ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -緊-, *緊*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[緊, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] tense, tight, taut; firm, secure
Radical: , Decomposition:   臤 [qiān, ㄑㄧㄢ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6724

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] tight; nervous; strict, #1,950 [Add to Longdo]
紧张[jǐn zhāng, ㄐㄧㄣˇ ㄓㄤ, / ] nervous; keyed up; intense; tense; strained; in short supply; scarce, #1,486 [Add to Longdo]
赶紧[gǎn jǐn, ㄍㄢˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] hurriedly, #2,076 [Add to Longdo]
紧急[jǐn jí, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ, / ] urgent, #2,803 [Add to Longdo]
紧紧[jǐn jǐn, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧㄣˇ, / ] closely; tightly, #3,919 [Add to Longdo]
紧密[jǐn mì, ㄐㄧㄣˇ ㄇㄧˋ, / ] inseparably close, #4,283 [Add to Longdo]
抓紧[zhuā jǐn, ㄓㄨㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] grasp, #4,721 [Add to Longdo]
加紧[jiā jǐn, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄣˇ, / ] to intensify; to speed up; to step up, #8,057 [Add to Longdo]
紧跟[jǐn gēn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄣ, / ] to follow precisely; to comply with, #11,277 [Add to Longdo]
紧缩[jǐn suō, ㄐㄧㄣˇ ㄙㄨㄛ, / ] reduce; tighten; cut back (budget etc), #12,168 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きんちょう, kinchou] 1.การเครียด 2.ความตึงเครียด 3.การตื่นเต้นประหม่า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きんきゅう, kinkyuu] (adj-na,n,adj-no) urgent; pressing; emergency; (P) [Add to Longdo]
急シート[きんきゅうシート, kinkyuu shi-to] (n) emergency blanket [Add to Longdo]
急医療チーム[きんきゅういりょうチーム, kinkyuuiryou chi-mu] (n) emergency medical assistance team; EMAT [Add to Longdo]
急援助[きんきゅうえんじょ, kinkyuuenjo] (n) emergency aid (e.g. disaster relief); humanitarian aid [Add to Longdo]
急火山情報[きんきゅうかざんじょうほう, kinkyuukazanjouhou] (n) emergency volcanic alert (e.g. an eruption warning); urgent information on volcanic activity [Add to Longdo]
急会議[きんきゅうかいぎ, kinkyuukaigi] (n) emergency meeting; urgent meeting; emergency session; emergency conference [Add to Longdo]
急救命室[きんきゅうきゅうめいしつ, kinkyuukyuumeishitsu] (n) emergency room; ER; casualty department [Add to Longdo]
急雇用対策[きんきゅうこようたいさく, kinkyuukoyoutaisaku] (n) emergency employment measures; emergency job-creating measures [Add to Longdo]
急事態[きんきゅうじたい, kinkyuujitai] (n) state of emergency [Add to Longdo]
急時[きんきゅうじ, kinkyuuji] (n,adj-no) emergency [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"This is my first flight. I'm nervous," says Hiroshi.「僕、飛行機に乗るのはこれが初めてなんだ。張するよ。」と博がいいます。 [M]
There is an urgent message for you.あなたに急の伝言が入っています。
I feel tense and agitated when I have too much work to do.あまりやるべき仕事があると張し落ち着かない。
I'm always under tension.いつも張しています。
We have no other alternative but to swap horses midstream and inject a fresh atmosphere and new ideas into our organization.この急な事態において、人事や制度を改革し、清新な雰囲気と新しい観念を、われわれの組織の中に注入する以外に方策はない。
I get really bad performance anxiety before (I give) a speech.スピーチの前になるとひどく張しちゃうんだよ僕は。 [M]
The journalist was calm even in an emergency.その記者は急事態のときでも落ち着いていた。
All of the money is reserved for emergencies.その金の全ては急事態のために取っておかれる。
The photo catches the tension in the court very well.その写真は法廷内の張を非常によくとらえている。
The air was charged with tension.その場には張感がみなぎっていた。
The student became very nervous with the teacher watching him.その生徒は、教師に見られていたのでとても張した。
The specialist predicts international tension will build up.その専門家は国際張が高まっていくと予測している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
急度[きんきゅうど, kinkyuudo] severity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] HART, FEST [Add to Longdo]
[きんみつ, kinmitsu] -eng, -dicht [Add to Longdo]
[きんちょう, kinchou] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]
[きんきゅう, kinkyuu] dringend, dringlich, -eilig [Add to Longdo]
[きんしゅく, kinshuku] das_Schrumpfen, Einschraenkung, Sparmassnahmen [Add to Longdo]
[きんぱく, kinpaku] Spannung, Gespanntheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top