ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耳-, *耳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[联, lián, ㄌㄧㄢˊ] ally, associate; to connect, to join
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  关 (guān ㄍㄨㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 356
[职, zhí, ㄓˊ] duty, profession; office, post
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  只 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 616
[耳, ěr, ㄦˇ] ear; to hear, to hear of; handle
Radical: Decomposition: 二 (èr ㄦˋ) 
Etymology: [pictographic] An ear,  Rank: 887
[耶, yé, ㄧㄝˊ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  阝 (yì ㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,174
[聚, jù, ㄐㄩˋ] to assemble, to collect, to meet
Radical: Decomposition: 取 (qǔ ㄑㄩˇ)  乑 (yín ˊ) 
Etymology: [ideographic] People standing side-by-side 乑, hand-to-ear 取,  Rank: 1,306
[聪, cōng, ㄘㄨㄥ] sharp (of sight and hearing); intelligent, clever, bright
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  总 (zǒng ㄗㄨㄥˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,669
[聊, liáo, ㄌㄧㄠˊ] somewhat, slightly, at least
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  卯 (mǎo ㄇㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 1,932
[耸, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,163
[耻, chǐ, ㄔˇ] shame, humiliation; ashamed
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,169
[聘, pìn, ㄆㄧㄣˋ] to employ, to engage; betrothed
Radical: Decomposition: 耳 (ěr ㄦˇ)  甹 (pīng ㄆㄧㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,253

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ěr, ㄦˇ, ] ear; (archeol.) handle, #2,809 [Add to Longdo]
[ěr duo, ㄦˇ ㄉㄨㄛ˙, ] ear, #4,764 [Add to Longdo]
[ěr jī, ㄦˇ ㄐㄧ, / ] telephone receiver; headphones; earphones, #6,370 [Add to Longdo]
[Tǔ ěr qí, ㄊㄨˇ ㄦˇ ㄑㄧˊ, ] Turkey, #7,487 [Add to Longdo]
[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] slap on the face, #13,111 [Add to Longdo]
[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, ] edible tree fungus, #18,017 [Add to Longdo]
[ěr huán, ㄦˇ ㄏㄨㄢˊ, / ] ear-ring, #18,217 [Add to Longdo]
蒲式[pú shì ěr, ㄆㄨˊ ㄕˋ ㄦˇ, ] bushel (one eight of a gallon), #18,516 [Add to Longdo]
[cì ěr, ㄘˋ ㄦˇ, ] ear-piercing, #20,240 [Add to Longdo]
[yín ěr, ˊ ㄦˇ, / ] white mushroom; silver tree-ear fungus; Tremella fuciformis, #21,276 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じかい, jikai] (n) ใบหู, See also: S.

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みみ, mimi] (n) (1) ear; (2) hearing; (3) edge; crust; (4) selvedge (non-fray machined edge of fabrics); selvage; (P) [Add to Longdo]
あて;当て[みみあて, mimiate] (n) (See 覆い) earmuffs [Add to Longdo]
かす;[みみかす, mimikasu] (n) (See 垢) earwax; cerumen [Add to Longdo]
が遠い;がとおい[みみがとおい, mimigatooi] (exp,adj-i) (See の遠い) poor hearing [Add to Longdo]
が早い;が速い[みみがはやい, mimigahayai] (exp) (See の早い) being quick-eared; having sharp ears [Add to Longdo]
が痛い[みみがいたい, mimigaitai] (exp,adj-i) (See の痛い真実) (e.g. of a reprimand) being painfully-true; striking home [Add to Longdo]
が肥えている;が肥ている[みみがこえている, mimigakoeteiru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が肥える[みみがこえる, mimigakoeru] (exp,v1) to have an ear for music [Add to Longdo]
が利く[みみがきく, mimigakiku] (exp,v5k) to have a sharp ear [Add to Longdo]
くそ;屎;[みみくそ, mimikuso] (n) earwax; cerumen [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Yours is a very strange story.あなたのは初めてにする妙なお話です。
That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.あのコマーシャルってインパクト強いね。特に、音楽がに残るよ。
If only I had listened to my parents!あの頃親の言うことにを傾けていたらなあ。
The ears of a rabbit are longer than those of a fox.ウサギのはキツネのより長い。
A rabbit has long ears.うさぎのは長い。
My grandfather is a bit hard of hearing.おじいさんはすこしがとおい。
The chances are he's already heard the news.おそらく彼はその知らせをもうにしただろう。
My father turned a dead ear to my requests.お父さんは僕の要求に全くをかさなかった。 [M]
Koko knows and uses more than 500 words in sign language, the language of deaf people.ココは、が不自由な人の言葉である手話を500語以上も知っていて、それらを使う。
This news is new to me.このニュースは初です。
We often hear about an energy crisis these days.この頃は、エネルギー危機の話をよくにする。
When the Englishman heard this last question, he could not believe his ears.この最後の質問を聞いたとき、イギリス人は自分のが信じられませんでした。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shouldn't have listened to you.[JA] あなたにを貸すんじゃなかった Eastwatch (2017)
My time whispering in the ears of kings has come to an end.[JA] 王のに囁くときは終わった The Queen's Justice (2017)
It dresses like a man but only to hide that it's not.[CN] 它穿上衣服像个人 只为掩人 Jeepers Creepers (2001)
Your grandma is a bit deaf.[JA] おばあちゃんはが遠いの  ()
You don't ever hear him![CN] 你从来都把他当做边风 The Last Kiss (2001)
That means no keys, no watches, no credit cards no body piercings, no cell phones....[CN] 包括钥匙、手表、信用卡 环、手机... The One (2001)
He listens to Al Haymon.[JA] サム・ワトソン ヘイモン・ボクシング サム・ワトソン ヘイモン・ボクシング ヘイモンの話にを傾け 彼と相談しながら CounterPunch (2017)
I listened to their complaints, which is my responsibility as Lady of Winterfell.[JA] 苦情にを傾けるのも ウィンターフェル公女の職務よ Eastwatch (2017)
Turkey sandwiches.[CN] 土其三明治 Life as a House (2001)
Perhaps we ought to listen to what he has to say.[JA] 彼の言うことにを傾けるべきかもしれぬ Eastwatch (2017)
Hold it up to your ear, you'll scream 'Oscar.'[CN] 非常出色 把电影放到你的边就听到喊叫"奥斯卡" America's Sweethearts (2001)
And she doesn't hear so well in her left side, so... so don't sneak up on her anymore.[CN] 还有它左不好,所以... 不要再从后面吓它 K-PAX (2001)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みみ, mimi] -Ohr [Add to Longdo]
たぶ[みみたぶ, mimitabu] Ohrlaeppchen [Add to Longdo]
[じもく, jimoku] Auge_und_Ohr, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
鼻咽喉専門医[じびいんこうせんもんい, jibiinkousenmon'i] Facharzt_fuer_Hals-Nase_Ohren [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top