ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -義-, *義*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[義, yì, ㄧˋ] right conduct, propriety; justice
Radical: Decomposition: 羊 (yáng ㄧㄤˊ)  我 (wǒ ㄨㄛˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sheep,  Rank: 6,089

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意义[yì yì, ㄧˋ ㄧˋ, / ] meaning; significance, #745 [Add to Longdo]
社会主义[shè huì zhǔ yì, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] socialism, #859 [Add to Longdo]
主义[zhǔ yì, ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] -ism; ideology, #2,620 [Add to Longdo]
义务[yì wù, ㄧˋ ˋ, / ] volunteer; voluntary; duty; obligation, #3,088 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, / ] justice; righteousness; meaning, #3,295 [Add to Longdo]
资本主义[zī běn zhǔ yì, ㄗ ㄅㄣˇ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] capitalism, #4,060 [Add to Longdo]
定义[dìng yì, ㄉㄧㄥˋ ㄧˋ, / ] definition, #4,853 [Add to Longdo]
名义[míng yì, ㄇㄧㄥˊ ㄧˋ, / ] titular; (do something) in sb's name, #5,030 [Add to Longdo]
马克思主义[Mǎ kè sī zhǔ yì, ㄇㄚˇ ㄎㄜˋ ㄙ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] Marxism, #5,264 [Add to Longdo]
帝国主义[dì guó zhǔ yì, ㄉㄧˋ ㄍㄨㄛˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] imperialism, #5,286 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎむ, gimu] (n) หน้าที่, ความรับผิดชอบ
務教育[ぎむきょういく, gimukyouiku] (n) การศึกษาภาคบังคับ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎり, giri] (n) ความมีมารยาท、 ตามมารยาท

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎ, gi] (n,adj-no) (1) morality; righteousness; justice; honour (honor); (2) meaning; (3) {Buddh} teachings; doctrine; (n,n-pref) (4) nonconsanguineous relationship (i.e. of in-laws); (5) prosthesis [Add to Longdo]
を見てせざるは勇なきなり[ぎをみてせざるはゆうなきなり, giwomitesezaruhayuunakinari] (exp) (id) Knowing what is right and not doing it is a want of courage [Add to Longdo]
を破る[ぎをやぶる, giwoyaburu] (exp,v5r) to break faith with [Add to Longdo]
援金(P);捐金[ぎえんきん, gienkin] (n) donation money; contribution; (P) [Add to Longdo]
[ぎがん, gigan] (n) artificial eye [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) flag of righteousness [Add to Longdo]
[ぎき, giki] (n) chivalry; heroism [Add to Longdo]
[ぎぎ;ギギ, gigi ; gigi] (n) (uk) forktail bullhead (species of catfish, Pelteobagrus nudiceps) [Add to Longdo]
[ぎきょ, gikyo] (n) noble undertaking; heroic deed [Add to Longdo]
[ぎきょう, gikyou] (n) chivalry; generosity [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Air and heir are homophones of each other.「空気」と「相続人」は同音異語である。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講を聞いていましたか」と学生がたずねた。
It is hard to define "triangle."「三角形」を定するのは難しいです。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主」とはどういう意味ですか。
As many as fifty students gathered to hear his lecture.50人もの学生が彼の講を聞きに集まった。
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主共和国連邦を表しています。
If you don't do your duty, people will look down on you.あなたが務を果たさなければ、人々はあなたを軽蔑するだろう。
I feel indebted to you for your help during my illness.あなたには病気の時助けてもらった恩がある。
Your duty is to support your family.あなたの務は家族を養うことです。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に正直に答えるかどうかは、彼の主の問題だ。
How would you define "happiness"?あなたは「幸福」をどのように定しますか。
You were nodding off at times during my lecture.あなたは私の講の間、ときおりうとうとと居眠りをしていた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは正を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
I think Communism is ridiculous dangerous[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}我覺得共產主是一種荒謬,危險 The Soong Sisters (1997)
Kai-shek is merely trying to explain that Communism is incompatible to the nature of Chinese people[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}介石說,共產主並不適合中國人 The Soong Sisters (1997)
All right, mate, you know that commie ponce Ben Billings?[JA] 共産主のベンだけど Smell the Weakness (2017)
Millions of Chinese believe in Communism[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}有千千萬萬的人,相信共產主 The Soong Sisters (1997)
Before 30 to believe in Communism is romantic[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}三十歲之前相信共產主,是浪漫 The Soong Sisters (1997)
It was her biggest accomplishment, existentially.[JA] 自分の存在意を 最も感じられたのね  ()
And now tell me we haven't missed that commie cunt Billings.[JA] ベンはどこだ? あの共産主者め Smell the Weakness (2017)
If she's going to immortalise her bangers on celluloid, she might as well get some mullah doing it, her words not mine, before you start labelling me "sexist."[JA] 彼女の胸の写真で 僧侶もヌくかも 彼女の意思だ 俺は性差別主者じゃない Close Encounters (2017)
Down with Capitalism! Boycott foreign goods[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}打倒資本主,抵制洋貨 The Soong Sisters (1997)
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.[JA] クーデターの首謀者は 民主運動党と民主社会党よ 高々と福音主を掲げてね  ()
It is trans corporatism.[JA] 一種の協調組合主  ()

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎ, gi] GERECHTIGKEIT, EHRE, -SINN, SCHWIEGER-, KUENSTLICH [Add to Longdo]
[ぎけい, gikei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎむ, gimu] Pflicht, Verpflichtung [Add to Longdo]
[ぎまい, gimai] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Schwaegerin [Add to Longdo]
[ぎてい, gitei] Schwager [Add to Longdo]
[ぎふん, gifun] gerechter_Zorn [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] kuenstlicher_Zahn, Zahnprothese [Add to Longdo]
[ぎり, giri] Verpflichtung, Pflicht, Pflichtgefuehl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top