ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窝-, *窝*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[窝, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  呙 (guō ㄍㄨㄛ) 
Etymology: [pictophonetic] cave,  Rank: 1,962

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wō, ㄨㄛ, / ] nest, #4,553 [Add to Longdo]
[jiǔ wō, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄛ, / ] dimple, #25,293 [Add to Longdo]
[wō nang, ㄨㄛ ㄋㄤ˙, / ] annoyed; to feel vexed; pointless; asinine; good-for-nothing; stupid and cowardly, #27,012 [Add to Longdo]
[fēng wō, ㄈㄥ ㄨㄛ, / ] bee's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure, #27,577 [Add to Longdo]
[yàn wō, ㄧㄢˋ ㄨㄛ, / ] bird's nest soup, #29,227 [Add to Longdo]
[wō xīn, ㄨㄛ ㄒㄧㄣ, / ] warm; warm hearted, #32,231 [Add to Longdo]
[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, / ] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest, #35,763 [Add to Longdo]
[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, / ] to harbor; to shelter, #40,467 [Add to Longdo]
[yǎn wō, ㄧㄢˇ ㄨㄛ, / ] eye socket, #41,152 [Add to Longdo]
[yè wō, ㄧㄝˋ ㄨㄛ, / ] armpit, #41,228 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, dirty and filthy... and disgusting right?[CN] 喜欢摆明星架子 你很不屑很不爽 很倒胃口很 Episode #1.5 (2004)
- She treats me as a time waster.[CN] - 她把我看作是囊废 For Whom the Bell Tolls (1943)
And about my being his soul mate and having a love nest with him.[CN] 关于我是他的生命伙伴 与他共筑爱的小 His Girl Friday (1940)
Aw.[CN] 真心. Sugar & Spice (2001)
They'll think they've got into a blooming hornet's nest.[CN] 他们会认为他们进了一个大马蜂 The Adventures of Robin Hood (1938)
Well, the truth is, I'm so much older than she is, and...[CN] 来,搅搅这汤 好 Gone with the Wind (1939)
- This is the Blue Angel![CN] 我们还一直在"蓝天使" The Blue Angel (1930)
The den.[CN]  Life Stinks (1991)
T el the truth! , There's no point hiding her,[CN] 休想藏哦 否则有你们好戏看 Taki no shiraito (1933)
You crumbs have been making a fool out of me long enough.[CN] 你们这群囊废整我够久了 His Girl Friday (1940)
A pigsty.[CN] 猪 U Turn (1997)
My place a hole?[CN] -还能回到这个老 - 我的老 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top