ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -粉-, *粉*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粉, fěn, ㄈㄣˇ] powder, flour, cosmetic powder; plaster
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  分 [fēn, ㄈㄣ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 1498

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěn, ㄈㄣˇ, ] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink, #1,171 [Add to Longdo]
[fěn sī, ㄈㄣˇ ㄙ, / ] bean vermicelli; mung bean starch noodles; Chinese vermicelli; cellophane noodles; fans (loan); enthusiast for sb or sth, #2,708 [Add to Longdo]
[nǎi fěn, ㄋㄞˇ ㄈㄣˇ, ] powdered milk, #7,930 [Add to Longdo]
[diàn fěn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] starch; amylum C6H10O5, #10,076 [Add to Longdo]
[miàn fěn, ㄇㄧㄢˋ ㄈㄣˇ, / ] flour, #10,872 [Add to Longdo]
[fěn hóng, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ, / ] pink, #13,506 [Add to Longdo]
红色[fěn hóng sè, ㄈㄣˇ ㄏㄨㄥˊ ㄙㄜˋ, / ] pink, #14,516 [Add to Longdo]
[fěn mò, ㄈㄣˇ ㄇㄛˋ, ] fine powder; dust, #14,645 [Add to Longdo]
[mǐ fěn, ㄇㄧˇ ㄈㄣˇ, ] rice flour, #15,956 [Add to Longdo]
[huā fěn, ㄏㄨㄚ ㄈㄣˇ, ] pollen, #17,966 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こな(P);こ, kona (P); ko] (n) flour; meal; powder; (P) [Add to Longdo]
々;[こなごな, konagona] (adj-na,n) in very small pieces [Add to Longdo]
々になる;になる[こなごなになる, konagonaninaru] (exp,v5r) to break into fragments; to go to pieces [Add to Longdo]
々に砕く;に砕く[こなごなにくだく, konagonanikudaku] (exp,v5k) to smash to pieces [Add to Longdo]
だに;[こなだに;コナダニ, konadani ; konadani] (n) mold mite (any mite of family Acaridae) [Add to Longdo]
コーヒー[こなコーヒー, kona ko-hi-] (n) ground coffee; coffee grounds; coffee grinds [Add to Longdo]
チーズ[こなチーズ, kona chi-zu] (n) grated cheese [Add to Longdo]
ミルク[こなミルク, kona miruku] (n) milk powder; (P) [Add to Longdo]
[こなや, konaya] (n) (1) flour dealer; (2) miller; (3) mill [Add to Longdo]
骨砕身;紛骨砕身(iK)[ふんこつさいしん, funkotsusaishin] (n,vs) making one's best exertions [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The glass bowl broke in tiny fragments.ガラスの鉢は々になってしまった。
The poor child suffers from hay fever.かわいそうにその子は花症に悩んでいる。
The glass shattered into pieces.グラスは々に割れてしまった。
Blend butter and flour before adding the other ingredients of the cake.ケーキの他の材料を加える前にバターと小麦を混ぜて下さい。
We need flour, sugar and eggs to make this cake.このケーキを作るには小麦、砂糖、卵が必要だ。
This wheat will made be into flour.この小麦はにされる。
You have to take this powder after each meal.この薬は毎食後飲んでください。
The glass was dashed to pieces.そのコップは々に砕けた。
It came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.その実験セットは、すてきな木箱に入って届けられたのだが、その中には、試験管立て、強力な末の入ったガラス瓶、敏感に反応する紙の小さな包み(リトマス紙だと僕は思う)、ガラス棒、手引き書が入っていて、適切にも毒のラベル[どくろマーク]もついていた。 [M]
The tube was shattered by the explosion.その爆発で真空管は々になった。
That's powdered medicine.それは薬です。
Bread is made from flour.パンは小麦で作られる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こ, ko] -Mehl, -Pulver [Add to Longdo]
[こ, ko] -Mehl, -Pulver [Add to Longdo]
ミルク[こなみるく, konamiruku] Milchpulver [Add to Longdo]
[ふんまつ, funmatsu] -Pulver, -Mehl, -Staub [Add to Longdo]
[ふんさい, funsai] zerschmettern, zertruemmern [Add to Longdo]
[ふんしょく, funshoku] das_Schminken, das_Ausschmuecken, Verschoenerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top