ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -網-, *網*
Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[網, wǎng, ㄨㄤˇ] net; networkthread
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  罔 [wǎng, ㄨㄤˇ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5658

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もう, mou] (n) (1) net; netting; (2) web; (P) [Add to Longdo]
[もう, mou] (suf) network [Add to Longdo]
の目[あみのめ, aminome] (n) mesh (of a net) [Add to Longdo]
の目をくぐる;の目を潜る[あみのめをくぐる, aminomewokuguru] (exp,v5r) to slip through the dragnet [Add to Longdo]
を打つ[あみをうつ, amiwoutsu] (exp,v5t) to cast a net; to throw a net [Add to Longdo]
エレメント[もうエレメント, mou eremento] (n) {comp} network element [Add to Longdo]
タイツ[あみタイツ, ami taitsu] (n) fishnet stockings (tights) [Add to Longdo]
リソース[もうリソース, mou riso-su] (n) {comp} network resource; network resources [Add to Longdo]
安定性[もうあんていせい, mouanteisei] (n) {comp} network stability [Add to Longdo]
掛け;かけ[あみかけ, amikake] (n) (1) area fill (in printing); (2) {comp} half-tone dot meshing [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǎng, ㄨㄤˇ, ] net; network, #174 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
网站[wǎng zhàn, ㄨㄤˇ ㄓㄢˋ, ] website; network station; node, #1,129 [Add to Longdo]
互联网[hù lián wǎng, ㄏㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, ] the Internet, #2,444 [Add to Longdo]
上网[shàng wǎng, ㄕㄤˋ ㄨㄤˇ, ] to be on the internet; to stretch a net (in a sports game or for covering sth); to be netted (of fish), #2,668 [Add to Longdo]
新华网[Xīn huá wǎng, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄨㄤˇ, ] Xinhua news network, #3,173 [Add to Longdo]
中新网[Zhōng xīn wǎng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄨㄤˇ, ] ChinaNews (China News Service), #4,788 [Add to Longdo]
网吧[wǎng ba, ㄨㄤˇ ㄅㄚ˙, ] internet cafe, #5,161 [Add to Longdo]
网球[wǎng qiú, ㄨㄤˇ ㄑㄧㄡˊ, ] tennis, #5,613 [Add to Longdo]
网点[wǎng diǎn, ㄨㄤˇ ㄉㄧㄢˇ, ] node in a network; branch; website, #5,671 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
I had retinal detachment five years ago.5年前に膜剥離を起こしました。
Spiders spin webs.クモはを張る。
This computer network is, as it were, the nervous system of the company.このコンピューターは、いわば、会社の神経組織である。
This net here is to keep off mosquitoes.このは蚊を寄せ付けないためのものだ。
The fisherman cast their nets into the sea.その漁師達はを海に投げた。
The hunters captured the wild animal with a strong rope net.ハンター達はその野生動物を丈夫なロープので捕まえた。
A network of railroads soon spread over the entire country.まもなく鉄道が全国に広がった。
Because of modern communication and transportation systems, the world is getting smaller.現代の情報及び交通のおかげで世界はますます小さくなっている。
The children were mending their butterfly-nets.子供達は昆虫を直していた。
I made a wholesale arrest of thief.私は泥棒を一打尽に逮捕した。
I captured butterflies with a net.私は捕虫で蝶を捕まえた。
I caught a carp in a net.私はで鯉を捕った。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After all, I like golf, tennis, cars and parties.畢竟,我只喜歡 高爾夫,球... ...汽車和宴會 La Notte (1961)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[もう, mou] network [Add to Longdo]
エレメント[もうエレメント, mou eremento] network element [Add to Longdo]
リソース[もうリソース, mou riso-su] network resource(s) [Add to Longdo]
安定性[もうあんていせい, mouanteisei] network stability [Add to Longdo]
管理[もうかんり, moukanri] network management [Add to Longdo]
効率[もうこうりつ, moukouritsu] network efficiency [Add to Longdo]
識別子[もうしきべつし, moushikibetsushi] network identifier [Add to Longdo]
制御装置[もうせいぎょそうち, mouseigyosouchi] NCU, Network Control Unit [Add to Longdo]
目状ネットワーク[あみめじょうネットワーク, amimejou nettowa-ku] mesh network [Add to Longdo]
目状[あみめじょうもう, amimejoumou] mesh network [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あみ, ami] -Netz [Add to Longdo]
[もうら, moura] enthalten, einschliessen, umfassen [Add to Longdo]
[あみぶくろ, amibukuro] -Netz, Einkaufsnetz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top