ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -綱-, *綱*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[綱, gāng, ㄍㄤ] program, outline; principle, guiding thread
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  岡 [gāng, ㄍㄤ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6871

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] head rope of a fishing net; guiding principle; key link; class (taxonomy); outline; program, #11,548 [Add to Longdo]
纲要[gāng yào, ㄍㄤ ㄧㄠˋ, / ] outline; essential points, #8,047 [Add to Longdo]
纲领[gāng lǐng, ㄍㄤ ㄌㄧㄥˇ, / ] program; guiding principle, #11,191 [Add to Longdo]
大纲[dà gāng, ㄉㄚˋ ㄍㄤ, / ] main point; leading principles, #13,864 [Add to Longdo]
提纲[tí gāng, ㄊㄧˊ ㄍㄤ, / ] the key point; outline, #25,517 [Add to Longdo]
本草纲目[běn cǎo gāng mù, ㄅㄣˇ ㄘㄠˇ ㄍㄤ ㄇㄨˋ, / ] Compendium of medical herbs 1596, compiled by Lǐ Shízhēn 李時珍|李时珍, #40,781 [Add to Longdo]
党纲[dǎng gāng, ㄉㄤˇ ㄍㄤ, / ] (political) party platform; party program, #70,275 [Add to Longdo]
政纲[zhèng gāng, ㄓㄥˋ ㄍㄤ, / ] political program; platform, #72,693 [Add to Longdo]
量纲[liàng gāng, ㄌㄧㄤˋ ㄍㄤ, / ] dimension (unit), #75,182 [Add to Longdo]
朝纲[cháo gāng, ㄔㄠˊ ㄍㄤ, / ] laws and discipline of imperial court, #85,274 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[つな, tsuna] (n) (biological) class [Add to Longdo]
[つな, tsuna] (n) (1) rope; (2) sumo grand champion's braided belt; (P) [Add to Longdo]
を張る[つなをはる, tsunawoharu] (exp,v5r) (See 横) to become a yokozuna (sumo grand champion); to be a yokozuna [Add to Longdo]
引き(P);曳き[つなひき, tsunahiki] (n) (1) tug of war (orig. a form of divination to predict whether the year will be favourable or unfavourable); (2) forward puller (of a rickshaw); (P) [Add to Longdo]
紀(ateji)[こうき, kouki] (n,vs) law and order; discipline; (P) [Add to Longdo]
紀粛正[こうきしゅくせい, koukishukusei] (n) eliminating corruption among government officials; tightening discipline (among) [Add to Longdo]
紀紊乱[こうきびんらん, koukibinran] (n) laxity in official discipline; public order being in disarray [Add to Longdo]
[つなぐ, tsunagu] (n) rigging [Add to Longdo]
取り[つなとり, tsunatori] (n) candidate for Yokozuna rank in sumo; ozeki-rank sumo wrestler trying to attain the rank of yokozuna [Add to Longdo]
[つなで, tsunade] (n) mooring rope [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Please haul on the rope.そのを引っ張ってください。
The boat was tied to the shore by a cable.ボートは大で岸につながれていた。
Before the horse race begins the jockeys grip the reins tightly to restrain the impatient horses.競馬の騎手は、レースが始まる前、はやる馬を抑えて、手を握りしめる。
The rope broke under the strain.は張りすぎて切れた。
As soon as I let go of the leash, the dog ran away.を離すと犬は走り去った。
The two children pulled at the rope until it broke.二人の子供はが切れるまで引っ張りあった。
He lost hold of the rope and fell into the river.彼はから手を放して川に落ちた。
He caught hold of a rope and saved himself.彼はをつかんで助かった。
She dared to walk the tightrope without a net.彼女は網を張らないで渡りに挑んだ。
Parliamentary activity has become a political tug of war between the ruling and opposition parties over the issue.国会の動きはこの問題をめぐる与野党間の政治的引きとなった。
"Mr Chairman, what needs moving next, again?" "Scoreboard, giant ball and the tug-of-war rope."「委員長、後は何を運ぶんだっけ?」「得点板と大玉もう一個、引きの

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つな, tsuna] -Seil, -Strick, -Tau, -Leine [Add to Longdo]
渡り[つなわたり, tsunawatari] Seiltanz [Add to Longdo]
[こうき, kouki] Disziplin, Ruhe_und_Ordnung [Add to Longdo]
[こうりょう, kouryou] Programm, Parteiprogramm, Hauptpunkt, Grundriss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top