ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -筋-, *筋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[筋, jīn, ㄐㄧㄣ] muscles; tendons
Radical: , Decomposition:   ⺮ [zhú, ㄓㄨˊ]  肋 [, ㄌㄜ]
Etymology: [ideographic] Bamboo-like ⺮ tendons in the chest 肋, Rank: 2252

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] muscle, #8,817 [Add to Longdo]
[chōu jīn, ㄔㄡ ㄐㄧㄣ, ] a cramp (in leg, stomach etc); to pull a tendon, #14,739 [Add to Longdo]
[nǎo jīn, ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] brains; mind; head; way of thinking, #15,797 [Add to Longdo]
[jīn gǔ, ㄐㄧㄣ ㄍㄨˇ, ] physique; strength; muscles and bones, #22,578 [Add to Longdo]
伤脑[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] knotty; troublesome; bothersome, #33,463 [Add to Longdo]
[jīn dǒu, ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] to tumble; somersault; a complete turn-around; a 180 degrees turn; fig. a change of mind, #40,677 [Add to Longdo]
水泥[gāng jīn shuǐ ní, ㄍㄤ ㄐㄧㄣ ㄕㄨㄟˇ ㄋㄧˊ, / ] reinforced concrete, #43,494 [Add to Longdo]
橡皮[xiàng pí jīn, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band, #47,404 [Add to Longdo]
[pí jīn, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄣ, ] rubber band, #57,664 [Add to Longdo]
[fān jīn dǒu, ㄈㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄡˇ, ] to tumble; to turn a cartwheel; a somersault, #97,415 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きんにく, kinniku] (n) กล้ามเนื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金入り[すじがねいり, sujiganeiri] ข็งขัน,เด็ดเดี่ยว,แน่วแน่,ซื่อสัตย์,ภักดี,แข็งแรง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) muscle [Add to Longdo]
(P);条[すじ, suji] (n) (1) muscle; tendon; sinew; (2) vein; artery; (3) fiber; fibre; string; (4) line; stripe; streak; (5) (See が通る) reason; logic; (6) plot; storyline; (7) lineage; descent; (8) school (e.g. of scholarship or arts); (9) aptitude; talent; (10) source (of information, etc.); circle; channel; (11) well-informed person (in a transaction); (12) logical move (in go, shogi, etc.); (13) ninth vertical line (shogi); (14) seam on a helmet; (15) (abbr) (See 蒲鉾) gristly fish paste (made of muscle, tendons, skin, etc.); (16) (arch) social position; status; (n-suf,n,adj-no) (17) on (a river, road, etc.); along; (suf,ctr) (18) counter for long thin things; (19) (arch) (Edo period) counter for hundreds of mon (obsolete unit of currency); (P) [Add to Longdo]
が通る[すじがとおる, sujigatooru] (exp,v5r) (See が立つ) to make sense; to be consistent; to be logical; to stand to reason; to be coherent [Add to Longdo]
が立つ[すじがたつ, sujigatatsu] (exp,v5t) (See が通る) to make sense; to be consistent [Add to Longdo]
の通った[すじのとおった, sujinotootta] (adj-f,exp) rational; logical; coherent [Add to Longdo]
の通らない[すじのとおらない, sujinotooranai] (exp,adj-i) (See の通った) illogical; inconsistent [Add to Longdo]
を違える[すじをちがえる, sujiwochigaeru] (exp,v1) to pull a muscle; to strain a muscle [Add to Longdo]
を通す[すじをとおす, sujiwotoosu] (exp,v5s) to proceed in a logical manner; to go through the proper channels [Add to Longdo]
ジストロフィー[きんジストロフィー, kin jisutorofi-] (n) muscular dystrophy [Add to Longdo]
トレ[きんトレ, kin tore] (n) (abbr) (See トレーニング,肉) weight training; muscle training [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
ALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.ALSは、体を動かすのに必要な神経と肉を徐々に破壊してしまう。
His muscles ached from sitting too long in one position.あまりに長く1つの姿勢で座っていた為に彼の肉はずきずきした。
Soviet and Western observers have warned that if the Muslim republics do not join the commonwealth, they may form a separate group, setting up a volatile ethnic and religious split.イスラム系共和国が独立国家共同体に参加しない場合、それらの国々は独自の勢力を形成し、一触即発の民族的、宗教的な亀裂を生じかねない、とソ連、西側の消息は警告しています。
There isn't much logic in what you're saying.きみが言っていることはがあまりよく通っていない。 [M]
Bricks never take the place of ferro-concrete here.ここでは決して、レンガは鉄コンクリートの代わりになりません。
This medicine helps relieve muscle pain.この薬は肉痛を和らげる。
I heard this from a safe source.これは確かなからの情報だ。
You need to have strong thigh muscles to skate.スケートをするには強い腿の肉が必要である。
Sports help to develop our muscles.スポーツは肉の発達に役立つ。
I heard it on good authority.そのことは確かなから聞いた。
When I heard the news on the radio, a chill ran down my spine.そのニュースをラジオで聴いたとき背の凍る思いがした。
At the meeting he said a lot, but his argument did not hold water.その会合で彼は大いにしゃべったが、彼の議論はが通ったものでなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すじ, suji] -Muskel, -Sehne, -Ader, -Faser; -Linie; -Logik; Vernunft, Handlung (Roman), Quelle (einer Information) [Add to Longdo]
書き[すじがき, sujigaki] kurzer_Inhalt, Handlung, Programm [Add to Longdo]
[きんにく, kinniku] -Muskel [Add to Longdo]
[すじみち, sujimichi] Vernunft, -Logik [Add to Longdo]
違い[すじちがい, sujichigai] schief, schraeg, diagonal, querlaufend [Add to Longdo]
違い[すじちがい, sujichigai] Muskelkrampf, Verrenkung, Verstauchung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top