ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -範-, *範*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[範, fàn, ㄈㄢˋ] pattern, model, example; surname
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]    車 [chē, ㄔㄜ]  㔾 [xiān, ㄒㄧㄢ]
Etymology: [pictophonetic] bamboo, Rank: 6402

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàn, ㄈㄢˋ, ] model, #46,240 [Add to Longdo]
[fàn, ㄈㄢˋ, / ] pattern; model; example, #4,011 [Add to Longdo]
[Fàn, ㄈㄢˋ, / ] surname Fan, #4,011 [Add to Longdo]
范围[fàn wéi, ㄈㄢˋ ㄨㄟˊ, / ] range; scope; limit; extent, #813 [Add to Longdo]
规范[guī fàn, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ, / ] norm; standard; specification; regulation; rule; within the rules; to fix rules; to regulate; to specify, #1,303 [Add to Longdo]
示范[shì fàn, ㄕˋ ㄈㄢˋ, / ] to demonstrate; to show how to do sth; demonstration; an illustrative example, #4,048 [Add to Longdo]
防范[fáng fàn, ㄈㄤˊ ㄈㄢˋ, / ] to guard, #4,740 [Add to Longdo]
模范[mó fàn, ㄇㄛˊ ㄈㄢˋ, / ] model; fine example, #5,723 [Add to Longdo]
范畴[fàn chóu, ㄈㄢˋ ㄔㄡˊ, / ] category, #7,703 [Add to Longdo]
规范化[guī fàn huà, ㄍㄨㄟ ㄈㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to standardize; standardization, #7,836 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はんい, han'i] (n) ขอบเขต

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はん, han] (n) example; model; (P) [Add to Longdo]
を垂れる[はんをたれる, hanwotareru] (exp,v1) to give an example [Add to Longdo]
[はんい, han'i] (n) extent; scope; sphere; range; span; (P) [Add to Longdo]
囲を狭める[はんいをせばめる, han'iwosebameru] (exp,v1) to narrow down the range [Add to Longdo]
囲演算子[はんいえんざんし, han'ienzanshi] (n) {comp} range operator (..) [Add to Longdo]
囲検査[はんいけんさ, han'ikensa] (n) {comp} range check [Add to Longdo]
囲内[はんいない, han'inai] (n) {comp} in range; within range [Add to Longdo]
囲名[はんいめい, han'imei] (n) {comp} range name [Add to Longdo]
囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] (n) {comp} delimited scope statement [Add to Longdo]
[はんし, hanshi] (n) fencing master of the top rank [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Compare your paper with the model one.あなたの答案を模答案と比較しなさい。
That store sells a wide range of goods.あの店は広い囲の品物を売っている。
It is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.インプット理論について詳しく議論することはこの論文の囲を超えている。
It is beyond the scope of the present work to describe all the components that comprise Emmet's architectural style.エメットの建築スタイルを形成している全ての要素を記述することは、この研究の囲を超えている。
Today it's difficult to make ends meet.このごろは収入の囲内でやりくりするのが難しい。
This subject is not within the scope of our study.この課題は我々の研究囲ではない。
This will set a good example.これは模となる。
This method is of wide application.この方法は適用囲が広い。
This subject is outside the scope of our inquiry.この問題は我々の調査の囲外である。
This is beyond the scope of my imagination.これは私の想像の囲を超えている。
Why people fall into these categories, however, is a mystery.しかしながら、人間はなぜこれらの疇に入ってしまうのか。
The company manufactures a wide variety of musical instruments.その会社は広な種類の楽器を製造している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はんい, han'i] range, span [Add to Longdo]
囲演算子[はんいえんざんし, han'ienzanshi] range operator (..) [Add to Longdo]
囲検査[はんいけんさ, han'ikensa] range check [Add to Longdo]
囲内[はんいない, han'inai] in range, within range [Add to Longdo]
囲名[はんいめい, han'imei] range name [Add to Longdo]
囲明示文[はんいめいじぶん, han'imeijibun] delimited scope statement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はん, han] BEISPIEL, MODELL, MUSTER, GRENZE [Add to Longdo]
[はんれい, hanrei] Musterbeispiel [Add to Longdo]
[はんい, han'i] Bereich, Gebiet, Wirkungskreis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top