ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -竹-, *竹*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[竹, zhú, ㄓㄨˊ] bamboo; flute
Radical: , Decomposition:   ?  
Etymology: [pictographic] Two stalks of bamboo, Rank: 1588

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhú, ㄓㄨˊ, ] bamboo, #3,989 [Add to Longdo]
[bào zhú, ㄅㄠˋ ㄓㄨˊ, ] firecracker, #10,117 [Add to Longdo]
[zhú zi, ㄓㄨˊ ㄗ˙, ] bamboo, #16,443 [Add to Longdo]
[zhú sǔn, ㄓㄨˊ ㄙㄨㄣˇ, / ] bamboo shoots, #30,800 [Add to Longdo]
胸有成[xiōng yǒu chéng zhú, ㄒㄩㄥ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄓㄨˊ, ] to plan in advance (成语 saw); a card up one's sleeve; forewarned is forearmed, #31,906 [Add to Longdo]
[zhú tǒng, ㄓㄨˊ ㄊㄨㄥˇ, ] bamboo tube; bamboo pipe, #43,354 [Add to Longdo]
势如破[shì rú pò zhú, ㄕˋ ㄖㄨˊ ㄆㄛˋ ㄓㄨˊ, / ] sweeping, #43,981 [Add to Longdo]
[Xīn zhú, ㄒㄧㄣ ㄓㄨˊ, ] Hsinchu (a city in northern Taiwan), #44,080 [Add to Longdo]
[zhú jiǎn, ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˇ, / ] bamboo writing slips in ancient times (joined together to form whole scrolls), #50,298 [Add to Longdo]
[bān zhú, ㄅㄢ ㄓㄨˊ, ] mottled bamboo, #56,379 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しない, shinai] (n) ดาบไม้ไผ่
の子[たけのこ, takenoko] (n) หน่อไม้
[たけ, take] (n) ไม้ไผ,ต้นไผ่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たけ, take] (n) (1) bamboo; (2) middle (of a three-tier ranking system); (P) [Add to Longdo]
とんぼ;蜻蛉[たけとんぼ, taketonbo] (n) small wooden Japanese toy that flies when spun between the palms of one's hands [Add to Longdo]
の園生[たけのそのう, takenosonou] (n) bamboo garden; the imperial family [Add to Longdo]
の子;筍[たけのこ, takenoko] (n) bamboo shoots [Add to Longdo]
の春[たけのはる, takenoharu] (n) (See 葉月) eighth lunar month [Add to Longdo]
の杖;のつえ[たけのつえ, takenotsue] (n) bamboo rod (stick, pole) [Add to Longdo]
の節[たけのふし, takenofushi] (n) node (joint) of a bamboo [Add to Longdo]
の皮[たけのかわ, takenokawa] (n) bamboo sheath; bamboo peel [Add to Longdo]
を割った様[たけをわったよう, takewowattayou] (exp,adj-na) (1) clear-cut and straightforward; (2) (of a person) forward-thinking; honest; upright; frank [Add to Longdo]
[たけえん, takeen] (n) veranda with bamboo flooring [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bamboo gave but did not break.そのはしなったが折れなかった。
The Dodgers went on winning with irresistible force.ドジャースは破の勢いで勝ち進んだ。
Strictly speaking, the bamboo is a kind of grass.厳密に言えば、は草の一種である。
We received instructions on how to make a bamboo basket.私たちはかごの作り方を教わった。
The bamboo is bending with the weight of the snow.が雪のおもみでたわんでいる。
Bamboo bends before the wind.は風でたわむ。
He and I are bosom friends.彼と私は馬の友。
He know Takechiyo.#A: 彼は、千代を知る。
Pandas live in bamboo thickets.パンダは林にすんでいます。
Bamboo stands out in the woods.林にが目立つ。
Only Takeuchi didn't accept the invitation.内だけは招待に応じなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たけ, take] Bambus [Add to Longdo]
のつえ[たけのつえ, takenotsue] Bambusstab [Add to Longdo]
やぶ[たけやぶ, takeyabu] Gruppe_von_Bambusstraeuchern [Add to Longdo]
[しない, shinai] Bambusschwert [Add to Longdo]
[たけがき, takegaki] Bambuszaun [Add to Longdo]
[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
[ちくりん, chikurin] Bambushain [Add to Longdo]
[たけづつ, takedutsu] Bambusrohr [Add to Longdo]
[ちくば, chikuba] Stelzen [Add to Longdo]
[ちくば, chikuba] Stelzen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top