ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -童-, *童*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[童, tóng, ㄊㄨㄥˊ] child, boy; servant boy; virgin
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A child standing 立 in the village 里, Rank: 1229

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tóng, ㄊㄨㄥˊ, ] surname Tong; boy; child; children, #2,434 [Add to Longdo]
[ér tóng, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] child, #1,406 [Add to Longdo]
[tóng nián, ㄊㄨㄥˊ ㄋㄧㄢˊ, ] childhood, #6,345 [Add to Longdo]
[tóng huà, ㄊㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] children's fairy tales, #6,952 [Add to Longdo]
[nǚ tóng, ㄋㄩˇ ㄊㄨㄥˊ, ] small girl, #14,705 [Add to Longdo]
[nán tóng, ㄋㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, ] boy; male child, #18,312 [Add to Longdo]
[shén tóng, ㄕㄣˊ ㄊㄨㄥˊ, ] child prodigy, #21,474 [Add to Longdo]
[Ér tóng jié, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧㄝˊ, / ] Children's Day, #21,854 [Add to Longdo]
[qiú tóng, ㄑㄧㄡˊ ㄊㄨㄥˊ, ] ball boy (tennis); caddie (golf), #33,048 [Add to Longdo]
[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, ] child labor, #33,196 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
;[わらべ(童);わらんべ(童);わらし;わらわ(童);わっぱ, warabe ( warabe ); waranbe ( warabe ); warashi ; warawa ( warabe ); wappa] (n) (arch) (See 子供) child [Add to Longdo]
[わらべうた, warabeuta] (n) children's (folk) song [Add to Longdo]
[どうが, douga] (n) pictures drawn by child; pictures for children [Add to Longdo]
[どうがん, dougan] (n,adj-no) child-faced; (P) [Add to Longdo]
[どうじ, douji] (n) boy; kid; child [Add to Longdo]
[どうじょ, doujo] (n) (little) girl [Add to Longdo]
[どうしん, doushin] (n) child's mind; childlike innocence; naivete; (P) [Add to Longdo]
[おぐな;どうなん, oguna ; dounan] (n) (arch) little boy; young boy [Add to Longdo]
[どうてい, doutei] (n,adj-no) (1) (col) virginity (esp. of a man); male virgin; (2) (Catholic) nun [Add to Longdo]
[わらわべ, warawabe] (n) (1) (arch) child; children; (2) child servant; temple page; (3) (hum) my (young or child-like) wife; (4) young slacker (who has not yet attained adulthood) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Did you write this fairy tale by yourself?あなたはこの話を一人で書いたのですか。
I understand you're looking for a record album of nursery rhymes.あなたは謡のレコードのセットをさがしているそうですね。
This fairy story is easy enough for a seven-year-old child to read.この話は七歳の子が読むのに十分やさしい。
Every child in the school took to the new teacher.その学校の児はみんなその新しい先生になついた。
That publisher specialises in children's books.その出版社は児文学を専門にしている。
Pocket calculators are as cheap to buy as a pair of socks, and as essential to thousands of British school children as a pencil and eraser.ポケットの計算機は靴下と同じくらい安く買え、また、鉛筆や消しゴムと同じくらい、何千人というイギリスの学にとっては生活に不可欠のものである。
The best swimmers are oftenest drowned.の川流れ。 [Proverb]
Schools are expected to meet the needs of every child, regardless of ability.学校は能力に関係なく、すべての児のニーズに応えることが期待されている。
The pupils burst out laughing.たちはどっと笑った。
At school I had enjoyed reading Japanese literature in English translation, in particular Soseki's I am a Cat and Kokoro, and Akutagawa's The Nose and Kappa.私は学校で日本文学の英語訳、特に漱石の『吾輩は猫である』や『心』、芥川の『鼻』や『河』を楽しく読んだ。
The pupils are looking forward to the upcoming excursion.たちは、もうすぐやって来る遠足を楽しみにしている。
Every child took to the new teacher.はみんなその新しい先生が好きになった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わらべ, warabe] Kind [Add to Longdo]
[どうしん, doushin] die_Gefuehle_eines_Kindes [Add to Longdo]
[どうわ, douwa] Maerchen [Add to Longdo]
[どうよう, douyou] Kinderlied [Add to Longdo]
[どうがん, dougan] Kindergesicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top