ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -紙-, *紙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[紙, zhǐ, ㄓˇ] paper
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  氏 [shì, ㄕˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 7200

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, / ] paper, #1,412 [Add to Longdo]
报纸[bào zhǐ, ㄅㄠˋ ㄓˇ, / ] newspaper; newsprint, #2,867 [Add to Longdo]
纸条[zhǐ tiáo, ㄓˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] slip of paper, #13,253 [Add to Longdo]
图纸[tú zhǐ, ㄊㄨˊ ㄓˇ, / ] blueprint; drawing; design plans; graph paper, #13,537 [Add to Longdo]
造纸[zào zhǐ, ㄗㄠˋ ㄓˇ, / ] paper-making, #13,833 [Add to Longdo]
纸巾[zhǐ jīn, ㄓˇ ㄐㄧㄣ, / ] paper napkin, #14,427 [Add to Longdo]
壁纸[bì zhǐ, ㄅㄧˋ ㄓˇ, / ] wallpaper, #15,744 [Add to Longdo]
纸张[zhǐ zhāng, ㄓˇ ㄓㄤ, / ] paper, #16,901 [Add to Longdo]
废纸[fèi zhǐ, ㄈㄟˋ ㄓˇ, / ] waste paper, #20,020 [Add to Longdo]
剪纸[jiǎn zhǐ, ㄐㄧㄢˇ ㄓˇ, / ] paper-cut; scissors-cut, #21,376 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) กระดาษ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かみ, kami] (n) paper; (P) [Add to Longdo]
を破る[かみをやぶる, kamiwoyaburu] (exp,v5r) to tear (up) paper [Add to Longdo]
テープ[かみテープ, kami te-pu] (n) {comp} paper tape; paper streamer [Add to Longdo]
パック[かみパック, kami pakku] (n) drink box; carton (milk, juice, etc.); paper bag (for vacuum cleaners) [Add to Longdo]
ヤスリ;やすり;[かみヤスリ(紙ヤスリ);かみやすり(紙やすり;紙鑢), kami yasuri ( kami yasuri ); kamiyasuri ( kami yasuri ; kami yasuri )] (n) sandpaper; emery paper [Add to Longdo]
一重[かみひとえ, kamihitoe] (n) paper-thin (difference) [Add to Longdo]
一枚[かみいちまい, kamiichimai] (n) one sheet of paper [Add to Longdo]
[かみや, kamiya] (n) paper store; paper merchant; paper seller; papermaking; papermaker [Add to Longdo]
[しか, shika] (n) price of paper [Add to Longdo]
花;纏頭[かみばな, kamibana] (n) (1) (花 only) paper flowers; (2) (花 only) (arch) paper flowers for a funeral; (3) (See 小菊・こぎく・3) paper handed out as a means of congratulations in a red light district (as a promise of a future money donation) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Did he write a letter yesterday?" "Yes, he did."「彼は昨日手を書きましたか」「はい」
Give me five tens and the rest in ones.10ドル幣を5枚、残りは1ドル幣でお願いします。
I barely managed to finish the letter by eleven o'clock.11時までにかろうじてなんとかその手を書いた。
Thank you very much for your letter of January 7th.1月7日付けのお手、ありがとうございました。
Do you have a five-pound note?5ポンド幣をお持ちですか。
I received your letter of July 10.7月10日付のお手いただきました。
With regard to your letter of July 22nd, I enclose our most recent catalogue.7月22日付けのお手につきまして私共の最新の目録を同封します。
Thank you for your letter of July 25 and the fabric sample.7月25日付の御手と布地のサンプルありがとうございました。
I have just received your letter of the ninth.9日付のお手をただいま受け取りました。
Oh, just fill out this form.あぁ、この用に書き込むだけです。
Please remind me to write a letter tomorrow.あす手を書くのを忘れないように私に注意してください。
When I looked about, I found a letter on the desk.あたりを見回すと、机の上に手があるのに気づいた。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テープ[かみテープ, kami te-pu] paper tape, paper streamer [Add to Longdo]
詰まり[かみつまり, kamitsumari] paper jam [Add to Longdo]
送り[かみおくり, kamiokuri] paper feed [Add to Longdo]
媒体[しばいたい, shibaitai] paper (as opposed to electronic) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かみ, kami] Papier [Add to Longdo]
一枚[かみいちまい, kamiichimai] ein_Blatt_Papier [Add to Longdo]
包み[かみづつみ, kamidutsumi] in_Papier_eingewickeltes_Paket [Add to Longdo]
[かみがた, kamigata] (Papier)Matritze, Gussform [Add to Longdo]
[しへい, shihei] Papiergeld [Add to Longdo]
[かみぶくろ, kamibukuro] Papiertuete [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top