ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -繁-, *繁*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[繁, fán, ㄈㄢˊ] complex, difficult; many, diverse
Radical: , Decomposition:   敏 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1296

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fán, ㄈㄢˊ, ] complicated; many; in great numbers, #11,259 [Add to Longdo]
[fán róng, ㄈㄢˊ ㄖㄨㄥˊ, / ] prosperous; booming (economy), #4,627 [Add to Longdo]
[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ, / ] frequently; often, #4,841 [Add to Longdo]
[fán huá, ㄈㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] flourishing; bustling, #7,610 [Add to Longdo]
[fán zhí, ㄈㄢˊ ㄓˊ, ] to breed; to reproduce; to propagate, #8,156 [Add to Longdo]
[fán máng, ㄈㄢˊ ㄇㄤˊ, ] busy; bustling, #10,215 [Add to Longdo]
[fán zhòng, ㄈㄢˊ ㄓㄨㄥˋ, ] heavy; burdensome; heavy-duty; arduous; onerous, #14,388 [Add to Longdo]
[fán suǒ, ㄈㄢˊ ㄙㄨㄛˇ, / ] many and complicated; mired in minor details, #16,422 [Add to Longdo]
[fán duō, ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, ] many and varied; of many different kinds, #19,072 [Add to Longdo]
[fán yù, ㄈㄢˊ ㄩˋ, ] to breed, #20,083 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はんえい, han'ei] (n,vs) prospering; prosperity; thriving; flourishing; (P) [Add to Longdo]
[はんか, hanka] (adj-na,n) bustle; prosperity [Add to Longdo]
華街[はんかがい, hankagai] (n) business district; shopping district; bustling street; shopping centre; shopping center; downtown; (P) [Add to Longdo]
[はんかん, hankan] (n) complexity and simplicity [Add to Longdo]
[はんかん, hankan] (n) press and slack of business [Add to Longdo]
[はんげき, hangeki] (adj-na,n) extreme busyness [Add to Longdo]
殖(P);蕃殖[はんしょく, hanshoku] (n,vs,adj-no) breed; multiply; increase; propagation; (P) [Add to Longdo]
殖期[はんしょくき, hanshokuki] (n) breeding season [Add to Longdo]
殖地[はんしょくち, hanshokuchi] (n) breeding grounds [Add to Longdo]
殖牝馬[はんしょくひんば, hanshokuhinba] (n) broodmare (horse breeding) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
How often do you go scuba diving in a year?1年にどれくらい頻にスキューバダイビングに行きますか。
A few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.2、3ヶ月後、彼らは北極にある殖地へと戻っていきます。
In late August, they set off on a long journey for breeding.8月下旬に彼らは殖のために長い旅に出発します。
The seals surface more frequently then, so a bear's chance of catching one at a breathing hole is greater after nightfall.アザラシは夜にいっそう頻に浮上してくるのだから、熊がアザラシを呼吸孔のところで捕まえる可能性は夕暮れ以降により高くなるのである。
The prosperity of the family dates from the Great War.あの家の栄は大戦中からのことだ。
Rabbits breed quickly.うさぎは殖が早い。
I wish you both happiness and prosperity.お二人のお幸せとご栄を祈ります。
I figure it's because when I'm driving around, my zip code keeps changing.きっと車を運転していると住所が頻に変っちゃうからだと思うの。
Something else to be borne in mind here is the rapidity with which the virus can reproduce.ここで留意しなければいけないことは、ウイルスが殖するスピードが速いという点である。
This chemical will prevent germs from breeding.この化学薬品は細菌の殖を防ぐだろう。
The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.ジョンソン一家は大変社交的で、頻にパーティーを開くのが大好きだ。
Typhoons are frequent there in fall.そこでは台風が秋に頻に起こっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] FUELLE, UEBERFUELLE, LUXUS, HAEUFIGKEIT [Add to Longdo]
[はんぼう, hanbou] (sehr) beschaeftigt [Add to Longdo]
[はんえい, han'ei] das_Gedeihen, Wohlergehen [Add to Longdo]
[はんしょく, hanshoku] Fortpflanzung, Vermehrung [Add to Longdo]
[はんじょう, hanjou] das_Bluehen, Wohlstand, Erfolg [Add to Longdo]
[はんも, hanmo] ueppiges_Wachstum [Add to Longdo]
華街[はんかがい, hankagai] belebte_Geschaeftsstrasse [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top