ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脱-, *脱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脱, tuō, ㄊㄨㄛ] to take off, to shed; to escape from
Radical: , Decomposition:     兑 [duì, ㄉㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 943

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tuō, ㄊㄨㄛ, / ] to shed; to take off; to escape; to get away from, #3,620 [Add to Longdo]
[bǎi tuō, ㄅㄞˇ ㄊㄨㄛ, / ] to break away from; to cast off (old ideas etc); to get rid of; to break away (from); to break out (of); to free oneself from; to extricate oneself, #4,583 [Add to Longdo]
[tuō lí, ㄊㄨㄛ ㄌㄧˊ, / ] separate; break away, #4,605 [Add to Longdo]
[tuō luò, ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˋ, / ] to omit; missing; to drop; to cut out; to shed, #9,715 [Add to Longdo]
[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, / ] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved, #10,631 [Add to Longdo]
颖而出[tuō yǐng ér chū, ㄊㄨㄛ ㄧㄥˇ ㄦˊ ㄔㄨ, / ] lit. a sharp point sticks out (成语 saw); fig. talent will reveal itself, #11,223 [Add to Longdo]
[tuō guāng, ㄊㄨㄛ ㄍㄨㄤ, / ] strip naked; strip nude, #11,695 [Add to Longdo]
[táo tuō, ㄊㄠˊ ㄊㄨㄛ, / ] to run away; to escape, #12,837 [Add to Longdo]
[sǎ tuō, ㄙㄚˇ ㄊㄨㄛ, / ] free and easy; unaffected, #13,046 [Add to Longdo]
[tuō shuǐ, ㄊㄨㄛ ㄕㄨㄟˇ, / ] to dry out; to extract water; dehydration; dehydrated; desiccation, #14,328 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[だっせん, dassen] (n) (รถไฟ) ตกราง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だつらく, datsuraku] การหลุดหาย การตกหาย
[だっしゅつ, dasshutsu] (n, vi, vt) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
脂綿[だっしめん, dasshimen] (n) สำลีซับแผล, absorbent cotton, sanitary cotton, cotton wool

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぬぐ, nugu] TH: ถอดเสื้อผ้า  EN: to take off clothes

Japanese-English: EDICT Dictionary
[だつ, datsu] (pref) de- (indicating reversal, removal, etc.) [Add to Longdo]
がす[ぬがす, nugasu] (v5s) to strip someone; to help someone remove (clothes) [Add to Longdo]
がせ屋[ぬがせや, nugaseya] (n) persons who convince female celebrities to pose nude for photoshoots [Add to Longdo]
ぎ捨てる[ぬぎすてる, nugisuteru] (v1,vt) to fling; to throw off (clothes); to kick off (boots) [Add to Longdo]
ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side [Add to Longdo]
[ぬぎぬぎ, nuginugi] (n,vs) (chn) undressing [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] (v5g,vt) to take off (clothes, shoes, etc.); to undress; (P) [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] (v1,vi) to come off; to slip down; to slip off [Add to Longdo]
する[だっする, dassuru] (vs-s) to escape from; to get out; (P) [Add to Longdo]
オタク[だつオタク, datsu otaku] (n) (See オタク) ex-nerd; one who has given up geeky or nerdy hobbies; one who has given up stereotypically geeky dress, mannerisms, etc. [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten prisoners broke out of jail.10人の囚人たちが獄した。
The prisoner who escaped two days ago is still at large.2日前に走した囚人はまだつかまっていない。
Three men broke out of prison yesterday.3人の男が昨日獄した。
I bow to your superior judgement.あなたの優れた御判断には帽です。
The company stopped losing money.あの会社は赤字をした。
Ann gave an account of how she had escaped.アンはどのように出したのかを説明してくれた。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子を追いかけているうちに彼女の靴が片方げた。
Today is the fatal day that they will attempt their escape.きょうこそは彼らが走を企てる運命の日だ。
Why not take your coat off?コートをいだらどうですか。
Take off your coat and make yourself at home.コートをいでお楽になさって下さい。
Take off your coat.コートをいでください。
Take off your coat.コートをぎなさい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[だつ, datsu] WEGLASSEN, AUSLASSEN, ENTFERNEN, SICH ENTFERNEN [Add to Longdo]
[ぬぐ, nugu] ausziehen, ablegen [Add to Longdo]
げる[ぬげる, nugeru] fallen, abgehen (Kleidungsstuecke) [Add to Longdo]
[だつろう, datsurou] Auslassung, Luecke [Add to Longdo]
[だつぜい, datsuzei] Steuerhinterziehung [Add to Longdo]
穀機[だっこくき, dakkokuki] Dreschmaschine, Maehdrescher [Add to Longdo]
[だっせん, dassen] Entgleisung, Abweichung [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]
衣所[だついじょ, datsuijo] Umkleideraum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top