ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -罪-, *罪*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[罪, zuì, ㄗㄨㄟˋ] sin, vice; fault, guilt; crime
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  非 [fēi, ㄈㄟ]
Etymology: [ideographic] A net 罒 of wrongdoing 非, Rank: 718

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] guilt; crime; fault; blame; sin, #2,873 [Add to Longdo]
[fàn zuì, ㄈㄢˋ ㄗㄨㄟˋ, ] to commit a crime; crime; offense, #1,323 [Add to Longdo]
[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, ] crime; offense, #8,420 [Add to Longdo]
[zuì è, ㄗㄨㄟˋ ㄜˋ, / ] sin, #9,084 [Add to Longdo]
[dé zuì, ㄉㄜˊ ㄗㄨㄟˋ, ] to offend sb; a faux pas, #9,305 [Add to Longdo]
[zuì míng, ㄗㄨㄟˋ ㄇㄧㄥˊ, ] a (criminal) charge; accusation, #9,681 [Add to Longdo]
[zuì fàn, ㄗㄨㄟˋ ㄈㄢˋ, ] criminal, #10,007 [Add to Longdo]
[wú zuì, ㄨˊ ㄗㄨㄟˋ, / ] innocent; guileless; not guilty (of crime), #14,666 [Add to Longdo]
[zuì guo, ㄗㄨㄟˋ ㄍㄨㄛ˙, / ] sin; offense, #15,368 [Add to Longdo]
[rèn zuì, ㄖㄣˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] to admit guilt; to plead guilty, #20,437 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つみ, tsumi] (adj-na,n) crime; fault; indiscretion; sin; (P) [Add to Longdo]
する[つみする, tsumisuru] (vs-s) to charge; to sentence; to punish [Add to Longdo]
に陥る[つみにおちいる, tsuminiochiiru] (exp,v5r) to slide into sin [Add to Longdo]
のない嘘;のないうそ[つみのないうそ, tsuminonaiuso] (exp) white lie; harmless lie; fib [Add to Longdo]
の報い[つみのむくい, tsuminomukui] (exp) retribution for one's crime; punishment for one's crime [Add to Longdo]
の報いを受ける[つみのむくいをうける, tsuminomukuiwoukeru] (exp,v1) to pay for one's transgression; to receive punishment for one's crime [Add to Longdo]
の無い;のない[つみのない, tsuminonai] (exp,adj-i) guiltless; innocent [Add to Longdo]
を着せる[つみをきせる, tsumiwokiseru] (exp,v1) to pin a crime on [Add to Longdo]
を着る[つみをきる, tsumiwokiru] (exp,v1) to take (another's guilt) on oneself; to be accused of [Add to Longdo]
を犯す[つみをおかす, tsumiwookasu] (exp,v5s) to commit a crime; to commit a sin [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが正直だとしても、それはあなたの無を証明するものではない。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振る舞いをスミス夫人に謝すべきです。
Do you mean to charge me with the crime?あなたは私にをきせるというのか。
That man who committed that crime was out of his mind.あの犯を犯した男は、気が狂っている。
In the U.S., there are more prisoners than there is jail space for them. So the prisons are overcrowded.アメリカでは、犯人を収容する刑務所のための場所以上に犯人がいるのでいつも刑務所は定員オーバーの状態である。
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯を防止する法律が制定された。
Many criminals in America are addicted to drugs.アメリカの犯者の多くは麻薬中毒である。
The alibi points to her innocence.アリバイが彼女の無を証拠立てている。
Is it always a sin to tell a lie?うそをつくことはいつもなのでしょうか。
I'm sure he is guilty of the murder.きっと彼は殺人のを犯している。
I'm sure he has something up his sleeve.きっと無になるだけの決定的切り札を隠し持っているに違いない。
Such an offence is punished by a fine and/or imprisonment.このような犯は罰金および投獄又はそのいずれかで罰せられる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つみ, tsumi] Verbrechen, Suende, Schuld [Add to Longdo]
[つみびと, tsumibito] Verbrecher [Add to Longdo]
[つみびと, tsumibito] Suender [Add to Longdo]
[ざいごう, zaigou] Suende (im religioesen Sinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top