ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -胞-, *胞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[胞, bāo, ㄅㄠ] womb, placenta, fetal membrane
Radical: , Decomposition:     包 [bāo, ㄅㄠ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1341

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāo, ㄅㄠ, ] the placenta; womb, #7,650 [Add to Longdo]
[xì bāo, ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] cell, #873 [Add to Longdo]
[tóng bāo, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄠ, ] fellow citizen or countryman, #5,031 [Add to Longdo]
淋巴细[lín bā xì bāo, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄚ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] lymphocyte, #10,120 [Add to Longdo]
红细[hóng xì bāo, ㄏㄨㄥˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] erythrocyte; red blood cell, #10,256 [Add to Longdo]
干细[gàn xì bāo, ㄍㄢˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] stem cell, #10,388 [Add to Longdo]
白细[bái xì bāo, ㄅㄞˊ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] white blood cell; leucocyte, #11,097 [Add to Longdo]
[shuāng bāo tāi, ㄕㄨㄤ ㄅㄠ ㄊㄞ, / ] twin, #13,255 [Add to Longdo]
粒细[lì xì bāo, ㄌㄧˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, / ] granulocyte, #18,077 [Add to Longdo]
[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, / ] countryman living abroad, #20,102 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほうし, houshi] (n) สปอร์
[ほうし, houshi] (n) สปอร์, See also: R. spore

Japanese-English: EDICT Dictionary
[えな;ほうい, ena ; houi] (n) placenta [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] (n,adj-no) spore; (P) [Add to Longdo]
子体[ほうしたい, houshitai] (n) sporophyte [Add to Longdo]
子嚢[ほうしのう, houshinou] (n) sporangium [Add to Longdo]
子嚢群[ほうしのうぐん, houshinougun] (n) sporus [Add to Longdo]
子葉[ほうしよう, houshiyou] (n) (See 裸葉) fertile frond [Add to Longdo]
[ほうじょう, houjou] (adj-no) cystoid; cystiform; vesicular; hydatidiform [Add to Longdo]
状奇胎;状鬼胎[ほうじょうきたい, houjoukitai] (n) hydatidiform mole [Add to Longdo]
[ほうはい, houhai] (n,adj-no) blastula; blastosphere [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My fellow Americans : ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.アメリカ合衆国の同諸君、国家が諸君のために何をしてくれるかを求めず、諸君が国家のために何をできるかを求めよう。
What is a cancer cell like?ガン細とはどのようなものですか。
Every person in this community is like a cell in the immune system of a healthy human body.この地域社会に住む一人一人は、健康な人間が持つ免疫機構の細のようなもだ。
In science class, we drew pictures of cells.科学のクラスで私達は細の絵を書きます。
Muscle tissue consists of innumerable cells.筋肉組織は無数の細からなっている。
A nerve cell responds to a slight stimulus.神経細は弱い刺激に反応する。
The human body is composed of billions of small cells.人体は何十億という小さな細から構成されている。
A human body consists of a countless number of cells.人体は無数の細からなっている。
My fellow citizens of the world: Ask not what America will do for you, but what together we can do for the freedom of man.世界の同諸君、アメリカ合衆国が諸君のために何をしてくれるかを求めず、人類の自由のためにともに何ができるかを求めよう。
All the people on earth are brothers.地上のすべての人は同だ。
Animal bodies are made up of cells.動物の体は細でできている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] SCHUTZHUELLE, SCHEIDE, BEUTEL, MUTTERKUCHEN [Add to Longdo]
[ほうし, houshi] Spore [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top