ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -納-, *納*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[納, nà, ㄋㄚˋ] to adopt, to accept; to receive, to take
Radical: , Decomposition:   糹 [, ]  内 [nèi, ㄋㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 6114

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nà, ㄋㄚˋ, / ] to accept; to pay (tax etc), #2,003 [Add to Longdo]
纳入[nà rù, ㄋㄚˋ ㄖㄨˋ, / ] to bring sth into line; to channel sth; to foist (onto sb), #3,986 [Add to Longdo]
缴纳[jiǎo nà, ㄐㄧㄠˇ ㄋㄚˋ, / ] contribute, #5,583 [Add to Longdo]
纳税[nà shuì, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] to pay taxes, #6,585 [Add to Longdo]
纳税人[nà shuì rén, ㄋㄚˋ ㄕㄨㄟˋ ㄖㄣˊ, / ] taxpayer, #7,907 [Add to Longdo]
交纳[jiāo nà, ㄐㄧㄠ ㄋㄚˋ, / ] to pay (taxes or dues), #8,890 [Add to Longdo]
容纳[róng nà, ㄖㄨㄥˊ ㄋㄚˋ, / ] contain; accommodate, #10,526 [Add to Longdo]
归纳[guī nà, ㄍㄨㄟ ㄋㄚˋ, / ] to conclude from facts; to sum up; induction (method of deduction in logic), #10,551 [Add to Longdo]
纳米[nà mǐ, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ, / ] nanometer, #10,618 [Add to Longdo]
接纳[jiē nà, ㄐㄧㄝ ㄋㄚˋ, / ] admit (into membership of an organization), #12,247 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[なっとく, nattoku] การเข้าใจยอมรับ
[のうひん, nouhin] (n) การส่งสินค้า
税申告[のうぜいしんこく, nouzeishinkoku] เงินคืนภาษี
[のうぜい, nouzei] การจ่ายภาษี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[おさめる, osameru] TH: ชำระเงินตามกำหนด  EN: to pay
める[おさめる, osameru] TH: เอาของไปส่งตามกำหนด  EN: to supply

Japanese-English: EDICT Dictionary
まらない[おさまらない, osamaranai] (adj-i) feeling grieved; unsatisfied [Add to Longdo]
まり返る[おさまりかえる, osamarikaeru] (v5r,vi) to be satisfied with one's position; to be quite content [Add to Longdo]
[おさめ, osame] (n,n-suf,adj-no) the last; the end; the closing [Add to Longdo]
め札[おさめふだ, osamefuda] (n) (1) (See 札) votive card or tablet; (2) (arch) treasury or granary receipt statement [Add to Longdo]
[なや, naya] (n) shed; barn; outhouse; (P) [Add to Longdo]
[のうかい, noukai] (n) the last meeting (of the year, the term, etc.) [Add to Longdo]
[のうかん, noukan] (n,vs) placing of body in coffin [Add to Longdo]
[のうき, nouki] (n) appointed day of delivery; time for payment [Add to Longdo]
期回答[のうきかいとう, noukikaitou] (n) available to promise (i.e. a product is in stock and can be promised to a buyer); ATP [Add to Longdo]
[のうきん, noukin] (n,vs) payment; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Well, OK," Willie finally agreed.「そっか」ウィリーはようやく得した。
"Natto" smells awful, but tastes delicious.豆」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Do you know which of okra and natto are more gooey?あなたはオクラと豆はどちらがよりねばねばしているかわかりますか。
You will soon be convinced that I am right.あなたは私が正しいことをすぐに得するだろう。
Andy hung his shirt up in the closet.アンディーは自分のシャツを収室に掛けた。
This alone is enough to convince us.これだけでも我々を得させるのに充分だ。
This is my account book.これは私の出帳です。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌汁と豆です。
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、豆だけは食べません。
It is hard to convince Jack.ジャックは得させにくい。
It is hard to convince John.ジョンを得させるのは難しい。
The barn was small but it was strong.その屋は小さかったが頑丈だった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
入業者[のうにゅうぎょうしゃ, nounyuugyousha] supplier, provider, vendor [Add to Longdo]
本図書館[のうほんとしょかん, nouhontoshokan] deposit library [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[おさまる, osamaru] eingezahlt_werden, geliefert_werden [Add to Longdo]
める[おさめる, osameru] zahlen, liefern, annehmen, aufbewahren [Add to Longdo]
[なや, naya] Schuppen, Scheune [Add to Longdo]
[なっとく, nattoku] Verstaendnis, Zustimmung [Add to Longdo]
[のうかん, noukan] Leiche_in_den_Sarg_legen [Add to Longdo]
[のうぜい, nouzei] Steuerzahlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top