ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -絡-, *絡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[絡, luò, ㄌㄨㄛˋ] web, net; to entangle
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  各 [, ㄍㄜˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 6281

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lào, ㄌㄠˋ, / ] small net, #10,612 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] net-like, #10,612 [Add to Longdo]
网络[wǎng luò, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] network (computer, telecom etc), #478 [Add to Longdo]
联络[lián luò, ㄌㄧㄢˊ ㄌㄨㄛˋ, / ] communication; get in touch with; contact; connection (math.), #6,622 [Add to Longdo]
经络[jīng luò, ㄐㄧㄥ ㄌㄨㄛˋ, / ] energy channels (in Chinese medicine), #17,841 [Add to Longdo]
脉络[mài luò, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ, / ] arteries and veins in general; network of blood vessels; fig. the general scheme of things, #20,430 [Add to Longdo]
计算机网络[jì suàn jī wǎng luò, ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] computer network, #21,949 [Add to Longdo]
脉络膜[mài luò mó, ㄇㄞˋ ㄌㄨㄛˋ ㄇㄛˊ, / ] choroid (anat. vascular layer between sclera and retina), #35,176 [Add to Longdo]
笼络[lǒng luò, ㄌㄨㄥˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] to win sb over, #47,212 [Add to Longdo]
数据网络[shù jù wǎng luò, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ, / ] data network, #72,759 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[からむ, karamu] TH: พัวพัน  EN: to get caught in
[からむ, karamu] TH: เกี่ยวโยงกัน  EN: to become tangled in

Japanese-English: EDICT Dictionary
[からげ, karage] (n) bundle; sheaf [Add to Longdo]
げる;紮げる[からげる, karageru] (v1,vt) (1) to tie up; to bind; (2) to tuck up (clothes, etc.) [Add to Longdo]
ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate [Add to Longdo]
まり[からまり, karamari] (n) entanglement [Add to Longdo]
まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved [Add to Longdo]
[からみ, karami] (n) linkage; entanglement; involvement; relationship; (P) [Add to Longdo]
み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P) [Add to Longdo]
み付く;みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around [Add to Longdo]
[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Keep in touch.してね。
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。追加情報があったらいつでも連下さい」と記者は言った。
Call me every few days, and in that way we can keep in touch if something happens.2、3日おきに電話して、そうすればもしなにか起きても連が保てるから。
Communications have been cut off for two hours because of a thunderstorm.2時間ほど前から雷雨のため連が断たれている。
I'll get in touch with you by phone tomorrow.あした電話でご連いたします。
Let us know whether you can come.あなたがこられるかどうか連して下さい。
I wonder if you received my e-mail on January 10, since I have not heard anything from you yet.あなたからご連がないので、1月10日付であなた宛に出した電子メールは着いたのだろうかと思っています。
You should keep in touch with Mr Smith.あなたは、スミス氏と連を取り合うべきです。
You reach him by calling this number.あなたはこの番号に電話すれば彼と連が取れます。
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今晩彼の家で彼と連が取れる。
You can get in touch with him at his home tonight.あなたは今夜彼の家で、彼と連をとることができます。
I'll get in touch with you as soon as I return from America.アメリカから帰ったらすぐにあなたに連します。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Listen! Let's keep in touch.[CN] 聽著,我們得保持聯 Lolita (1962)
Please call at the communications desk of the public lounge.[CN] 請至公共大廳的聯 North by Northwest (1959)
What contact?[CN] 什麼聯人? North by Northwest (1959)
-Whiskers has a diarrhoeia -Whiskers has a diarrhoeia[CN] 腮胡拉肚子 腮胡拉肚子 Courage for Every Day (1964)
Why don't you call the police, see?[JP] 警察に連しては どうでしょう? Hollow Triumph (1948)
We may call you. Get his name and address, will you, Bob?[JP] また連する 名前と住所を聞いておけ He Walked by Night (1948)
Good. Let me know if there's another report of one, will you?[JP] そうか また起きたら 連を頼む He Walked by Night (1948)
Whiskers ![CN] 腮胡! Courage for Every Day (1964)
I just drive a patrol car.[JP] 殺人課に連 Too Late for Tears (1949)
Tell me, did you get Kaplan?[CN] 你連到卡普蘭了嗎? North by Northwest (1959)
It's good to find you in, Mr. Kaplan.[CN] 很高興聯到你,卡普蘭先生 North by Northwest (1959)
I... I may need your help.[JP] するから 手伝って Too Late for Tears (1949)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み付く[からみつく, karamitsuku] sich_winden_um, sich_klammern_an [Add to Longdo]
み合う[からみあう, karamiau] sich_verschlingen, sich_verwickeln [Add to Longdo]
[からむ, karamu] umranken, sich_verwickeln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top