ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -笑-, *笑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[笑, xiào, ㄒㄧㄠˋ] to smile, to laugh; to giggle; to snicker
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  夭 (yāo ㄧㄠ) 
Etymology: [ideographic] A person 夭 with a big grin ⺮,  Rank: 346

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] laugh; smile, #261 [Add to Longdo]
[wēi xiào, ㄨㄟ ㄒㄧㄠˋ, ] smile, #2,050 [Add to Longdo]
[xiào róng, ㄒㄧㄠˋ ㄖㄨㄥˊ, ] smile; smiling expression, #3,568 [Add to Longdo]
[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] joke; jest, #6,309 [Add to Longdo]
[lěng xiào, ㄌㄥˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to sneer; to laugh grimly; grin of dissatisfaction (bitterness, helplessness, indignation etc); bitter, grim, sarcastic or angry smile, #6,400 [Add to Longdo]
开玩[kāi wán xiào, ㄎㄞ ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] to play a joke; to make fun of; to joke, #6,553 [Add to Longdo]
[hǎo xiào, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, ] laughable; funny; ridiculous, #7,166 [Add to Longdo]
[kǔ xiào, ㄎㄨˇ ㄒㄧㄠˋ, ] to force a smile; a bitter laugh, #7,436 [Add to Longdo]
[xiào shēng, ㄒㄧㄠˋ ㄕㄥ, / ] laughter, #7,988 [Add to Longdo]
[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] joke; jest, #8,164 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
い上戸[わらいじょうご, waraijougo] (n) คนเส้นตื้น เส้นต้น พวกเส้นตื้น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[わらう, warau] Thai: หัวเราะ English: to laugh

Japanese-English: EDICT Dictionary
い(P);咲い;嗤い[わらい, warai] (n) (1) (See う・1) laugh; laughter; (2) (See う・2) smile; (3) (esp. 嗤い) (See う・3) sneer; (P) [Add to Longdo]
いこける;い転ける;い倒ける[わらいこける, waraikokeru] (v1,vi) (See い転げる) to laugh heartily [Add to Longdo]
いの渦[わらいのうず, warainouzu] (n) clamor of laughter [Add to Longdo]
いを取る[わらいをとる, waraiwotoru] (exp,v5r) to get a laugh [Add to Longdo]
い鴎[わらいかもめ;ワライカモメ, waraikamome ; waraikamome] (n) laughing gull (larus atricilla) [Add to Longdo]
い絵[わらいえ, waraie] (n) comic or pornographic picture [Add to Longdo]
い掛ける;いかける[わらいかける, waraikakeru] (v1) to smile (at); to grin (at) [Add to Longdo]
い顔[わらいがお, waraigao] (n) smiling face [Add to Longdo]
い死に[わらいじに, waraijini] (n) death by laughter [Add to Longdo]
い事;いごと[わらいごと, waraigoto] (n) laughing matter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Give a smile.にっこりう。
"Hee hee," his mother chuckled, shaking her head.「うへへ」おっかさんは首を振りながらクスクスった。
"Good morning", said Tom with a smile.「おはよう」とトムは微みながら言った。
"Your army is impotent against mine!!" he laughed.「おまえの軍など我が軍に対しては無力だよ」と、彼はっていった。
The two ladies smiled at each other.2人の女性はお互い微みあった。
Your new friends may laugh at some of the things you do.あなたの新しい友達は、あなたのすることを見てうことがあるかもしれません。
You will be laughed at.あなたはわれてしまうでしょう。
You should not laugh at his mistake.あなたは彼の誤りをってはいけない。
That child captivates everyone with his sunny smile.あの子供は明るい微でみんなをひきつける。
It is not good manners to laugh at someone when he makes mistakes.ある人が間違いをしたからといってそれをうのは無作法である。
That was his nearest approach to a smile.あれが彼としては精一杯の微だった。
If you dress like that at your age, you'll make a fool of yourself.あんたの年齢でそのような服を着なければ、あなたはいものになります。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Smile?[CN] 一个 Silent Code (2012)
Laugh if it's fun. Cry if it's sad.[JA] 楽しかったら えばいいし 悲しかったら 泣けばいい Confrontation (2017)
Walk out of here with a smile on your face.[JA] 顔で出よう CounterPunch (2017)
[ CHUCKLES ][CN] [] Hello Herman (2012)
Smiles.[CN]  The Best Exotic Marigold Hotel (2011)
You are being filmed. Smile![JA] カメラが来てるの って  ()
Absurd?[CN] 开玩? A Scandal in Belgravia (2012)
Really?[CN] - 开玩吧? The Status Quo Combustion (2014)
[ Laughs ][CN] [] A Perfect Man (2013)
Well, well, well.[JA] (プロデューサー)いやいや... (い声) Confrontation (2017)
-He's totally smiling. -Isn't he awesome?[JA] (女子高生2)ねっ 超 ってる (女子高生1)ねっ ヤバ Emotions (2017)
Are you really going to quit?[CN] 既然是最后我想着说再见 Episode #1.5 (2004)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わらう, warau] -lachen, -laecheln [Add to Longdo]
[えむ, emu] -laecheln [Add to Longdo]
[えがお, egao] laechelndes_Gesicht, froehliches_Gesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top