ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -腺-, *腺*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[腺, xiàn, ㄒㄧㄢˋ] gland
Radical: , Decomposition:     泉 [quán, ㄑㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 2257

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, ] gland, #10,294 [Add to Longdo]
甲状[jiǎ zhuàng xiàn, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄨㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] thyroid gland, #10,304 [Add to Longdo]
前列[qián liè xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄌㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ, ] prostate, #10,876 [Add to Longdo]
[rǔ xiàn ái, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] breast cancer, #11,310 [Add to Longdo]
[rǔ xiàn, ㄖㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, ] mammary gland, #13,981 [Add to Longdo]
[xiàn ái, ㄒㄧㄢˋ ㄞˊ, ] Adenocarcinoma, #18,288 [Add to Longdo]
[yí xiàn, ㄧˊ ㄒㄧㄢˋ, ] pancreas, #18,346 [Add to Longdo]
肾上[shèn shàng xiàn, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] adrenal glands, #18,742 [Add to Longdo]
肾上[shèn shàng xiàn sù, ㄕㄣˋ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨˋ, / ] adrenaline, #20,229 [Add to Longdo]
[xiōng xiàn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄢˋ, ] thymus, #22,693 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せん, sen] (n) ต่อม

eg. 甲状腺 (こうじょうせん) ต่อมไทรอยด์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) gland [Add to Longdo]
ペスト[せんペスト, sen pesuto] (n) bubonic plague [Add to Longdo]
[せんがん, sengan] (n) adenocarcinoma [Add to Longdo]
[せんしゅ, senshu] (n) adenoma [Add to Longdo]
[せんねつ, sennetsu] (n) (See 伝染性単核球症) mononucleosis; glandular fever [Add to Longdo]
熱リケッチア症[せんねつリケッチアしょう, sennetsu rikecchia shou] (n) sennetsu rickettsiosis [Add to Longdo]
病質[せんびょうしつ, senbyoushitsu] (n) scrofulosis; being in delicate health; lymphatic temperament [Add to Longdo]
[せんもう, senmou] (n) glandular hair [Add to Longdo]
[せんよう, senyou] (n,adj-no) adenoid [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I had mastitis before.以前に乳炎をわずらいました。
I had an enlarged prostate.前立肥大になりました。
I was told my tear duct was blocked.が詰まっていると言われました。
I'm afraid my tonsils are swollen.扁桃がはれている気がするのですが。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The superior glands are secreting a greater discharge of adrenalin.[CN] 高级体正在秘密释放大量肾上 The Laughing Woman (1969)
Bill Edward's tonsils.[CN] -是的 比尔的扁桃付的钱 The Man Who Knew Too Much (1956)
Now, in Walt's case, with a stage llI adenocarcinoma I'd like to see, I hope to see at least a 25- to 35-percent reduction in tumor mass something to tell me that the cancer has responded to the therapy.[JP] ウォルターの場合 ステージ3の肺ガンだが 私はこう見ている 少なくともガン細胞は 25〜35%に縮小した 4 Days Out (2009)
I'm interested in the way people develop. The glandular type and so on.[JP] 人の分泌の発達に 興味がある The Manster (1959)
Due to her unstable condition, it has become necessary to remove her zootoxin glands and stinger.[JP] 彼女の不安定な状態を考慮して... 毒素と針を切除する必要が出てきた Splice (2009)
- The children had the mumps. - Oh.[CN] 一孩子们得了腮炎 一噢 Leave Her to Heaven (1945)
Thenallofusgetsthemeasles and mumps and croup[CN] 我们都会出麻疹还有腮炎和喉炎 The Band Wagon (1953)
No,opossum's have 15 mammaries.[JP] いやフクロネズミは 乳を15個持っている The Transformation (2009)
You didn't get your tonsils washed out.[CN] 难道你把扁桃也刮掉了? Rio Bravo (1959)
the central endocrine gland has been removed.[JP] 中枢分泌がなくなってた The Same Old Story (2008)
I need some more epinephrine.[CN] 我要再多点肾上 Bullitt (1968)
This procedure is not like removing tonsils.[JP] 扁桃を切ることとは違うんだ In Which We Meet Mr. Jones (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top