ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肘-, *肘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肘, zhǒu, ㄓㄡˇ] elbow, shoulder; to help someone carry a load
Radical: , Decomposition:     寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: [pictographic] A arm carrying an object 寸 at the side of the body ⺼, Rank: 3010

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒu, ㄓㄡˇ, ] elbow; pork shoulder, #13,782 [Add to Longdo]
[shǒu zhǒu, ㄕㄡˇ ㄓㄡˇ, ] elbow, #34,415 [Add to Longdo]
[zhǒu yè, ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, ] lit. armpit; elbow and armpit; fig. right up close (to a disaster); in one's backyard; on one's doorstep, #177,985 [Add to Longdo]
变生[biàn shēng zhǒu yè, ㄅㄧㄢˋ ㄕㄥ ㄓㄡˇ ㄧㄝˋ, / ] lit. calamity in one's armpit (成语 saw); a major coup happening on one's doorstep; trouble or danger in one's own backyard, #197,077 [Add to Longdo]
[shí zhǒu, ㄕˊ ㄓㄡˇ, / ] full arm (method of painting) [Add to Longdo]
东坡[Dōng pō zhǒu zi, ㄉㄨㄥ ㄆㄛ ㄓㄡˇ ㄗ˙, / ] Dongpo pork shoulder, traditional dish said to have been created by Northern Song dynasty writer Su Dongpo 蘇東坡|苏东坡 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひじ, hiji] (n) ข้อศอก

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);肱;臂[ひじ, hiji] (n) (uk) elbow; (P) [Add to Longdo]
掛け;掛;ひじ掛け[ひじかけ, hijikake] (n) armrest (of a chair); elbow rest [Add to Longdo]
打ち[ひじうち, hijiuchi] (n) {MA} elbow strike (karate) [Add to Longdo]
[ひじてつ, hijitetsu] (n) rebuff [Add to Longdo]
鉄砲[ひじでっぽう, hijideppou] (n) shot of the elbow; rejection; rebuff [Add to Longdo]
当て;ひじ当て[ひじあて, hijiate] (n) (1) (detachable) elbow rest; arm rest; elbow pad; (2) {MA} elbow strike (karate) [Add to Longdo]
頭滑液嚢炎[ちゅうとうかつえきのうえん, chuutoukatsuekinouen] (n) olecranoid bursitis; miner's elbow [Add to Longdo]
頭滑液包炎[ちゅうとうかつえきほうえん, chuutoukatsuekihouen] (n) olecranon bursitis [Add to Longdo]
[ひじまくら, hijimakura] (n,vs) using one's elbows as a pillow [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The leather jacket has worn out at the elbow.その革製の上着の両の部分が擦り減って穴があいた。
The leather jacket has worn out at the elbows.その皮製の上着の両部分が擦り減って穴が空いた。
Nancy put her elbows on her knees.ナンシーは膝の上に両をついた。
You have tennis elbow. Soak your arm in warm water.貴殿はテニスと診断されました。温かいお湯に腕をつけてください。
It's no use playing tough.張って生きることはないよ。
He was sitting in the armchair, his eyes closed and his arms folded.彼は目をつむり、腕組みをしたまま、掛けいすに座っていた。
She gave my elbow a little jog.彼女は私のをちょっと押した。
She put her elbows on her knees.彼女は両膝にをのせた。
My elbow really hurts. I guess I should go to a hospital.が痛むんだよ。病院に行こうかな。
Sit in an armchair.掛いすに腰掛ける。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top