ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

簿

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -簿-, *簿*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
簿[簿, bù, ㄅㄨˋ] register, notebook, account book
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  溥 [, ㄆㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 2848

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
簿[bù, ㄅㄨˋ, 簿] a book; a register; account-book, #15,032 [Add to Longdo]
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
簿[zhàng bù, ㄓㄤˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] an account book; a ledger, #40,068 [Add to Longdo]
簿公堂[duì bù gōng táng, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄊㄤˊ, 簿 / 簿] public courtroom accusation (成语 saw); legal confrontation; to take sb to court; to sue, #41,599 [Add to Longdo]
电话簿[diàn huà bù, ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] telephone directory, #42,463 [Add to Longdo]
留言簿[liú yán bù, ㄌㄧㄡˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ, 簿] visitor's book, #66,784 [Add to Longdo]
簿[bù jì, ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 簿 / 簿] bookkeeping, #71,940 [Add to Longdo]
簿[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿] notebook; book, #104,212 [Add to Longdo]
记事簿[jì shì bù, ㄐㄧˋ ㄕˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] a memo book (recording events), #104,807 [Add to Longdo]
簿[duì bù, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] to confront sb with accusation; written charge in court (in former times); to take sb to court, #211,326 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
簿[ぼか, boka] (n) (abbr) (See 帳簿価格) book value [Add to Longdo]
簿価会計[ぼかかいけい, bokakaikei] (n) (See 時価会計) book-value accounting [Add to Longdo]
簿[ぼがい, bogai] (n) unaccounted; off the books [Add to Longdo]
簿[ぼき, boki] (n,vs) journalization (accounts); journalisation; bookkeeping; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There are many questionable points in this ledger.この帳簿には不明朗な点がたくさんある。
The person of that name is not on the register of the school.その名の人は学籍簿に載ってません。
Who's gone and messed up my list of names?一体だれが私の名簿をめちゃめちゃにしたのだ。
Delete his name from the list of the applicants.応募者名簿から彼の名前を削除しなさい。
When the accountant was arrested, rumour had it that it was for his creative bookkeeping.会計係が逮捕されたが、原因は彼の裏帳簿工作だという噂があった。
It took me several days to balance the company books.会社の帳簿を付けるのに2、3日かかります。
Can you do bookkeeping?君は簿記ができますか。 [M]
My wife keeps the household accounts.妻が家計簿をつけています。
Our teacher frequently overlooked the names of people on the list.私たちの先生は、たびたび名簿にある彼の名前を見落とした。
My name is omitted from the list.私の名前が名簿から落ちています。
The clerk made an entry in his ledger.事務員は原簿に記入した。
Could you please sign the register?宿泊者名簿に記入していただけますか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
簿[ぼ, bo] NOTIZBUCH, EINTRAGUNGSBUCH, REGISTER [Add to Longdo]
簿[ぼき, boki] Buchfuehrung, Buchhaltung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top