ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紛-, *紛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紛, fēn, ㄈㄣ] tangled, scattered; numerous, confused
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 7651

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēn, ㄈㄣ, / ] numerous; confused; disorderly, #17,491 [Add to Longdo]
纷纷[fēn fēn, ㄈㄣ ㄈㄣ, / ] one after another; in succession; one by one, #1,781 [Add to Longdo]
纠纷[jiū fēn, ㄐㄧㄡ ㄈㄣ, / ] a dispute; tangled issue (e.g. legal); to dispute, #3,938 [Add to Longdo]
缤纷[bīn fēn, ㄅㄧㄣ ㄈㄣ, / ] in riotous profusion, #13,315 [Add to Longdo]
纷争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, / ] to dispute, #18,449 [Add to Longdo]
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, / ] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈), #22,607 [Add to Longdo]
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, / ] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about, #25,359 [Add to Longdo]
纷繁[fēn fán, ㄈㄣ ㄈㄢˊ, / ] numerous and complicated, #25,429 [Add to Longdo]
纷乱[fēn luàn, ㄈㄣ ㄌㄨㄢˋ, / ] numerous and disorderly, #33,396 [Add to Longdo]
排难解纷[pái nàn jiě fēn, ㄆㄞˊ ㄋㄢˋ ㄐㄧㄝˇ ㄈㄣ, / ] to remove perils and solve disputes (成语 saw); to reconcile differences, #184,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まぐれ, magure] (n) โดยบังเอิญ
れる[まぎれる, magireru] ปนเปจนแยกไม่ออก,หายลับเข้าไปใน(อารมณ์),เบนไปเรื่องอื่นชั่วขณะ

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;[ふんぷん, funpun] (adj-na,n) confusion; scattering [Add to Longdo]
い;擬い;贋い(iK)[まがい, magai] (n) imitation; sham; -like [Add to Longdo]
い物;擬い物;まがい物[まがいもの, magaimono] (n) imitation; fake; sham [Add to Longdo]
[まがう, magau] (v5u) to be mistaken for; to be confused with [Add to Longdo]
える[まがえる, magaeru] (v1,vt) (arch) to imitate; to confuse [Add to Longdo]
らす[まぎらす, magirasu] (v5s,vt) (1) to divert; to distract; (2) to conceal (one's sorrow with a smile, etc.); (P) [Add to Longdo]
らわしい[まぎらわしい, magirawashii] (adj-i) confusing; misleading; equivocal; ambiguous; (P) [Add to Longdo]
らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name [Add to Longdo]
らわす[まぎらわす, magirawasu] (v5s,vt) to divert; to distract [Add to Longdo]
[まぐれ, magure] (suf) confusion [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The 1990s began with the Gulf incident.1990年代には湾岸争で始まった。
I will find you your lost ring.あなたのために失した指輪を探してあげましょう。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字率の世界一高い人々を育てている日本の教育制度は、れもなくアメリカに教えてくれる面があります。
The United States seems to have got caught up in the troubles between the three nations in Asia.アメリカ合衆国はアジアの3つの国の争に巻き込まれたようだ。
These disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.こうした2国間の争は、国際法に従って解決されなければならない。
You had better get this letter registered for fear it should be lost.この手紙は失すると行けないから、書留にするがよい。
These countries settled the dispute among themselves.これらの国々は互いに協力して争を解決した。
Because of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.その地域の争のため石油の補給が一時とだえた。
It is impossible to resolve the conflict.その争を解決するのは不可能だ。
It's a fact you can't deny.それはれもない事実である。
If I lost my key, I wouldn't be able to lock the door.もし鍵を失すれば、私は戸締まりができない。
The lock on my drawer had been tampered with and some of my papers were missing.引き出しの鍵がいたずらされて、書類が一部失した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
失パルス[ふんしつぱるす, funshitsuparusu] missing-pulse [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らす[まぎらす, magirasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
らわしい[まぎらわしい, magirawashii] zweideutig, unbestimmt [Add to Longdo]
らわす[まぎらわす, magirawasu] (sich) ablenken, verbergen, ausweichen [Add to Longdo]
れる[まぎれる, magireru] verwechselt_werden, schwer_zu_unterscheiden_sein, sich_verlieren (unter), abgelenkt_werden [Add to Longdo]
[ふんそう, funsou] -Streit, Zwist [Add to Longdo]
[ふんしつ, funshitsu] -Verlust [Add to Longdo]
[ふんきゅう, funkyuu] Verwirrung, Verwicklung [Add to Longdo]
骨砕身[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] sich_auf_aeusserste_anstrengen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top