ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -置-, *置*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[置, zhì, ㄓˋ] to lay out, to place, to set aside
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  直 (zhí ㄓˊ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 677

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wèi zhi, ㄨㄟˋ ㄓ˙, ] position; place; seat, #1,056 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] to install; to place; to put, #1,369 [Add to Longdo]
[shè zhì, ㄕㄜˋ ㄓˋ, / ] to set up; to install, #2,077 [Add to Longdo]
[pèi zhì, ㄆㄟˋ ㄓˋ, ] to deploy, #2,232 [Add to Longdo]
[zhuāng zhì, ㄓㄨㄤ ㄓˋ, / ] equipment; system; device, #3,809 [Add to Longdo]
[ān zhì, ㄢ ㄓˋ, ] find a place for; help settle down; arrange for, #4,964 [Add to Longdo]
[bù zhì, ㄅㄨˋ ㄓˋ, / ] to put in order; to arrange; to decorate; to fix up; to deploy, #5,083 [Add to Longdo]
[chǔ zhì, ㄔㄨˇ ㄓˋ, / ] to handle; to take care of; to punish, #5,736 [Add to Longdo]
[fàng zhì, ㄈㄤˋ ㄓˋ, ] put, #7,944 [Add to Longdo]
[zhì huàn, ㄓˋ ㄏㄨㄢˋ, / ] to permute; permutation (math.), #8,767 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[おきや, okiya] (n) สำนักเกอิชา
かない[Okanai, Okanai] อย่าวาง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับเปลี่ยนแทนที่ English: to replace
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: ย้าย English: to move
き換える[おきかえる, okikaeru] Thai: สับตำแหน่ง English: to change the position of
[おく, oku] Thai: วาง English: to place

Japanese-English: EDICT Dictionary
いてきぼり;いてけぼり[おいてきぼり(いてきぼり);おいてけぼり(いてけぼり), oitekibori ( oi tekibori ); oitekebori ( oi tekebori )] (exp) leaving somebody behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食う[おいてきぼりをくう, oitekiboriwokuu] (exp,v5u) to be left behind [Add to Longdo]
いてきぼりを食らう[おいてきぼりをくらう, oitekiboriwokurau] (exp,v5u) (See いてきぼりを食う) to be left behind [Add to Longdo]
きっ放し;きっぱなし[おきっぱなし, okippanashi] (n) leaving something where it is; abandoning something [Add to Longdo]
きなさい[おきなさい, okinasai] (exp) (1) (uk) (See く) put (imperative form); place; (2) leave (imperative form); (3) do (in preparation) (imperative form, after -te form of verb) [Add to Longdo]
きに[おきに, okini] (exp,suf) (uk) repeated at intervals [Add to Longdo]
き違える[おきちがえる, okichigaeru] (v1) to put something in the wrong place; to misplace [Add to Longdo]
き引き;引き[おきびき, okibiki] (n,vs) walking away with another's bag; luggage theft; luggage thief [Add to Longdo]
き屋;[おきや, okiya] (n) geisha house [Add to Longdo]
き火燵;き炬燵;炬燵;火燵[おきごたつ, okigotatsu] (n) portable brazier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you have rice?ご飯はいてますか。
'Madame Butterfly' is set in Nagasaki.「蝶々夫人」の舞台は長崎にかれている。
Where did you put our key to the house?あなたは家の鍵をどこにきましたか。
Does that store keep dry goods?あの店には織物類がいてありますか。
Keep the dictionary ready at hand.いつも使えるようにその辞書を手元にいておきなさい。
The waitress set a glass of juice in front of me.ウェートレスはジュースを私の前にいた。
Edison invented a device for duplication.エジソンは複写の装を発明した。
Would you put the dishes in the sink?お皿を流しにいてもらえますか。
Keep these seats for the elderly.お年寄りのためにこの席は空けていてください。
Leave your umbrella in the hall.かさは玄関にいて下さい。
I am in doubt what to do with him.かれをどう処しようかとわたしは迷っているのです。
Please lay down your coat.コートをどうぞ下へいて下さい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They probably never even carried it.[JA] 最初から いてなかったんじゃないの? Appeal (2017)
Why are there six places?[CN] 为什么这里有六个位 The Scarlet Empress (1934)
I left it over in that elevator, and I'm having a whale of a time with the stairs.[JA] エレベーターの中よ 階段だったからいてきた Find This Thing We Need To (2017)
Oh God![CN] 难以 The Wave (2008)
I shall mark the spot with a little cross myself![CN] 我會為你在那個位做上十字記號的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Would you, Brunhild, be willing to take up the daughter's place for Queen Ute?[CN] 布侖希爾德,你覺得自己能替代我妹妹的位嗎? Die Nibelungen: Siegfried (1924)
Incredible.[CN] 難以 The Fearless Vampire Killers (1967)
Don't! Put it down, put it down, put it down.[JA] ダメだ いったんこう The Secret of Sales (2017)
Over.[CN] 请问位 The Finest Hours (2016)
The documents you came for are over there.[JA] (森口) あの 君の資料 向こう いてあるから Ready (2017)
Deliver unto me the murderer of my husband, O King![CN] 把謀害我丈夫的兇手交我處,國王! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Oh, come on, don't leave me on meathooks.[JA] もういい アソコに指を入れて放 The Secret of Sales (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
き換え[おきかえ, okikae] replacement [Add to Longdo]
き換える[おきかえる, okikaeru] to replace, to move, to change the position of [Add to Longdo]
[ちかん, chikan] replacement, n-permutation [Add to Longdo]
換リスト[ちかんリスト, chikan risuto] substitution list [Add to Longdo]
換可能引数データ[ちかんかのうひきすうデータ, chikankanouhikisuu de-ta] replaceable parameter data [Add to Longdo]
換可能文字データ[ちかんかのうもじデータ, chikankanoumoji de-ta] replaceable character data [Add to Longdo]
換文[ちかんぶん, chikanbun] replacement text [Add to Longdo]
換文字[ちかんもじ, chikanmoji] replacement character [Add to Longdo]
数消去機能[ちすうしょうきょきのう, chisuushoukyokinou] clear entry function [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おく, oku] setzen, legen, dalassen, lassen, errichten [Add to Longdo]
[おきもの, okimono] Schmuckgegenstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top