ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肝-, *肝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肝, gān, ㄍㄢ] liver
Radical: , Decomposition:     干 [gàn, ㄍㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 1760

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gān, ㄍㄢ, ] liver, #2,443 [Add to Longdo]
[gān zàng, ㄍㄢ ㄗㄤˋ, / ] liver, #8,195 [Add to Longdo]
[gān ái, ㄍㄢ ㄞˊ, ] liver cancer, #10,085 [Add to Longdo]
[gān yán, ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis, #11,418 [Add to Longdo]
[yǐ gān, ㄧˇ ㄍㄢ, ] hepatitis B, #12,176 [Add to Longdo]
硬化[gān yìng huà, ㄍㄢ ㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, ] cirrhosis, #17,429 [Add to Longdo]
[xīn gān, ㄒㄧㄣ ㄍㄢ, ] conscience; darling; character; sincerity; cordiality, #22,147 [Add to Longdo]
乙型[yǐ xíng gān yán, ㄧˇ ㄒㄧㄥˊ ㄍㄢ ㄧㄢˊ, ] hepatitis B, #23,624 [Add to Longdo]
脂肪[zhī fáng gān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄍㄢ, ] fatty liver, #29,404 [Add to Longdo]
[jiǎ gān, ㄐㄧㄚˇ ㄍㄢ, ] hepatitis A, #37,805 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かんえん, kan'en] (n) โรคตับอักเสบ, See also: R. hepatitis
[かんぞう, kanzou] (n) ตับ, Syn. レバー
臓癌[かんぞうがん, kanzougan] (n) มะเร็งตับ

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);胆(P)[きも(P);たん(胆), kimo (P); tan ( tan )] (n) (1) liver; innards; (2) courage; spirit; pluck; guts; (P) [Add to Longdo]
っ魂;ったま;魂;玉;っ玉;胆玉[きもったま;きもだま(肝魂;肝玉;胆玉), kimottama ; kimodama ( kimo tamashii ; kimo tama ; tan tama )] (n) guts; pluck; nerve; spirit [Add to Longdo]
に銘じる[きもにめいじる, kimonimeijiru] (exp,v1) to be deeply impressed; to take to heart; to engrave on one's heart; to bear in mind [Add to Longdo]
をつぶす;を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned [Add to Longdo]
を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp,v1) to do with determination [Add to Longdo]
を冷やす;きもを冷やす[きもをひやす, kimowohiyasu] (exp,v5s) to be struck with terror; to be terrified; to be scared to death [Add to Longdo]
移植[かんいしょく, kan'ishoku] (n) (abbr) (See 臓移植・かんぞういしょく) liver transplant [Add to Longdo]
[かんえん, kan'en] (n,adj-no) hepatitis; (P) [Add to Longdo]
炎ウイルス[かんえんウイルス, kan'en uirusu] (n) hepatitis virus [Add to Longdo]
癌;がん;ガン[かんがん(肝癌;肝がん);かんガン(肝ガン), kangan ( kimo gan ; kimo gan ); kan gan ( kimo gan )] (n) liver cancer (esp. hepatoma) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These pills act on the liver.この薬は臓に効く。
I was much frightened at the sight.その光景を見て私はをつぶした。
I frightened at the sight.その光景を見てをつぶした。
Your plan sounds good, but the bottom line is : "Will it bring us more business?"なるほど君の計画はもっともらしく聞こえるが、心なのは、それで取り引きが増えるのかどうかということだ。 [M]
It is essential to get at the heart of the matter, no matter what they are.なんであれ物事の本体を捕らえる事が心だ。
Resignation is the first lesson of life.何事も諦めが心だ。
Whatever you're doing, starting off on the right foot is essential.何事も最初が心だよな。
Staggering sums of money.をつぶすような金額。
A new treatment for hepatitis is being studied.炎の新しい治療法が研究されている。
It is not what you read but how you read it that counts.心なのは何を読むかではなくて、どう読むかだ。
It is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.危機のさいにも冷静さを失わず、狂気に走るのを避けることが要である。
A good beginning makes a good ending.始めが心。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きも, kimo] -Leber, -Geist [Add to Longdo]
っ玉[きもったま, kimottama] Schneid, -Mut, starke_Nerven [Add to Longdo]
[かんじん, kanjin] wesentlich, -wichtig [Add to Longdo]
[かんゆ, kanyu] Lebertran [Add to Longdo]
硬変[かんこうへん, kankouhen] Leberzirrhose [Add to Longdo]
[かんぞう, kanzou] -Leber [Add to Longdo]
[かんよう, kanyou] -wichtig, wesentlich [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top