ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -耐-, *耐*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[耐, nài, ㄋㄞˋ] to resist, to bear; patient, enduring
Radical: , Decomposition:   而 [ér, ㄦˊ]  寸 [cùn, ㄘㄨㄣˋ]
Etymology: -, Rank: 1409

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant, #3,346 [Add to Longdo]
[nài xīn, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄣ, ] patient (adjective), #5,114 [Add to Longdo]
[rěn nài, ㄖㄣˇ ㄋㄞˋ, ] to show restraint; to repress (anger etc); to exercise patience, #10,314 [Add to Longdo]
[bù nài fán, ㄅㄨˋ ㄋㄞˋ ㄈㄢˊ, / ] impatience; impatient, #13,504 [Add to Longdo]
[nài shòu, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ, ] to tolerate; endurance, #19,115 [Add to Longdo]
[nài lì, ㄋㄞˋ ㄌㄧˋ, ] endurance, #19,357 [Add to Longdo]
[néng nài, ㄋㄥˊ ㄋㄞˋ, ] ability; capability, #20,806 [Add to Longdo]
[nài yòng, ㄋㄞˋ ㄩㄥˋ, ] durable, #23,125 [Add to Longdo]
[nài xìng, ㄋㄞˋ ㄒㄧㄥˋ, ] patience; endurance, #24,697 [Add to Longdo]
药性[nài yào xìng, ㄋㄞˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] tolerance, #26,568 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็ก)
摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
摩耗性[たいまもうせい, taimamousei] (n) ความทนทานต่อการเสียดสี(ของเหล็กฯลฯ)
[たいせい, taisei] การต่อต้าน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[たえる, taeru] TH: ทน  EN: to bear
える[たえる, taeru] TH: อดกลั้น  EN: to endure

Japanese-English: EDICT Dictionary
える(P);堪える(P);怺える[たえる(耐える;堪える)(P);こらえる(堪える;怺える)(P);こたえる(堪える)(P), taeru ( tae ru ; kotae ru )(P); koraeru ( kotae ru ; eru )(P); kotaeru ( kotae ru )] (v1,vi,vt) (1) to bear; to stand; to endure; to put up with; (v1,vi) (2) (たえる only) to support; to withstand; to resist; to brave; (3) (たえる only) to be fit for; to be equal to; (P) [Add to Longdo]
え得る;えうる[たえうる, taeuru] (exp) to withstand; to be able to endure [Add to Longdo]
え難い;難い;堪え難い[たえがたい, taegatai] (adj-i) unbearable; intolerable; unendurable [Add to Longdo]
え抜く[たえぬく, taenuku] (v5k) to stick it out (until the end) [Add to Longdo]
アルカリ性[たいアルカリせい, tai arukari sei] (n) alkali resistance [Add to Longdo]
タンパー性[たいタンパーせい, tai tanpa-sei] (n) {comp} tamper resistant [Add to Longdo]
[たいあつ, taiatsu] (n) pressure-resistant [Add to Longdo]
圧試験[たいあつしけん, taiatsushiken] (n) pressure test [Add to Longdo]
圧力[たいあつりょく, taiatsuryoku] (n) capacity to resist pressure [Add to Longdo]
[たいか, taika] (n,adj-no) fireproof; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The teacher said, "Above all, what is necessary for success is perseverance."「成功に必要なのは何よりもまず忍だ」と先生は言った。
You need great endurance to run ten thousand meters.1万メートルを走るには大いに久力を必要とする。
You should school yourself to be patient.あなたは忍力を身につけるべきだ。
I can not stand that noise.あの騒音にはえられない。
His patience was worn out by all these troubles and anxieties.あれやこれや苦労や心配して、彼の忍力は尽きてしまった。
What know you of patience?あんたは忍というものを知っているのか。
I can not bear living in this apartment any longer.このアパートに住むのは、もうえられない。
Indeed this chair is fine to look at, but it will not stand up to long use.このいすは見かけはすてきだが、長期の使用にはえられない。
In such cases, adults should not scold them instantly, but be patient with them, considering their mental growth.このような場合、大人はすぐにしかるのではなく、子供たちの精神的成長を見守りながら、忍強く待つべきである。
Does this house withstand earthquakes?この家は地震にえますか。
I can no longer stand the cold.この寒さにはもうえられない。
This machine is inferior to that one in durability.この機械は、久性であの機械に劣ります。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[たえる, taeru] ertragen, aushalten, widerstehen, tauglich_sein [Add to Longdo]
[たいきゅう, taikyuu] Dauerhaftigkeit, Dauer- [Add to Longdo]
乏生活[たいぼうせいかつ, taibouseikatsu] kuemmerliches_Leben [Add to Longdo]
[たいか, taika] feuerfest [Add to Longdo]
[たいねつ, tainetsu] hitzebestaendig [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top