ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -脈-, *脈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[脈, mài, ㄇㄞˋ] a pulse; arteries, veins; blood vessels
Radical: , Decomposition:     永 [yǒng, ㄩㄥˇ]
Etymology: [ideographic] Long 永 vessels through one's body ⺼, Rank: 6113

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mài, ㄇㄞˋ, / ] mountain range; pulse, #5,123 [Add to Longdo]
静脉[jìng mài, ㄐㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] vein, #4,983 [Add to Longdo]
动脉[dòng mài, ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] artery, #5,451 [Add to Longdo]
冠状动脉[guān zhuàng dòng mài, ㄍㄨㄢ ㄓㄨㄤˋ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] coronary artery, #13,915 [Add to Longdo]
脉冲[mài chōng, ㄇㄞˋ ㄔㄨㄥ, / ] pulsation (in electric currents); periodic variations, #14,316 [Add to Longdo]
主动脉[zhǔ dòng mài, ㄓㄨˇ ㄉㄨㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] aorta; principal artery, #15,132 [Add to Longdo]
脉搏[mài bó, ㄇㄞˋ ㄅㄛˊ, / ] pulse; throbbing, #17,863 [Add to Longdo]
血脉[xuè mài, ㄒㄩㄝˋ ㄇㄞˋ, / ] blood vessels, #18,476 [Add to Longdo]
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things, #20,430 [Add to Longdo]
命脉[mìng mài, ㄇㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, / ] lifeline, #25,472 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みゃく, myaku] (n) pulse; (P) [Add to Longdo]
が有る;がある[みゃくがある, myakugaaru] (exp) there being still some hope (lit [Add to Longdo]
を取る[みゃくをとる, myakuwotoru] (exp,v5r) to take a pulse [Add to Longdo]
を診る[みゃくをみる, myakuwomiru] (exp,v1) to examine one's pulse [Add to Longdo]
[みゃっかん, myakkan] (n) vascular system; blood vessel; duct [Add to Longdo]
[みゃくどころ, myakudokoro] (n) spot where the pulse may be taken; vital point [Add to Longdo]
診;脉診[みゃくしん, myakushin] (n) diagnostic sphygmopalpation (in traditional Chinese medicine); medical diagnosis performed by feeling one's pulse [Add to Longdo]
打つ[みゃくうつ, myakuutsu] (v5t,vi) to pound (e.g. heart); to pulse (e.g. vein) [Add to Longdo]
[みゃくどう, myakudou] (n,vs) pulsation; pulsatory motion [Add to Longdo]
拍(P);[みゃくはく, myakuhaku] (n,adj-no) pulse; pulsation; stroke of pulse; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your pulse is normal.あなたのは普通です。
What's the name of the mountain range?あの山の名前は何と言いますか。
The Alps are in the center of Europe.アルプス山はヨーロッパの中央にある。
This is a view of the Alps.これはアルプス山の絵です。
The doctor thought the patient's pulse was rather rapid.医者はその患者のは少し速いと思った。
The doctor felt my pulse.医者は私のをとった。
The doctor felt his pulse.医者は彼のをとった。
We had native guides on our trip to the mountain.我々はその山で土着のガイドを雇った。
Mountains in the ocean and even whole ranges are still being discovered, and most of them have not yet been explored in detail.海洋中の山、それに山までが現在も発見され続けており、そのほとんどはまだ詳しく調べられてはいない。
You have a regular pulse.君のは正常だ。 [M]
The meaning of words can change according to their context.言葉の意味は文によって変わりうる。
I looked a chain of mountains.私は山を見た。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みゃく, myaku] PULS, VENE, ADER, LAGER [Add to Longdo]
[みゃくはく, myakuhaku] Pulsschlag [Add to Longdo]
[みゃくらく, myakuraku] (logischer) Zusammenhang [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top