ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -索-, *索*
Longdo Dictionary จีน (แต้จิ๋ว) (ZH-CZ) - ไทย (TH)
[sot4] (n) เชือก, ด้าย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] surname Suo, #4,069 [Add to Longdo]
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated, #4,069 [Add to Longdo]
[tàn suǒ, ㄊㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, ] to explore; to probe; commonly used in names of publications or documentaries, #2,687 [Add to Longdo]
[sōu suǒ, ㄙㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] to search; to look for sth; to scour (search meticulously); to look sth up; internet search; database search, #3,689 [Add to Longdo]
线[xiàn suǒ, ㄒㄧㄢˋ ㄙㄨㄛˇ, 线 / ] trail; clues; thread (of a story), #4,836 [Add to Longdo]
[Suǒ ní, ㄙㄨㄛˇ ㄋㄧˊ, ] Sony, #5,184 [Add to Longdo]
[jiǎn suǒ, ㄐㄧㄢˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] retrieval; retrieve; research, #6,711 [Add to Longdo]
[suǒ péi, ㄙㄨㄛˇ ㄆㄟˊ, / ] compensation; (be awarded) damages, #10,492 [Add to Longdo]
[sī suǒ, ㄙ ㄙㄨㄛˇ, ] think deeply; ponder, #10,730 [Add to Longdo]
[mō suo, ㄇㄛ ㄙㄨㄛ˙, ] grope, #10,990 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さく, saku] (n) rope; cord [Add to Longdo]
[さくいん, sakuin] (n,adj-no) index; indices; indexes; (P) [Add to Longdo]
引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] (n) {comp} index track [Add to Longdo]
引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] (n) {comp} indexed file [Add to Longdo]
引言語[さくいんげんご, sakuingengo] (n) {comp} indexing language [Add to Longdo]
引語[さくいんご, sakuingo] (n) {comp} indexing term [Add to Longdo]
引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] (n) {comp} indexing [Add to Longdo]
引時概念組合せ引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] (n) {comp} pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]
引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] (n) {comp} Indexed Sequential Access Method; ISAM [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Shouldn't even try making sense of it.あれこれ詮するのはよしましょう。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探ではなく、研究のみに利用されるべきである。
Every part of the island has been explored.その島は隅々まで探されている。
Is there an index to the book?その本には引がついていますか。
I don't mind your groping in the dark for a solution but I wish you'd come to a decision.暗中模も良いけれど、そろそろ結論を出してくれないかね。
We spent our holiday exploring rural France.我々は田舎のフランスを探して休日をすごした。
You are too inquisitive about other people's affairs.君は他人のことを詮しすぎる。 [M]
The police searched her house for possible evidence.警察はありうべき証拠を求めて家宅捜した。
The police thoroughly searched the house.警察はその家を徹底的に捜した。
The police searched that house to be sure the stolen shoes were not there.警察は盗まれた靴がないかとその家を捜した。
Police immediately sealed off the streets around the hotel as they searched for the bomb.警察は爆弾を捜する間ホテル周辺の道路を立ち入り禁止にした。
The police have started a nationwide hunt for the criminal.警察は犯人の全国的な捜を開始した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[さくいん, sakuin] index [Add to Longdo]
引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track [Add to Longdo]
引ファイル[さくいんファイル, sakuin fairu] indexed file [Add to Longdo]
引言語[さくいんげんご, sakuingengo] indexing language [Add to Longdo]
引語[さくいんご, sakuingo] indexing term [Add to Longdo]
引作業[さくいんさぎょう, sakuinsagyou] indexing [Add to Longdo]
引時概念組合せ引作業[さくいんじがいねんくみあわせさくいんさぎょう, sakuinjigainenkumiawasesakuinsagyou] pre-coordinated indexing [Add to Longdo]
引順アクセス方式[さくいんじゅんアクセスほうしき, sakuinjun akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
引順次アクセス方式[さくいんじゅんじアクセスほうしき, sakuinjunji akusesu houshiki] Indexed Sequential Access Method, ISAM [Add to Longdo]
引順編成データセット[さくいんじゅんへんせいデータセット, sakuinjunhensei de-tasetto] indexed sequential data set [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さく, saku] SEIL, SUCHEN [Add to Longdo]
[さくいん, sakuin] Register, Index [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top