ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -络-, *络*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[络, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   纟 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 1118

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lào, ㄌㄠˋ, / ] small net, #10,612 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] net-like, #10,612 [Add to Longdo]
[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.), #6,622 [Add to Longdo]
[jīng luò, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄛˋ, / ] energy channels (in Chinese medicine), #17,841 [Add to Longdo]
[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things, #20,430 [Add to Longdo]
计算机网[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, / ] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina), #35,176 [Add to Longdo]
[lǒng luò, ㄌㄨㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] to win sb over, #47,212 [Add to Longdo]
数据网[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He said he was going to meet up with his "brother".[CN] 不到吗 Episode #1.4 (2004)
We'd like to get in touch with him.[CN] 我们想联他,很重要 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
- Who's that?[CN] 谁? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
I'll give you my address. You can contact me in New York.[CN] 我把我的地址给你 你一到纽约就跟我联 It Happened One Night (1934)
Everyone...[CN] 元一网 Master (2016)
The next town we come to, you better wire your father.[CN] 我们到下个镇上时 你最好联你父亲 It Happened One Night (1934)
Can't you try Suk-Che?[CN] 你联不到淑彩 Episode #1.8 (2004)
You don't have to say anything, Mary. You can tell me tomorrow what you think.[CN] 你什么都不必说 我们明天再联 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
So I've been thinking you better wire your father. No, sir.[CN] 所以我想你最好和你父亲联一下 It Happened One Night (1934)
You look blue under the gills.[CN] 你看起来也有腮胡子了. The Great Dictator (1940)
I'll give you 10 minutes to get to Thursby's joint,[CN] 给你十分钟联德斯派的住所 The Maltese Falcon (1941)
Wire to me.[CN] 跟我联 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top