ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

简称

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -简称-, *简称*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简称[jiǎn chēng, ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥ, / ] abbreviation, #3,401 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Short for Josephine.[CN] 是乔瑟芬的简称 The Man Who Knew Too Much (1956)
And last time it was your aunt from Moldova...[CN] 摩尔达维亚苏维埃社会主义共和国 苏联的加盟共和国之一 简称摩尔达维亚 现称摩尔多瓦 上次是您摩尔达维亚的姑姑 Watch Out for the Automobile (1966)
You call me Yevgeny... I mean, Alexander Sanych. Got that?[CN] 桑内奇,是亚历山德罗维奇的简称 Gentlemen of Fortune (1971)
But I'm called Cleo, short for Cleopatra[CN] 但是别人都叫我克莱奥帕特拉 简称克莱奥 Cleo from 5 to 7 (1962)
For the Dutch Nazi movement, the NSB, this was a moment of jubilation as they gathered to welcome the invaders.[CN] 对荷兰纳粹运动"NSB"来说, (NSB是"荷兰国家社会主义运动"的简称) 当他们聚集起来欢迎入侵者, 这是一个欢庆的时刻 Occupation: Holland - 1940-1944 (1974)
COSSAC's choice in the end was Normandy, a 50-mile stretch of shore just east of the Cherbourg peninsula.[CN] "考萨克"("盟军最高指挥官的总参谋长"的简称) 最后的选择是诺曼底, 就在瑟堡半岛东面的一段延伸50英里的海岸 Morning: June-August 1944 (1974)
(narrator) Given these essentials, the two likeliest landing areas were the Pas-de-Calais, across the English Channel at its narrowest point, and Normandy to the west.[CN] 考虑到这些基本因素, 两个最可能的登陆区域是 在英吉利 海峡最狭窄处对面的加莱海峡(简称加莱), 以及西面的诺曼底 Morning: June-August 1944 (1974)
Angel Second Class.[CN] 二级天使的简称 It's a Wonderful Life (1946)
Psychical examination and research group. PERG for short.[CN] 精神调查和研究团 简称PERG The Satanic Rites of Dracula (1973)
or TVA, and authorized it to build a series of dams at chosen points along this river.[CN] 简称TVA 授权它在沿河选定地点 建造一系列拦河大坝 Wild River (1960)
No political group has this acronym.[CN] 没有政治团伙叫这简称 The Teasers (1975)
Lennie for short.[CN] 简称里尼 Ivan's Childhood (1962)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top