ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -等-, *等*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[等, děng, ㄉㄥˇ] rank, grade; same, equal; to wait
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  寺 (sì ㄙˋ) 
Etymology: [ideographic] Bamboo strips ⺮ laid before a court 寺,  Rank: 158

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[děng, ㄉㄥˇ, ] class; rank; grade; equal to; same as; wait for; await; et cetera; and so on; et al. (and other authors); after; as soon as; once, #38 [Add to Longdo]
[děng dài, ㄉㄥˇ ㄉㄞˋ, ] wait for; await, #1,673 [Add to Longdo]
[děng děng, ㄉㄥˇ ㄉㄥˇ, ] etcetera; and so on ..; wait a minute!; hold on!, #1,745 [Add to Longdo]
[děng dào, ㄉㄥˇ ㄉㄠˋ, ] wait until; by the time when (sth is ready etc), #3,026 [Add to Longdo]
[děng jí, ㄉㄥˇ ㄐㄧˊ, / ] degree; rate, #3,076 [Add to Longdo]
[gāo děng, ㄍㄠ ㄉㄥˇ, ] higher; high level; advanced, #3,533 [Add to Longdo]
[děng yú, ㄉㄥˇ ㄩˊ, / ] to equal, #3,706 [Add to Longdo]
[píng děng, ㄆㄧㄥˊ ㄉㄥˇ, ] equal; equality, #4,036 [Add to Longdo]
[bù děng, ㄅㄨˋ ㄉㄥˇ, ] to vary; to differ; inequality, #5,461 [Add to Longdo]
[zhōng děng, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ, ] medium, #5,714 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[など, nado] เป็นต้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ら, ra] (n,n-suf,ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See ・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal [Add to Longdo]
[ら, ra] (suf) (1) pluralizing suffix (often humble, derogatory or familiar); and others; et alios; and the like; and followers; (2) (See あちら,いくら) or so (rough indicator of direction, location, amount, etc.); (3) (See 清ら) (after the stem of an adjective) nominalizing suffix [Add to Longdo]
(P);抔[など, nado] (n,n-suf,prt) (1) (uk) et cetera; etc.; and the like; and so forth; (2) (indicating an approximate quote or vague suggestion) or something; (3) (lessening the significance or value of the previous word) the likes of; (P) [Add to Longdo]
々(P);[とうとう, toutou] (n-adv) and so on; at last; finally; after all; (P) [Add to Longdo]
しい(P);均しい;斉しい[ひとしい, hitoshii] (adj-i) equal; similar; like; equivalent; (P) [Add to Longdo]
しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
を分ける[とうをわける, touwowakeru] (exp,v1) to grade; to classify [Add to Longdo]
パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] (n) {comp} isoparametric curve [Add to Longdo]
ポテンシャル面[とうポテンシャルめん, tou potensharu men] (n) equipotential surface [Add to Longdo]
圧式[とうあつしき, touatsushiki] (n) isobar [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A dollar is equal to a hundred cents.1ドルは100セントにしい。
One dollar is equivalent to 110 yen.1ドルは現在110円と価である。
A meter is not quite equivalent to a yard.1メートルは1ヤードとは完全に同ではない。
A yard is equal to three feet.1ヤードは3フィートにしい。
Never did I dream of winning first prize.になるなんて夢にも思わなかった。
Little did she dream that she could win first prize.をとれるなんて彼女は夢にも思わなかった。
I've won first prize!賞を取ったぞ。 [M]
It was Janet that won first prize.賞を得たのはジャネットだった。
Two pints are equal to a quart.2パイントは1クオートとしい。
The ages of the two children put together was equivalent to that of their father.2人の子供の足すと父親の年にしかった。
The sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees.3角形のすべての角の和は180度にしい。
Two second-class tickets to A, please.A市までの2の切符を2枚ください。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Wait, man![CN] 一下,你 For Whom the Bell Tolls (1943)
The spices also.[JA] 上なスパイスだ Barbecue (2017)
They won't follow Ser Jorah.[JA] 彼はジョラー卿に従わない Eastwatch (2017)
I grew up on stories about them.[JA] 彼の物語を聞いて育った Eastwatch (2017)
Wait![CN] 下! Jamilya (1969)
It must be first class.[JA] 上な肉と Barbecue (2017)
Wait![CN]  Letter Never Sent (1960)
Wait.[CN] - The Hustler (1961)
Wait.[CN] 一下 Storm Warning (1951)
Wait![CN] ! Seven Samurai (1954)
Later![CN] 一會兒 Hands Over the City (1963)
- Wait.[CN] -一下. How to Steal a Million (1966)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パラメタ曲線[とうパラメタきょくせん, tou parameta kyokusen] isoparametric curve [Add to Longdo]
[とうか, touka] equalization [Add to Longdo]
価演算[とうかえんざん, toukaenzan] equivalence operation, IF-AND-ONLY-IF operation, IFF [Add to Longdo]
価語[とうかご, toukago] equivalent term [Add to Longdo]
価参照列[とうかさんしょうれつ, toukasanshouretsu] equivalent reference string [Add to Longdo]
価素子[とうかそし, toukasoshi] IF-AND-ONLY-IF gate, IF-AND-ONLY-IF element [Add to Longdo]
角速度[とうかくそくど, toukakusokudo] Constant Angular Velocity [Add to Longdo]
[とうきゅう, toukyuu] grade [Add to Longdo]
高線[とうこうせん, toukousen] contour line [Add to Longdo]
高線グラフ[とうこうせんグラフ, toukousen gurafu] contour graph [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] KLASSE, GRAD, GLEICHHEIT [Add to Longdo]
しい[ひとしい, hitoshii] gleich [Add to Longdo]
[とうきゅう, toukyuu] Klasse, Grad, Stufe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top