ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糸-, *糸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糸, mì, ㄇㄧˋ] silk; thread
Radical: , Decomposition:   幺 [yāo, ㄧㄠ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [pictographic] A twisted strand of silk
[系, xì, ㄒㄧˋ] system; line, link, connection
Radical: , Decomposition:   丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 216
[紧, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] tense, tight, taut; firm, secure
Radical: , Decomposition:     ?  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 560
[素, sù, ㄙㄨˋ] plain; white; vegetarian; formerly; normally
Radical: , Decomposition:     糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A silken thread 糸 hanging off a tree 龶, Rank: 661
[索, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] cable, rope; rules, laws; to demand, to exact; to search, to inquire
Radical: , Decomposition:     十 [shí, ㄕˊ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A rope 糸 hanging from the ceiling 冖, Rank: 805
[繁, fán, ㄈㄢˊ] complex, difficult; many, diverse
Radical: , Decomposition:   敏 [mǐn, ㄇㄧㄣˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1296
[累, lèi, ㄌㄟˋ] tired; to accumulate; to involve; bother, nuisance
Radical: , Decomposition:   田 [tián, ㄊㄧㄢˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [ideographic] Simplified form of 纍; growing silk 糸 in the fields 畾; 畾 also provides the pronunciation, Rank: 1323
[紫, zǐ, ㄗˇ] purple, violet; amethyst; surname
Radical: , Decomposition:   此 [, ㄘˇ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 1646
[紊, wěn, ㄨㄣˇ] tangled; confused, disordered
Radical: , Decomposition:   文 [wén, ㄨㄣˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3113
[絮, xù, ㄒㄩˋ] cotton padding; fluff, padding, waste; long-winded
Radical: , Decomposition:   如 [, ㄖㄨˊ]  糸 [, ㄇㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] silk, Rank: 3125

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mì, ㄇㄧˋ, ] fine silk, #13,910 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いと, ito] ด้าย ใย สาย(เครื่องดนตรี) เส้นเอ็น สายป่าน เส้นไหม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n,n-suf) thread; yarn; string; (P) [Add to Longdo]
[し, shi] (n) (1) thread; (2) one ten-thousandth; 0.001 percent (one-ten-thousandth of a wari) [Add to Longdo]
くず;[いとくず, itokuzu] (n) (See 綿ぼこり) lint (as in a clothes dryer or a pocket); waste thread; fibers, such as might wrap around the gears in small mechanisms and cause them to jam; fluff [Add to Longdo]
じり;[いとじり, itojiri] (n) (See 底) bottom rim of cup or bowl [Add to Longdo]
に紡ぐ[いとにつむぐ, itonitsumugu] (exp,v5g) to spin into yarn [Add to Longdo]
を引く[いとをひく, itowohiku] (exp,v5k) (1) to pull (the puppet) strings; to direct things from behind the scenes; (2) to stretch out (and keep going); to linger on [Add to Longdo]
を垂れる[いとをたれる, itowotareru] (exp,v1) to fish; to have a line in the water [Add to Longdo]
を組む[いとをくむ, itowokumu] (exp,v5m) to braid string [Add to Longdo]
を張る[いとをはる, itowoharu] (exp,v5r) to stretch a string [Add to Longdo]
を通す[いとをとおす, itowotoosu] (exp,v5s) to thread (e.g. a needle, beads, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our transactions with that firm have continued unbroken since my father's generation.あの会社との取り引きは父の代からを引くように切れない。
My Grandma stooped down and picked up a needle and thread.おばあちゃんは身をかがめての付いた針を拾った。
This thread tangles easily.このはすぐもつれる。
Somebody must be at the bottom of this affair.この事件はだれかがを引いているに違いない。
Some common threads run through all cultures.すべての文化には何本かの共通するが通っている。
The angler felt a tug on the line.その釣り人は釣りに強い引きを感じた。
People usually find it very difficult to break the ice when they met someone extremely attractive for the first time.とても魅力的な人に初めて会って、話の口を見つけるのは、たいていかなり難しいものだ。
Tom attached the string to the kite.トムは凧にを付けた。
To record something, they used knotted cords made of the wool of the llama or alpaca.何かを記録するために、彼らはラマかアルパカの毛でできた、結び目のついたひもを使った。
The fisherman cast his line into the water.漁師は釣りを水中に投げた。
Send me the best employees that money can buy. Money is no object.金に目を付けないから、いい人材を紹介してよ。
Hiroshi Itsuki has slits for eyes.五木ひろしは目の男。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[いと, ito] Faden [Add to Longdo]
[いとぐち, itoguchi] Ende_eines_Fadens, Anfang, Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[いとぐるま, itoguruma] Spinnrad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top