ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -群-, *群*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[群, qún, ㄑㄩㄣˊ] group, crowd; multitude, mob
Radical: , Decomposition:   君 [jūn, ㄐㄩㄣ]  羊 [yáng, ㄧㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] sheep, Rank: 570

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] crowd; flock; group, #1,299 [Add to Longdo]
[qún zhòng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] mass; multitude; the masses, #498 [Add to Longdo]
[rén qún, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄣˊ, ] a crowd, #2,497 [Add to Longdo]
[qún tǐ, ㄑㄩㄣˊ ㄊㄧˇ, / ] community; colony, #2,946 [Add to Longdo]
[yī qún, ㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] gang; regiment, #3,289 [Add to Longdo]
[jí qún, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄣˊ, ] clan; to clan together; to flock together, #12,731 [Add to Longdo]
众性[qún zhòng xìng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] to do with the masses; mass (meeting, movement etc), #14,130 [Add to Longdo]
[zhǒng qún, ㄓㄨㄥˇ ㄑㄩㄣˊ, / ] population (of a species); community (of animals or plants), #19,583 [Add to Longdo]
[chéng qún, ㄔㄥˊ ㄑㄩㄣˊ, ] in groups; large numbers of; grouping, #23,753 [Add to Longdo]
[qún luò, ㄑㄩㄣˊ ㄌㄨㄛˋ, ] biocoenosis; ecological community, #24,542 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐん, gun] (n,n-suf) (1) group (of animals); (2) {math} group; (P) [Add to Longdo]
々;叢々;;叢叢[むらむら;ムラムラ, muramura ; muramura] (adv,adv-to) (1) (uk) (on-mim) irresistibly; suddenly; (vs) (2) (col) to be turned on; to be horny [Add to Longdo]
がる(P);叢がる;簇がる[むらがる, muragaru] (v5r,vi) to swarm; to gather; (P) [Add to Longdo]
[むれ, mure] (n) group; crowd; flock; herd; bevy; school; swarm; cluster (e.g. of stars); clump; pack (e.g. of dogs); (P) [Add to Longdo]
れる[むれる, mureru] (v1,vi) to crowd; to flock; to swarm; (P) [Add to Longdo]
れを成す[むれをなす, murewonasu] (exp,v5s) to form groups [Add to Longdo]
れ居る;居る[むれいる, mureiru] (v1,vi) to crowd in; to come together [Add to Longdo]
れ集まる[むれあつまる, mureatsumaru] (v5r) to gather in large groups [Add to Longdo]
れ遊ぶ[むれあそぶ, mureasobu] (v5b) to play in a group [Add to Longdo]
をなして;を成して[ぐんをなして, gunwonashite] (exp) in crowds; in a group; in swarms [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A crowd of more than three thousand.3000人を超える集。
There are clumps of daisies here and there.あちこちにヒナギクが生している。
You've got a great sense of humor.あなたはユーモアのセンスが抜です。
Locusts came in big swarms.イナゴが大をなしてやってきた。
Wolves stalked the flock.オオカミが羊のれに忍び寄った。
Never have I seen such a crowd of people.かつて一度もこんな大衆を見たことがない。
There was an army of ants at the cake.ケーキにアリの大がむらがっていた。
The quality of craftsmanship in this clock company is unsurpassed.この時計会社の優れた技巧はを抜いている。
This dictionary is by far the best.この辞書はを抜いてよい。
These clouds look like a flock of white sheep.これらの雲は白い羊のれのように見える。
IBM has the lion's share of the large computer market; nobody else even comes close.コンピューター市場におけるIBMのシェアはを抜いていて、他社を全く寄せつけない。
We saw a troop of monkeys moving from tree to tree.サルのれが木から木へ移っていくのが見えた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぐん, gun] group [Add to Longdo]
オクテット[ぐんオクテット, gun okutetto] group octet [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[むれ, mure] Herde, Gruppe [Add to Longdo]
れる[むれる, mureru] sich_sammeln [Add to Longdo]
[ぐんぞう, gunzou] Gruppe_von_Menschen (in Malerei,Skulptur) [Add to Longdo]
[ぐんとう, guntou] Inselgruppe [Add to Longdo]
[ぐんしゅう, gunshuu] Menge, Masse, Gedraenge [Add to Longdo]
[ぐんしゅう, gunshuu] (soziale) Gruppe, Masse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top