ㄦˇ, / ] Seychelles, #50,814 [Add to Longdo]
[huǒ shé, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄜˊ, ] tongue of flame, #52,892 [Add to Longdo]
[shé zhàn, ㄕㄜˊ ㄓㄢˋ, / ] verbal sparring; duel of words, #54,604 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
鼓を打つ[したつづみをうつ, shitatsuzumiwoutsu] (vt) รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[した, shita] (n) (1) tongue; (2) tongue-like object; clapper (of a bell); talon (of a lock); (P) [Add to Longdo]
が回る[したがまわる, shitagamawaru] (exp,v5r) speaking without hesitation or problems; speaking fluently or skillfully [Add to Longdo]
が肥える[したがこえる, shitagakoeru] (exp,v1) (See 口が肥える) to be particular about one's food; to have a discriminating palate [Add to Longdo]
たるい[したたるい, shitatarui] (adj-i) (See 足らず) lisping; cooing [Add to Longdo]
を巻く[したをまく, shitawomaku] (exp,v5k) (id) to be astonished [Add to Longdo]
を出す[したをだす, shitawodasu] (exp,v5s) to put out one's tongue; to stick out one's tongue [Add to Longdo]
ピアス[したピアス, shita piasu] (n) tongue piercing; tongue stud [Add to Longdo]
[ぜつおん, zetsuon] (n,adj-no) lingual sound [Add to Longdo]
下腺[ぜっかせん, zekkasen] (n) sublingual gland [Add to Longdo]
[ぜっか, zekka] (adj-na,n) slip of tongue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are lying to me.お前は二枚を使っている。
The coffee was so hot that I nearly burned my tongue.コーヒーはが焼けるほど熱かった。
The cola made my tongue tingle.コーラを飲んだらがぴりぴりした。
This mustard really bites the tongue.このからしはが痺れるほど辛い。
Gorillas cannot use their lips and tongues to speak, but they can communicate with people in other ways.ゴリラは話すのに唇やを使うことができないが、別の方法で人々とコミュニケーションができるのである。
The beauty of the scenery is beyond description.その景色の美しさは筆に尽くしがたい。
The scenery was beautiful beyond description.その光景は筆に尽くしがたいほど美しかった。
He speaks with a lisp.その子は足らずに話す。
That child stuck out his tongue at me.その子供は私にを出した。
The beauty of the scenery was beyond description.その風景の美しさは筆に尽くしがたかった。
The scenery is beautiful beyond description.その風景は筆に尽くせないほど美しい。
We banqueted on lobster that night.その夜我々は大エビに鼓を打った。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[した, shita] -Zunge [Add to Longdo]
[ぜっせん, zessen] Wortstreit, Wortwechsel [Add to Longdo]
打ち[したうち, shitauchi] das_Schnalzen_mit_der_Zunge (bei Misserfolg) [Add to Longdo]
[ぜっか, zekka] folgenschwere_Aeusserung(en) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top