ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

窃盗

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -窃盗-, *窃盗*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窃盗[qiè dào, ㄑㄧㄝˋ ㄉㄠˋ, / ] burglar [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
窃盗[せっとう, settou] (n,vs,adj-no) theft; stealing; larceny; (P) [Add to Longdo]
窃盗[せっとうきょう, settoukyou] (n) kleptomaniac [Add to Longdo]
窃盗行為[せっとうこうい, settoukoui] (n) theft; act of larceny [Add to Longdo]
窃盗[せっとうざい, settouzai] (n) theft; stealing; larceny [Add to Longdo]
窃盗[せっとうだん, settoudan] (n) group of thieves [Add to Longdo]
窃盗[せっとうはん, settouhan] (n) theft; stealing; larceny [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This man was charged with theft.この男は窃盗罪に問われた。
The man was charged with theft.その男は窃盗犯に問われた。
If they hadn't found the vase, John would have been accused of stealing it.もし彼らが花瓶を見つけていなければ、ジョンは窃盗罪で訴えられていただろう。
The police brought a charge of theft against him.警察は彼を窃盗罪で告発した。
A worldwide plague of theft emptied museums.世界的な美術品窃盗という疫病が美術館をからにしてしまった。
He was caught in the act of stealing.窃盗の現場を押さえられた。
A gang of thieves broke into the bank.窃盗団がその銀行に押し入った。
Keeping what belongs to another amounts to stealing.他人の物をもっていると結局窃盗になる。
The criminal confessed to theft.犯人は窃盗を自供した。
He is under suspicion of theft.彼に窃盗の嫌疑がかかっている。
He is suspected of robbery.彼は窃盗の疑いをかけられている。
She is guilty of stealing.彼女は窃盗の罪を犯している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
窃盗[せっとう, settou] Diebstahl, -Dieb [Add to Longdo]
窃盗[せっとうはん, settouhan] -Dieb [Add to Longdo]
窃盗[せっとうざい, settouzai] Diebstahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top