ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -立-, *立*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[立, lì, ㄌㄧˋ] to stand; to establish, to set up
Radical: , Decomposition:   亠 [tóu, ㄊㄡˊ]  丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] A man standing on the ground 一, Rank: 197
[亲, qīn, ㄑㄧㄣ] relatives, parents; intimate; the hazelnut tree
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]    一 [, ]  小 [xiǎo, ㄒㄧㄠˇ]
Etymology: [ideographic] A tree 木 bearing fruit 立, Rank: 362
[章, zhāng, ㄓㄤ] chapter, section, writing; seal
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [ideographic] The ten 十 movements of a piece of music 音, Rank: 539
[站, zhàn, ㄓㄢˋ] stand, station; to halt, to stand; website; measure word for stands and stations
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  占 [zhàn, ㄓㄢˋ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 544
[竟, jìng, ㄐㄧㄥˋ] finally, after all, at last; indeed; unexpected
Radical: , Decomposition:   音 [yīn, ㄧㄣ]  儿 [ér, ㄦˊ]
Etymology: [ideographic] A person 儿 finishing a musical piece 音, Rank: 706
[端, duān, ㄉㄨㄢ] end, extreme; head; beginning
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  耑 [duān, ㄉㄨㄢ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 916
[竞, jìng, ㄐㄧㄥˋ] to compete, to contend, to vie
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  兄 [xiōng, ㄒㄩㄥ]
Etymology: [ideographic] To stand up 立 to a foe 兄, Rank: 1100
[童, tóng, ㄊㄨㄥˊ] child, boy; servant boy; virgin
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  里 [, ㄌㄧˇ]
Etymology: [ideographic] A child standing 立 in the village 里, Rank: 1229
[竭, jié, ㄐㄧㄝˊ] to exhaust; to put forth great effort
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  曷 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] stand, Rank: 1987
[竖, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: , Decomposition:     刂 [dāo, ㄉㄠ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  立 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person 又 standing 立 as straight as a knife 刂, Rank: 2505

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lì, ㄌㄧˋ, ] set up; to stand, #1,370 [Add to Longdo]
[jiàn lì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ, ] creation; set up; construction; build; establish; set up, #449 [Add to Longdo]
[chéng lì, ㄔㄥˊ ㄌㄧˋ, ] establish; set up, #992 [Add to Longdo]
[lì jí, ㄌㄧˋ ㄐㄧˊ, ] immediately, #1,125 [Add to Longdo]
[dú lì, ㄉㄨˊ ㄌㄧˋ, / ] independent; independence; to stand alone, #1,316 [Add to Longdo]
[shè lì, ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ, / ] to set up; to establish, #2,022 [Add to Longdo]
[lì kè, ㄌㄧˋ ㄎㄜˋ, ] forthwith; immediate; prompt; promptly; straightway; thereupon; at once, #2,297 [Add to Longdo]
[shù lì, ㄕㄨˋ ㄌㄧˋ, / ] to set up; to establish, #3,323 [Add to Longdo]
[lì fǎ, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ, ] legislation, #3,733 [Add to Longdo]
[lì chǎng, ㄌㄧˋ ㄔㄤˇ, / ] position; standpoint, #4,530 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
憲君主政[りっけんくんしゅせい, rikkenkunshusei] (n) การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
方メートル[りっぽうめーとる, rippoume-toru] (n) ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
憲君主政体[りっけんくんしゅせいたい, rikkenkunshuseitai] การปกครองระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ
会い[たちあい, tachiai] เข้าร่วม
て札[たてふだ, tatefuda] (n) ป้ายประกาศ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
てる[たてる, tateru] TH: ตั้ง
てる[たてる, tateru] TH: ทำให้ดำรงอยู่
[たつ, tatsu] TH: ยืน  EN: to stand
[たつ, tatsu] TH: ตั้งสิ่งของ  EN: to erect
ち食スタンド[たちぐいすたんど, tachiguisutando] TH: ที่ยืนกิน  EN: stand (food eaten standing)
ち寄る[たちよる, tachiyoru] TH: แวะ  EN: to stop by
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] TH: ลุกขึ้นยืน  EN: to stand up
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] TH: เริ่มดำเนินการ  EN: start
ち話[たちばなし, tachibanashi] TH: ยืนสนทนา  EN: standing around talking

Japanese-English: EDICT Dictionary
たす[たたす, tatasu] (v5s,vi) to help a person stand; to get someone to their feet; to raise; to rouse [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) stand; (P) [Add to Longdo]
ちくらみ;ち眩み;ち暗み;暗み;ち眩[たちくらみ, tachikurami] (n) dizziness (from standing up too fast); orthostatic syncope; lightheadedness; vertigo [Add to Longdo]
ちっぱ[たちっぱ, tachippa] (n) (abbr) (See ちっぱなし) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちっぱなし[たちっぱなし, tachippanashi] (exp) (See ちっぱ) stand on one's feet for a long time [Add to Longdo]
ちはだかる[たちはだかる, tachihadakaru] (v5r,vi) to block one's way [Add to Longdo]
ちん坊;ちんぼ;ちんぼう[たちんぼう(立ちん坊;立ちんぼう);たちんぼ(立ちん坊;立ちんぼ), tachinbou ( tachi n bou ; tachi nbou ); tachinbo ( tachi n bou ; tachi nbo )] (n) (1) being kept standing (without doing anything); (2) beggar; tramp [Add to Longdo]
ちション[たちション, tachi shon] (n,vs) (abbr) (See ち小便) urinating outdoors; urinating standing up [Add to Longdo]
ち飲み;ち呑み[たちのみ, tachinomi] (n) (See ち食い) drinking while standing [Add to Longdo]
ち飲み屋;ち呑み屋;飲屋;呑屋[たちのみや, tachinomiya] (n) (See ち飲み) drinking establishment where one drinks while standing [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛ちを抑えた調子で口火を切った。
"Keep away from the vertical cliff!" she shouted.「その切りった崖には近づかないで」と彼女が叫んだ。
No Trespassing.<掲示>ち入り禁止。
Move along now.<警官の号令>ち止まるな。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く同時にち上がった。
The two cars collided with a crash.2台の車は激しい音をてて衝突した。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統領に候補して、彼が選ばれた。
We had already walked five minutes when were caught in a shower.5分も歩いた後、夕に出会った。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端技術の会社がその県に支社を設した。
The boy standing over there is my son.あそこにっている少年は私の息子です。
The man standing over there is the owner of the store.あそこにっている人が店の主人です。
The man standing over there is Mr Smith.あそこにっている人はスミスさんです。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ち上げる[たちあげる, tachiageru] to boot (a computer), to start (a computer) [Add to Longdo]
上がり[たちあがり, tachiagari] leading edge, start, stand up [Add to Longdo]
上がり時間[たちあがりじかん, tachiagarijikan] rise time [Add to Longdo]
体集合演算[りったいしゅうごうえんざん, rittaishuugouenzan] set operation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち上がる[たちあがる, tachiagaru] aufstehen [Add to Longdo]
ち去る[たちさる, tachisaru] verlassen, weggehen [Add to Longdo]
ち寄る[たちよる, tachiyoru] vorbeischauen, kurz_vorbeischauen [Add to Longdo]
ち話[たちばなし, tachibanashi] Unterhaltung_im_Stehen [Add to Longdo]
[たつ, tatsu] aufstehen [Add to Longdo]
てる[たてる, tateru] aufstellen, errichten [Add to Longdo]
[りっとう, rittou] Beginn_des_Winters [Add to Longdo]
[たちば, tachiba] Standpunkt [Add to Longdo]
[りっか, rikka] Beginn_des_Sommers [Add to Longdo]
往生[たちおうじょう, tachioujou] Stillstand, Panne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top