ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

终端

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -终端-, *终端*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
终端[zhōng duān, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] end; terminal, #5,629 [Add to Longdo]
终端[yā zhōng duān, ㄧㄚ ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ, / ] dumb terminal, #375,212 [Add to Longdo]
终端[zhōng duān jī, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄐㄧ, / ] terminal [Add to Longdo]
终端用户[zhōng duān yòng hù, ㄓㄨㄥ ㄉㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ, / ] end user [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One night, our boy flynn, he goes to his terminal, tries to read up his file.[CN] 所以一晚, 我们的男孩Flynn... 进入他的终端,试图读取他的文件. TRON (1982)
Could not fiind you in Seattle and no terminal is in operation at your classifiied address.[CN] 在西雅图内找不到你 并且在你的机密地址也没有运行的终端 WarGames (1983)
If I had a direct terminal--[CN] - 如果我有一个直接的终端... TRON (1982)
How many fuse terminals did you check?[CN] 你检查了几个保险终端柜? The Towering Inferno (1974)
This is an invoice for 1.000 computervideo display terminals.[CN] 这是一千台监控显示设备终端机的发票 This is an invoice for 1.000 computervideo display terminals. Open Government (1980)
Now then, Frank here has just discovered this contract for the import of ten million pound's worth of video display terminals, from America.[CN] 弗兰克刚刚发现这个关于 Now then, Frank here has just discovered this contract 从美国那里购入价值一千万英镑的 for the import of ten million pound's worth 显示器终端的合同 of video display terminals, from America. Open Government (1980)
Indeed there is.[CN] 有的 军火商必须出具终端用户证书 Indeed there is. The Whisky Priest (1982)
I'm gonna put him at my terminal.[CN] 我让他用我的终端... TRON (1982)
There's no real control over who the arms go to in the end?[CN] 没法真正控制终端用户是谁吗? There's no real control over who the arms go to in the end? The Whisky Priest (1982)
You wouldn't dare ![CN] - 并公布在泰晤士报可视终端上吧? - 你不敢! TRON (1982)
- Here's the terminal.[CN] - 终端在这里 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983)
I'm not supposed to know a power socket from a computer terminal.[CN] 我是没法知道计算机终端的能量套接字的 Star Wars: The Empire Strikes Back (1980)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top