ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -肉-, *肉*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ròu, ㄖㄡˋ, ] เนื้อ

Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[にくぼう] (n, slang) dick

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[肉, ròu, ㄖㄡˋ] meat; flesh
Radical: , Decomposition:   冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]  仌 [bīng, ㄅㄧㄥ]
Etymology: [pictographic] Meat on the ribs of an animal, Rank: 1009
[腐, fǔ, ㄈㄨˇ] to spoil, to rot, to decay; rotten
Radical: , Decomposition:   广 [guǎng, ㄍㄨㄤˇ]    付 [, ㄈㄨˋ]  肉 [ròu, ㄖㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 1576
[脔, luán, ㄌㄨㄢˊ] thinly sliced meat
Radical: , Decomposition:   亦 [, ㄧˋ]  肉 [ròu, ㄖㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat, Rank: 6099
[胬, nǔ, ㄋㄨˇ] pterygium, surfer's eye
Radical: , Decomposition:   奴 [, ㄋㄨˊ]  肉 [ròu, ㄖㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] flesh, Rank: 6473
[臠, luán, ㄌㄨㄢˊ] thinly sliced meat
Radical: , Decomposition:   䜌 [luán, ㄌㄨㄢˊ]  肉 [ròu, ㄖㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] meat

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ròu, ㄖㄡˋ, ] meat; flesh; pulp (of a fruit), #1,249 [Add to Longdo]
[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, ] muscle; flesh, #4,214 [Add to Longdo]
[zhū ròu, ㄓㄨ ㄖㄡˋ, / ] pork, #6,139 [Add to Longdo]
[niú ròu, ㄋㄧㄡˊ ㄖㄡˋ, ] beef, #6,308 [Add to Longdo]
[yáng ròu, ㄧㄤˊ ㄖㄡˋ, ] mutton, #8,538 [Add to Longdo]
[ròu lèi, ㄖㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] meat, #12,736 [Add to Longdo]
[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, ] barbecue (lit. roast meat), #13,074 [Add to Longdo]
[ròu tǐ, ㄖㄡˋ ㄊㄧˇ, / ] physical body, #13,505 [Add to Longdo]
[jī ròu, ㄐㄧ ㄖㄡˋ, / ] chicken meat, #13,706 [Add to Longdo]
[shòu ròu, ㄕㄡˋ ㄖㄡˋ, ] lean meat, #16,184 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[にく, niku] เนื้อ
[にくまん, nikuman] ซาลาเปา
[にくが, nikuga] (n) เนื้อที่นูนออกมาตรงบริเวณแผลเป็น
[にく, niku, niku , niku] (n) เนื้อ (วัว, หมู, ไก่)

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);宍[にく(肉)(P);しし, niku ( niku )(P); shishi] (n) (1) flesh; (2) meat; (3) (にく only) the physical body (as opposed to the spirit); (4) (にく only) thickness; (5) (にく only) (See 印) ink pad; (P) [Add to Longdo]
が減る[にくがへる;ししがへる, nikugaheru ; shishigaheru] (exp,v5r) (See が落ちる) to slim down; to lose weight [Add to Longdo]
が付く;がつく[ししがつく;にくがつく, shishigatsuku ; nikugatsuku] (exp,v5k) to gain (put on) weight [Add to Longdo]
が落ちる[にくがおちる, nikugaochiru] (exp,v1) to slim down; to lose weight [Add to Longdo]
の厚い[にくのあつい, nikunoatsui] (n) thick [Add to Longdo]
を付ける[にくをつける, nikuwotsukeru] (exp,v1) to add meat (or weight); to add substance (to an essay, etc.) [Add to Longdo]
ジャガ[にくジャガ, niku jaga] (n) meat and potato stew [Add to Longdo]
[にくえん, nikuen] (n) (See 血縁) blood relative [Add to Longdo]
[にくや, nikuya] (n) butcher; (P) [Add to Longdo]
[にくが, nikuga] (n) granulation [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な神経と筋を徐々に破壊してしまう。
Please tell me why you don't eat meat.あなた方がを食べない理由をどうぞ教えてください。
At that store, they deal in fish and meat.あの店では、魚とを売っている。
They sell meat at that store.あの店ではを売っている。
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに牛を輸出しています。
His muscles ached from sitting too long in one position.あまりに長く1つの姿勢で座っていた為に彼の筋はずきずきした。
Americans eat a lot of meat.アメリカ人はを多く食べる。
They keep lambs for meat in Arabia.アラビアではをとるために小羊を飼っている。
Would you like meat or fish?と魚、どちらになさいますか。
I can't eat meat.は食べられません。
As a rule of thumb, you should plan on one pound of beef for every two guests.ごく常識的には、客2人に対して牛1ポンドを用意すべきだろうね。
The cook broiled the meat.コックはそのを焼いた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にく, niku] FLEISCH [Add to Longdo]
付きのよい[にくづきのよい, nikudukinoyoi] wohlgenaehrt, dick [Add to Longdo]
[にくたい, nikutai] -Leib, Koerper, Fleisch [Add to Longdo]
[にっかい, nikkai] Fleischklumpen [Add to Longdo]
[にくや, nikuya] Fleischer, Fleischerladen [Add to Longdo]
[にくじゅう, nikujuu] Fleischbruehe, Bouillon [Add to Longdo]
[にくひつ, nikuhitsu] eigenhaendig_geschrieben, Autograph [Add to Longdo]
[にくしん, nikushin] Blutsverwandtschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top