ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -統-, *統*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[統, tǒng, ㄊㄨㄥˇ] to govern, to command; to gather, to unite
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  充 [chōng, ㄔㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 5802

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tǒng, ㄊㄨㄥˇ, / ] to gather; to unite; to unify; whole, #5,220 [Add to Longdo]
系统[xì tǒng, ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] system, #326 [Add to Longdo]
传统[chuán tǒng, ㄔㄨㄢˊ ㄊㄨㄥˇ, / ] tradition; convention, #725 [Add to Longdo]
统一[tǒng yī, ㄊㄨㄥˇ ㄧ, / ] to unify; to unite; to integrate, #948 [Add to Longdo]
统计[tǒng jì, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ, / ] statistics, #962 [Add to Longdo]
总统[zǒng tǒng, ㄗㄨㄥˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] president (of a country), #1,391 [Add to Longdo]
统治[tǒng zhì, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ, / ] to rule (a country); to govern; rule; regime, #5,419 [Add to Longdo]
统筹[tǒng chóu, ㄊㄨㄥˇ ㄔㄡˊ, / ] an overall plan; to plan an entire project as a whole, #6,634 [Add to Longdo]
操作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system, #7,254 [Add to Longdo]
统计学[tǒng jì xué, ㄊㄨㄥˇ ㄐㄧˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] statistics, #8,565 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
計学[とうけいがく, toukeigaku] (n) วิชาสถิติ
[とういつ, touitsu] (n) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
[とうけい, toukei] (n) สถิติ,ข้อมูล,ข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข, S. numerical fact,datum

Japanese-English: EDICT Dictionary
べる;総べる[すべる, suberu] (v1,vt) to control; to supervise [Add to Longdo]
べ合わせる[すべあわせる, subeawaseru] (v1) to bring together; to unite [Add to Longdo]
[とういつ, touitsu] (n,vs) unity; consolidation; uniformity; unification; compatible; (P) [Add to Longdo]
一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] (n) {comp} unified standard [Add to Longdo]
一化[とういつか, touitsuka] (n) {comp} unification [Add to Longdo]
一科学[とういつかがく, touitsukagaku] (n) unified science [Add to Longdo]
一感[とういつかん, touitsukan] (n) sense of unity; sense of oneness; (P) [Add to Longdo]
一教会[とういつきょうかい, touitsukyoukai] (n) Unification Church (religious movement started by Reverend Sun Myung Moon) [Add to Longdo]
一見解[とういつけんかい, touitsukenkai] (n) collective view (opinion) [Add to Longdo]
一公判[とういつこうはん, touitsukouhan] (n) joint trial [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大領に選ばれた。
In the late eighteenth century, a passport for an American was usually signed by the President of the United States.18世紀の後半には、アメリカ人のパスポートは通常、合衆国大領によって署名されていた。
The two countries were united under one government.2つの国は1つの政府に合された。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大領に立候補して、彼が選ばれた。
That incident was a black mark against the president.あの事件は大領の失態であった。
The American people elected Mr Clinton President.アメリカの国民はクリントン氏を大領に選んだ。
American politics are interesting to watch, especially during a presidential election.アメリカの政治は見て面白い。特に大領選挙の時がそうだ。
The President of the U.S. paid a formal visit to China.アメリカ大領が中国を公式に訪問した。
Now that Bush has been elected, it will be business as usual.いまやブッシュ大領が当選したのだから、業務は通常通りになるだろう。
With the President dead now, the new policies will have to await government approval.いまや大領がなくなったので、新しい政策は政府の許可をまたなければならない。
Walter Mondale ran for President.ウォルター・モンデールは大領選に出馬した。
Once the Sultan ruled over today's Turkey.かつてサルタンが今日のトルコを治していた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一スタンダード[とういつスタンダード, touitsu sutanda-do] unified standard [Add to Longdo]
一化[とういつか, touitsuka] unification [Add to Longdo]
括名[とうかつめい, toukatsumei] generic name [Add to Longdo]
[とうけい, toukei] statistics (vs) [Add to Longdo]
計学[とうけいがく, toukeigaku] (the study of) statistics [Add to Longdo]
計処理[とけいしょり, tokeishori] statistical processing [Add to Longdo]
計情報[とうけいじょうほう, toukeijouhou] statistical information, statistics [Add to Longdo]
計多重処理[とうけいたじゅうしょり, toukeitajuushori] statistical multiplexing [Add to Longdo]
[とうごう, tougou] integrated (a-no), built-in [Add to Longdo]
合ソフトウェア[とうごうソフトウェア, tougou sofutouea] integrated software [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
べる[すべる, suberu] beherrschen, kontrollieren [Add to Longdo]
[とういつ, touitsu] Einheit, Vereinheitlichung, Vereinigung [Add to Longdo]
[とうせい, tousei] Gleichschaltung, Kontrolle [Add to Longdo]
[とうすい, tousui] Oberkommando [Add to Longdo]
[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
[とうち, touchi] Herrschaft, Regierung [Add to Longdo]
[とうけい, toukei] Statistik [Add to Longdo]
[とうかつ, toukatsu] Oberaufsicht, Verwaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top