ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -致-, *致*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[致, zhì, ㄓˋ] to send; to present, to deliver; to cause; consequence
Radical: , Decomposition:   至 [zhì, ㄓˋ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] rap, Rank: 524

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhì, ㄓˋ, / ] fine and close, #2,336 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to send; to devote; to deliver; to cause; to convey, #2,336 [Add to Longdo]
[dǎo zhì, ㄉㄠˇ ㄓˋ, / ] to lead to; to create; to cause; to bring about, #780 [Add to Longdo]
[yī zhì, ㄧ ㄓˋ, ] unanimous; identical (views or opinions), #1,659 [Add to Longdo]
使[zhì shǐ, ㄓˋ ㄕˇ, 使] cause; result in, #5,328 [Add to Longdo]
[jīng zhì, ㄐㄧㄥ ㄓˋ, ] delicate; fine; exquisite, #5,413 [Add to Longdo]
[dà zhì, ㄉㄚˋ ㄓˋ, ] more or less; roughly; approximately, #6,664 [Add to Longdo]
[xì zhì, ㄒㄧˋ ㄓˋ, / ] delicate; fine; careful; meticulous; painstaking, #6,868 [Add to Longdo]
[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, ] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life, #7,980 [Add to Longdo]
[yǐ zhì, ㄧˇ ㄓˋ, ] to such an extent as to; down to; up to, #8,104 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[いたす, itasu] TH: ทำ(รูปถ่อมตน ใช้กับการกระทำของผู้พูด)  EN: to do (pol)

Japanese-English: EDICT Dictionary
し方;いたし方[いたしかた, itashikata] (n) way; method [Add to Longdo]
[いたす, itasu] (v5s,vt) (hum) to do; (P) [Add to Longdo]
[ちし, chishi] (n,vs) resignation; seventy years of age [Add to Longdo]
[ちし, chishi] (n,adj-no) lethal; fatal; (P) [Add to Longdo]
死遺伝子[ちしいでんし, chishiidenshi] (n) lethal gene [Add to Longdo]
死因子[ちしいんし, chishiinshi] (n) (obsc) (See 死遺伝子) lethal factor; lethal gene [Add to Longdo]
死傷[ちししょう, chishishou] (n) fatal wound [Add to Longdo]
死注射[ちしちゅうしゃ, chishichuusha] (n) lethal injection [Add to Longdo]
死突然変異[ちしとつぜんへんい, chishitotsuzenhen'i] (n) lethal mutation [Add to Longdo]
死量[ちしりょう, chishiryou] (n) lethal dose; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some 20 issues have been agreed on.20ほどの問題で意見の一をみている。
I am very thankful to you for your advice.あなたのご助言には大変感謝します。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説明は運転手の説明と一している。
Your plan is not in line with our policy.あなたの計画は私たちの方針と一していない。
Your ideas are in accord with ours.あなたの考えは私たちと一している。
We all agree in liking the teacher.あの先生が好きだということで我々はみんな一している。
The man answer the description in the news.あの男は新聞と一する。
These measurements conform to the blueprints.これらの寸法は設計図に一する。
Thank you for your kind assistance.ご協力に感謝します。
I appreciate your thoughtfulness.ご好意に感謝します。
Thank you very much for attending.ご参加いただき感謝します。
Barter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.しかし物々交換制は、人々の要求が一することは希であったので、非常に不満足な制度だった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error [Add to Longdo]
命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いたす, itasu] -tun, machen, erreichen [Add to Longdo]
命傷[ちめいしょう, chimeishou] toedliche_Wunde, toedliche_Verletzung [Add to Longdo]
死量[ちしりょう, chishiryou] lethale_Dosis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top