ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -續-, *續*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[續, xù, ㄒㄩˋ] continuous, serial
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  賣 (mài ㄇㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,952

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
继续[jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to proceed with; to go on with, #294 [Add to Longdo]
持续[chí xù, ㄔˊ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to persist; sustainable; preservation, #885 [Add to Longdo]
连续[lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continuous; in a row, #1,028 [Add to Longdo]
手续[shǒu xù, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ, / ] formalities, #2,962 [Add to Longdo]
陆续[lù xù, ㄌㄨˋ ㄒㄩˋ, / ] in turn; successively; one after the other; bit by bit, #3,683 [Add to Longdo]
延续[yán xù, ㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continue; last longer, #4,272 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, / ] continue; replenish, #4,654 [Add to Longdo]
手续费[shǒu xù fèi, ㄕㄡˇ ㄒㄩˋ ㄈㄟˋ, / ] service charge; processing fee, #11,290 [Add to Longdo]
连续剧[lián xù jù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄩˋ, / ] serialized drama; dramatic series; show in parts, #14,456 [Add to Longdo]
连续性[lián xù xìng, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] continuity, #17,368 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyway, safety comes first. Keep lying under the rose![CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}總之就安全至上,繼咸濕 Under the Rose (1992)
Go on Shirley you aren't scared are you?[CN] - 那繼啊,雪莉。 Waterland (1992)
Israel reflected this projection, and Israel found its cross.[CN] 發現了我們的幾號 繼立體的規矩 JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
Well I like history. I don't care if it's got no point. You go ahead Mr. Crick.[CN] 呃,我喜歡歷史,不管它有沒有意義 克裏克先生,繼 Waterland (1992)
And thus, we continued to shoot the footage.[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}繼偷拍了 Under the Rose (1992)
I mean you have to admit there has been a steady decline in the number of students opting for history.[CN] 我是說,你得承認 學歷史的學生數持下降了 Waterland (1992)
Let's go on...[CN] 讓我們繼看... ... Waterland (1992)
It'll take almost 1-2 months before you can work again.[CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}大概一個多兩個月,才可以繼開工 Under the Rose (1992)
What happens if the money's all spent? Keep working on the next day![CN] {\fnFangSong_GB2312\bord1\shad1\pos(200,288)}用完了,那怎麼辦,明天繼開工 Under the Rose (1992)
You either stand up to him and leave him or you stay with him and you try to work it out.[CN] 要麼勇敢地面對他,離開他... 要麼就和他繼生活,試著解決問題 China Moon (1994)
Continue playing snooker. I'll pay for the game.[CN] {\fnSimHei\bord1\shad1\pos(200,288)}繼打球,球錢我給 Biao jie, ni hao ye! xu ji (1991)
You just go on with the story.[CN] 你繼講下去哄哄她就行了 Always on My Mind (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top