ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -糖-, *糖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糖, táng, ㄊㄤˊ] candy, sugar, sweets
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  唐 [táng, ㄊㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] rice, Rank: 1746

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[táng, ㄊㄤˊ, ] sugar; sweets; candy, #2,330 [Add to Longdo]
尿病[táng niào bìng, ㄊㄤˊ ㄋㄧㄠˋ ㄅㄧㄥˋ, 尿] diabetes; diabetes mellitus, #5,669 [Add to Longdo]
[táng guǒ, ㄊㄤˊ ㄍㄨㄛˇ, ] candy, #9,948 [Add to Longdo]
[bái táng, ㄅㄞˊ ㄊㄤˊ, ] (refined) white sugar, #10,780 [Add to Longdo]
葡萄[pú tao táng, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄊㄤˊ, ] glucose C6H12O6, #11,685 [Add to Longdo]
[bīng táng, ㄅㄧㄥ ㄊㄤˊ, ] crystal sugar; rock candy, #16,329 [Add to Longdo]
[hóng táng, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄤˊ, / ] dark brown sugar; molasses, #17,769 [Add to Longdo]
口香[kǒu xiāng táng, ㄎㄡˇ ㄒㄧㄤ ㄊㄤˊ, ] chewing gum, #20,754 [Add to Longdo]
[duō táng, ㄉㄨㄛ ㄊㄤˊ, ] polysaccharide (complex carbohydrate such as starch 澱粉|淀粉 and cellulose 纖維素|纤维素), #20,775 [Add to Longdo]
[Táng shuǐ, ㄊㄤˊ ㄕㄨㄟˇ, ] Tong Sui, #21,181 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうみつ, toumitsu] (n) ผลึกน้ำตาล, กากน้ำตาล

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] (n) โรคเบาหวาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とう, tou] (n,n-suf) sugar; (P) [Add to Longdo]
アルコール[とうアルコール, tou aruko-ru] (n) sugar alcohol [Add to Longdo]
タンパク質;蛋白質[とうタンパクしつ(糖タンパク質);とうたんぱくしつ(糖蛋白質), tou tanpaku shitsu ( tou tanpaku shitsu ); toutanpakushitsu ( tou tanpakushitsu )] (n) glycoprotein; glycopeptide [Add to Longdo]
[とうい, toui] (n,adj-no) sugar coating [Add to Longdo]
衣錠[とういじょう, touijou] (n) sugar-coated pill [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n,vs) conversion to sugar; saccharification [Add to Longdo]
[とうか, touka] (n,adj-no) sweets; sweetmeats; confectionary; candy [Add to Longdo]
脂質[とうししつ, toushishitsu] (n) glycolipid [Add to Longdo]
[とうしつ, toushitsu] (n) sugariness; saccharinity; (P) [Add to Longdo]
[とうど, toudo] (n) sugar content [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Will you pass me the sugar?" "Here you are."「砂を取ってくれませんか」「はい、どうぞ」
They sell sugar and salt at that store.あの店では砂と塩を売っています。
Ah, we have run short of sugar.あら砂を切らしているわ。 [F]
Ants are swarming around the sugar.ありが砂にたかっている。
He sent me sweets with different flavor.いろいろな味の菓を送ってくれた。
I prepared a weak solution of sugar and water.うすい砂水を作った。
Pass the sugar, please.お砂を取って下さい。
Once people traded furs for sugar here.かつてここでは、人々は毛皮と砂を交換した。
Coffee, please, with cream and sugar.クリームと砂を入れたコーヒーをください。
May I have a cup of coffee with cream and sugar?クリームと砂入りのコーヒーを1杯いただけますか。
I need some sugar to make a cake.ケーキを作るために砂がいくらか必要だ。
In making a cake, you must use eggs, butter and sugar.ケーキを作るときには、卵、バター、砂を使わなければいけない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] ZUCKER [Add to Longdo]
[とうぶん, toubun] Zuckergehalt [Add to Longdo]
尿病[とうにょうびょう, tounyoubyou] Diabetes, Zuckerkrankheit [Add to Longdo]
[とうしつ, toushitsu] Zuckerhaltigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top