ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -聖-, *聖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[聖, shèng, ㄕㄥˋ] holy, sacred; sage, saint
Radical: , Decomposition:     耳 [ěr, ㄦˇ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  王 [wáng, ㄨㄤˊ]
Etymology: [ideographic] A ruler 王 who speaks 口 and listens 耳, Rank: 7054

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shèng, ㄕㄥˋ, / ] holy; sacred; saint; sage, #3,017 [Add to Longdo]
圣诞[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, / ] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday, #2,302 [Add to Longdo]
圣诞节[Shèng dàn jié, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] Christmas time; Christmas season; Christmas, #4,076 [Add to Longdo]
神圣[shén shèng, ㄕㄣˊ ㄕㄥˋ, / ] divine; hallow; holy; sacred, #9,181 [Add to Longdo]
圣人[shèng rén, ㄕㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] saint; sage; refers to Confucius 孔子; the current reigning Emperor, #12,027 [Add to Longdo]
圣诞老人[Shèng dàn Lǎo rén, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, / ] Father Christmas; Santa Claus, #12,647 [Add to Longdo]
圣诞树[Shèng dàn shù, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ ㄕㄨˋ, / ] Christmas tree, #15,072 [Add to Longdo]
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, / ] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution), #18,390 [Add to Longdo]
圣经[Shèng jīng, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] Holy Bible; the Confucian classics, #18,422 [Add to Longdo]
圣母[Shèng mǔ, ㄕㄥˋ ㄇㄨˇ, / ] Holy Mother; goddess; the Virgin Mary, #20,737 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せいじつ, seijitsu] (adj) ซื่อสัตย์ สุจริต

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひじり, hijiri] (n,n-pref) (1) Saint; St.; S.; (n,adj-na) (2) sacred; holy; pure [Add to Longdo]
[ひじり, hijiri] (n) (1) highly virtuous monk; (2) (hon) monk; (3) Buddhist solitary; (4) (See 高野・1) Buddhist missionary; (5) saint (i.e. a virtuous person); (6) (arch) (hon) emperor; (7) (in form 〜の) master; expert [Add to Longdo]
なる[せいなる, seinaru] (adj-pn) holy; sacred [Add to Longdo]
の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign [Add to Longdo]
エルモの火[せいエルモのひ, sei erumo nohi] (n) St Elmo's fire [Add to Longdo]
ニコラス[せいニコラス, sei nikorasu] (n) Saint Nicholas [Add to Longdo]
[せいいき, seiiki] (n,adj-no) sacred precincts; sanctuary; consecrated ground; (P) [Add to Longdo]
[せいおん, seion] (n) imperial blessings or favor (favour) [Add to Longdo]
家族[せいかぞく, seikazoku] (n) the Holy Family [Add to Longdo]
[せいか, seika] (n,adj-no) hymn; chant; sacred song [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.「自分を愛するよりあなたの隣人を愛せよ」ということばは書からの引用です。
According to one legend, it gets its name from a priest.ある伝説によればそれはある職者の名からきている。
In India the cow is a sacred animal.インドでは牛は神な動物です。
Cows are sacred to many people in India.インドに暮らす多くの人にとって牛は神である。
Ken is older than Seiko.ケンは、子より年上です。
This is holy ground.ここは地だ。
This magnificent cathedral dates back to the Middle Ages.この壮大な大堂の建立は中世にまでさかのぼる。
These are all quotations from the Bible.これらはすべて書からの引用である。
The novel takes its title from the Bible.その小説は書から題名をとっている。
Many people visited the shrine where the saint lay buried.その者が埋葬されている堂を多くの人々が訪れた。
The priest pretends to be solemn in public.その職者は人前では真面目なふりをする。
The cathedral dates back to the Middle Ages.その大堂の建立は中世にまでさかのぼる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せい, sei] HEILIG [Add to Longdo]
[せいじん, seijin] Heiliger, Weiser [Add to Longdo]
[せいいき, seiiki] heiliger_Bezirk [Add to Longdo]
[せいどう, seidou] konfuzianischer_Tempel, Kirche [Add to Longdo]
[せいしょ, seisho] Heilige_Schrift, Bibel [Add to Longdo]
[せいぼ, seibo] Mutter_Gottes, Heilige_Jungfrau_Maria [Add to Longdo]
[せいれい, seirei] der_Heilige_Geist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top