ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -究-, *究*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[究, jiū, ㄐㄧㄡ] to dig into, to investigate; actually, after all
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 429

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiū, ㄐㄧㄡ, ] after all; to investigate; to study carefully; Taiwan pr. jiu4, #10,125 [Add to Longdo]
[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, ] research, #224 [Add to Longdo]
[jiū jìng, ㄐㄧㄡ ㄐㄧㄥˋ, ] after all (when all is said and done); actually; outcome; result, #2,344 [Add to Longdo]
[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] research institute; graduate studies; graduate school, #3,203 [Add to Longdo]
[yán jiū shēng, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄕㄥ, ] graduate student, #4,337 [Add to Longdo]
[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, ] investigate; look into, #4,961 [Add to Longdo]
[jiǎng jiu, ㄐㄧㄤˇ ㄐㄧㄡ˙, / ] to pay particular attention to; exquisite; aesthetic, #6,266 [Add to Longdo]
[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
[zhōng jiū, ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄡ, / ] in the end; after all is said and done, #7,557 [Add to Longdo]
[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] research institute; academy, #8,174 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きゅうめい, kyuumei] TH: สำรวจให้รู้แจ้งเห็นจริง  EN: investigation

Japanese-English: EDICT Dictionary
極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
極の浮力コントロール・ダイブ;極の浮力コントロールダイブ[きゅうきょくのふりょくコントロール・ダイブ(究極の浮力コントロール・ダイブ);きゅうきょくのふりょくコントロールダイブ(究極の浮力コントロールダイブ), kyuukyokunofuryoku kontoro-ru . daibu ( kyuukyoku no furyoku kontoro-ru . daibu ); ] (n) peak performance buoyancy dive [Add to Longdo]
極要因[きゅうきょくよういん, kyuukyokuyouin] (n) (See 目的因) final cause [Add to Longdo]
[きゅうめい, kyuumei] (n,vs) investigation (esp. in academic and scientific contexts); (P) [Add to Longdo]
[きゅうり, kyuuri] (n,vs) study of natural laws [Add to Longdo]
[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (n,adj-no) {Buddh} culmination; conclusion [Add to Longdo]
[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How's your research coming along?" "Not so bad."「研はどうですか」「まあまあです」
I would have you apply yourself to your studies.あなたには研に専念していただきたいのです。
How goes your study?あなたのご研は、いかがですか。
Your research will surely bear fruit.あなたの研はきっと実を結ぶでしょう。
You missed two assignments; you will have to make them up at once.あなたは研課題を二つ落とした、すぐにやり直さなければならない。
Which period of history are you studying?あなたは歴史のどの時代を研していますか。
A study shows lung cancer accounts for 17% of women's cancer deaths.ある研によれば、ガンによる女性の死亡数の中では肺がんが17%を占めている。
According to a study, big women are more prone to have twins.ある研によれば、大柄な女性は双子を生む傾向がより強い。
A study reports that 53,000 Americans die each year as a result of secondhand smoke.ある研の報告によれば、間接喫煙の結果53、000のアメリカ人が毎年死亡しているそうだ。
I wish to work in the laboratory some day.いつかその研所で働きたいものだ。
Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.ええと、買いませんでしたが、でも、後でゴリラ財団研所へ3匹の子猫を持ってきた人がいるのです。
From the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.エコロジーの視点からいうと、南極は観光や商業的な探索ではなく、研のみに利用されるべきである。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
める[きわめる, kiwameru] gruendlich_erforschen, gruendlich_untersuchen [Add to Longdo]
[きゅうめい, kyuumei] Erforschung, Ergruendung [Add to Longdo]
[きゅうきょく, kyuukyoku] endgueltig, (aller) letzt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top