ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穷-, *穷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[穷, qióng, ㄑㄩㄥˊ] poor, destitute; to exhaust
Radical: Decomposition: 穴 (xué ㄒㄩㄝˊ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 1,343

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, / ] exhausted; poor, #4,202 [Add to Longdo]
[qióng rén, ㄑㄩㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] poor people; the poor, #8,170 [Add to Longdo]
[wú qióng, ˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] endless; boundless; inexhaustible, #8,790 [Add to Longdo]
[pín qióng, ㄆㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] poor; impoverished, #10,043 [Add to Longdo]
层出不[céng chū bù qióng, ㄘㄥˊ ㄔㄨ ㄅㄨˋ ㄑㄩㄥˊ, / ] more and more emerge (成语 saw); innumerable succession; breeding like flies, #14,245 [Add to Longdo]
[qióng kǔ, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨˇ, / ] impoverished; destitute, #36,017 [Add to Longdo]
[qióng jìn, ㄑㄩㄥˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] end; bound; boundary, #36,701 [Add to Longdo]
[qióng kùn, ㄑㄩㄥˊ ㄎㄨㄣˋ, / ] destitute; wretched poverty, #37,299 [Add to Longdo]
其乐无[qí lè wú qióng, ㄑㄧˊ ㄌㄜˋ ˊ ㄑㄩㄥˊ, / ] boundless joy, #43,811 [Add to Longdo]
途末路[qióng tú mò lù, ㄑㄩㄥˊ ㄊㄨˊ ㄇㄛˋ ㄌㄨˋ, / ] lit. the path exhausted, the end of the road (成语 saw); an impasse; in a plight with no way out; things have reached a dead end, #57,761 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The poor client hasn't got money enough[CN] 这些贫的客户就没有钱付费 Bordertown (1935)
We're all down and out.[CN] 我们已经途末路 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Now what have you got for the poor?[CN] 现在你为人做了什么? The Scarlet Empress (1934)
They'll be poorer by the price of a truck[CN] 他们付完卡车钱后,会变得一点 Bordertown (1935)
"Big Shot" McKay didn't pick you out of the gutter and send you through college for nothing.[CN] 大人物麦凯把你带出乡僻壤 送你上大学难道就没有什么目的吗 'G' Men (1935)
Something for the poor, Your Majesty?[CN] 给人一些东西吧 陛下? The Scarlet Empress (1934)
There's no end to your accomplishments, is there?[CN] 你的成就真是无无尽 It Happened One Night (1934)
There are no poor in Russia! Get out![CN] 在俄罗斯没有人! The Scarlet Empress (1934)
For the poor, Captain?[CN] 为了人,上尉? The Scarlet Empress (1934)
FREE OPERATION FOR POOR[CN] 为贫的人免费治疗 City Lights (1931)
Go ahead and do what you want with me, mister. I guess I'm at the end of my rope.[CN] 我随你们处置 我这次是走上途末路了 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Your Imperial Majesty, something for the poor?[CN] 皇帝陛下 给人一些东西吧? The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top