ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聞-, *聞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聞, wén, ㄨㄣˊ] news; to hear, to smell; to make known
Radical: Decomposition: 門 (mén ㄇㄣˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 6,959

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
[wén, ㄨㄣˊ, / ] to hear; news; well-known; famous; reputation; fame; to smell; to sniff at; surname Wen, #3,621 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
新闻发布会[xīn wén fā bù huì, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄈㄚ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] a news conference, #4,079 [Add to Longdo]
传闻[chuán wén, ㄔㄨㄢˊ ㄨㄣˊ, / ] rumor, #7,389 [Add to Longdo]
丑闻[chǒu wén, ㄔㄡˇ ㄨㄣˊ, / ] scandal, #10,230 [Add to Longdo]
闻名[wén míng, ㄨㄣˊ ㄇㄧㄥˊ, / ] well-known; famous; renowned; eminent, #11,376 [Add to Longdo]
闻到[wén dào, ㄨㄣˊ ㄉㄠˋ, / ] to smell; to sniff sth out; to perceive by smelling, #12,078 [Add to Longdo]
闻讯[wén xùn, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] get the news (of), #12,771 [Add to Longdo]
新闻界[xīn wén jiè, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] the press; the media, #15,381 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
きます[ききます, kikimasu, kikimasu , kikimasu] (vt ) ฟัง
き捨てならない[ききずてならない, kikizutenaranai] (phrase ) ทนทำเป็นหูทวนลมไม่ได้, ไม่สามารถทนนิ่งเงียบอยู่เฉยๆ ได้ , See also: R. き捨てる

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きく, kiku] Thai: ได้ยินเสียง English: to hear
[きく, kiku] Thai: ถามคำถาม English: to ask
[きく, kiku] Thai: ตั้งใจฟัง English: to listen
こえる[きこえる, kikoeru] Thai: ได้ยิน English: to be heard
こえる[きこえる, kikoeru] English: to be audible
き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)
き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังเข้าใจ English: understand

Japanese-English: EDICT Dictionary
いてあきれる;いて呆れる[きいてあきれる, kiiteakireru] (v1,vi) (See がいてあきれる) to be astonished to hear; to be incredulous about; to express disbelief [Add to Longdo]
いてみると[きいてみると, kiitemiruto] (exp) on inquiry; if inquiring [Add to Longdo]
いて極楽見て地獄[きいてごくらくみてじごく, kiitegokurakumitejigoku] (exp) (id) A paradise on hearsay, a hell at sight [Add to Longdo]
かす[きかす, kikasu] (v5s,vt) (See かせる) to inform about; to read to; to sing for; (P) [Add to Longdo]
かせどころ;かせ所[きかせどころ, kikasedokoro] (n) most moving part; compelling part (of story); climax [Add to Longdo]
かせる[きかせる, kikaseru] (v1,vt) (1) to read to; to sing for; to inform; to tell; (2) to persuade; to make understand [Add to Longdo]
か猿[きかざる, kikazaru] (n) (See 三猿) hear-not monkey (one of the three wise monkeys) [Add to Longdo]
きしに勝る;きしにまさる[ききしにまさる, kikishinimasaru] (exp,v5r) to a greater extent than one has heard; going beyond one's expectations [Add to Longdo]
きたい[ききたい, kikitai] (adj-i) wanting to hear [Add to Longdo]
きたがる[ききたがる, kikitagaru] (v5r) to be curious; to be inquisitive [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Do you really wish that?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事は本当にそれなの?」と小さい白いウサギがきました。
"What is your wish?" asked the little white rabbit.「あなたの願い事はなに?」と小さい白いウサギがきました。
"What are you always thinking about?" asked the little white rabbit.「あなたは、いつも何を考えているの?」と小さい白いウサギがきました。
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴取り引きの場で要求した。
"What's the matter?" asked the little white rabbit.「どうかしたの?」と小さい白いウサギがきました。
"Why don't you wish a little harder?" asked the little white rabbit.「なぜあなたの願い事は小さくて高いの?」と小さい白いウサギがきました。
"Yes, I did," he said.「はい、いていました」とジョーダンさんは答えた。
"Why in the world would you do that?" the other asked.「またまた、なんでそんなことするの?」もう片方の女性がいた。
"How many keys?" asked Pepperberg.「鍵はいくつある?」とペパーバーグがく。
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の新にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義をいていましたか」と学生がたずねた。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的にこえるが、世界平和への道は長く苦難に満ちている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
None of those anecdotes where I'm the family half-wit.[CN] 在家族裏有很多關於我的趣軼事 The Uninvited (1944)
I don't want to do what she told me.[JA] 私 あの人の言うこと きたくないんです Emotions (2017)
Nanaka once asked me something.[JA] (花木) 僕ね 菜々果さんに かれたことがあるんですよ Disbanded (2017)
Don't you notice the scent?[CN] 你沒到那氣味嗎? The Uninvited (1944)
Tell us how you're feeling right now.[JA] 今の気持ち かせていただけますか? Ready (2017)
Oh, yes. Can I ask you one question?[JA] そうだ 1ついてもいいですか? Emotions (2017)
There's something I've been wanting to ask you.[JA] ずっときたかったことが あるんだけど Reason (2017)
Before you take a sip... don't you smell mimosa?[CN] 喝酒之前 你到了含羞草的味道嗎? The Uninvited (1944)
Why did you ask?[JA] どうしていたの? Disbanded (2017)
Just one question! Please, let us speak with you![JA] (記者たち) お願いします お話 かせてください Affection (2017)
- She must have. The thing was an open scandal.[CN] -她肯定懷疑了,緋已經傳開 The Uninvited (1944)
Unheard-of![CN] 前所未 À Nous la Liberté (1931)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き入れる[ききいれる, kikiireru] erhoeren, einwilligen [Add to Longdo]
き取る[ききとる, kikitoru] verstehen, vernehmen [Add to Longdo]
き手[ききて, kikite] Zuhoerer, Hoerer [Add to Longdo]
き漏らす[ききもらす, kikimorasu] ueberhoeren, nicht_verstehen [Add to Longdo]
[きく, kiku] hoeren, zuhoeren, befolgen, fragen [Add to Longdo]
こえる[きこえる, kikoeru] hoerbar, vernehmbar_sein, sich_anhoeren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top