ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穴-, *穴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[穴, xué, ㄒㄩㄝˊ] cave, den, hole
Radical: , Decomposition:   宀 [gài,mián, ㄍˋ]  八 [, ㄅㄚ]
Etymology: [pictographic] The mouth of a cave, Rank: 1940
[空, kōng, ㄎㄨㄥ] hollow, empty, deserted, bare
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 272
[究, jiū, ㄐㄧㄡ] to dig into, to investigate; actually, after all
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  九 [jiǔ, ㄐㄧㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 429
[突, tū, ㄊㄨ] sudden, abrupt, unexpected
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  犬 [quǎn, ㄑㄩㄢˇ]
Etymology: [ideographic] A dog 犬 rushing out of a cave 穴, Rank: 484
穿[穿, chuān, ㄔㄨㄢ] to drill, to pierce; to dress, to wear
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  牙 [, ㄧㄚˊ]
Etymology: [pictophonetic] tooth, Rank: 785
[窗, chuāng, ㄔㄨㄤ] window
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  囱 [cōng, ㄘㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 1074
[穷, qióng, ㄑㄩㄥˊ] poor, destitute; to exhaust
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  力 [, ㄌㄧˋ]
Etymology: -, Rank: 1343
[窝, wō, ㄨㄛ] cave, den, nest; hiding place; measure word for small animals
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  呙 [guō, ㄍㄨㄛ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 1962
[窃, qiè, ㄑㄧㄝˋ] to steal; thief; secret, stealthy
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  切 [qiè, ㄑㄧㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] hole, Rank: 2103
[窄, zhǎi, ㄓㄞˇ] narrow, tight; narrow-minded
Radical: , Decomposition:   穴 [xué, ㄒㄩㄝˊ]  乍 [zhà, ㄓㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] cave, Rank: 2244

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xué, ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavity; hole; acupuncture point; Taiwan pr. xue4, #5,717 [Add to Longdo]
[xué wèi, ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, ] acupuncture point, #13,937 [Add to Longdo]
[dòng xué, ㄉㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] cave; cavern, #18,196 [Add to Longdo]
太阳[tài yáng xué, ㄊㄞˋ ㄧㄤˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] temple (on the sides of human head), #24,852 [Add to Longdo]
[mù xué, ㄇㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, ] tomb; grave, #31,425 [Add to Longdo]
[cháo xué, ㄔㄠˊ ㄒㄩㄝˊ, ] lair; nest; den; hideout, #42,439 [Add to Longdo]
[zǒu xué, ㄗㄡˇ ㄒㄩㄝˊ, ] (of itinerant entertainers) to tour, playing in many venues, #52,852 [Add to Longdo]
[kòng xué, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄩㄝˊ, ] electron hole, #66,672 [Add to Longdo]
[xué jū, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄩ, ] to live in a cave, #70,824 [Add to Longdo]
[Wǔ xué, ㄨˇ ㄒㄩㄝˊ, ] Wuxue (city in Hubei), #98,564 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あな, ana] (n) รู, ช่อง

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P) [Add to Longdo]
;尻[けつ, ketsu] (n) (1) (col) ass; arse; buttocks; (2) (col) rear; end; (3) ( only) acupuncture point [Add to Longdo]
あきチーズ;明きチーズ[あなあきチーズ, anaaki chi-zu] (n) cheese with holes in it (e.g. Swiss, Emmenthal) [Add to Longdo]
あけ;開け[あなあけ, anaake] (n,n-pref) drilling [Add to Longdo]
があったら入りたい[あながあったらはいりたい, anagaattarahairitai] (exp) to (be ashamed enough) to wish you could just disappear [Add to Longdo]
が開く;が空く;があく[あながあく, anagaaku] (exp,v5k) to have a hole; to be pierced (with a hole) [Add to Longdo]
だらけだ[あなだらけだ, anadarakeda] (n) hold no water; being full of holes [Add to Longdo]
だらけにする[あなだらけにする, anadarakenisuru] (exp,vs-i) (X) (col) to fuck [Add to Longdo]
にでも入り度い[あなにでもはいりたい, ananidemohairitai] (exp) (id) I wish I could sink through the floor [Add to Longdo]
のあくほど見る[あなのあくほどみる, ananoakuhodomiru] (exp,v1) to look hard at [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞の中で何が起こっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
I found holes here and there.あちこちにがあいていた。
I'm so sorry about what I did. I wish I could just crawl into a hole and die.いやあ面目ない。があったら入りたい心境だよ。
Willie accidentally let off his father's shotgun and made a hole in the wall.ウィリーは誤って父親の猟銃を発砲し、壁にを開けた。
The jagged edge ripped a hole in his trousers.ぎざぎざのかどが彼のズボンに引っかかってを空けた。
The fox hid in the hollow tree.キツネはがあいた木の中へ隠れた。
A spider can produce a silky substance from tiny openings on its underside.クモはお腹にある小さなからきぬのような物質を出すことが出来る。
This test has a catch.このテストには落としがある。
There's a hole in this bucket.このバケツにはが開いている。
This hot-spring spa is a great find.この温泉は場だね。
There's a hole in this sock.この靴下にはがあいている。
This hole was formed by a falling of a meteorite.このはいん石の落下でできたものです。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あな, ana] Loch, Hoehle [Add to Longdo]
あけ器[あなあけき, anaakeki] Locher [Add to Longdo]
[あなご, anago] Seeaal [Add to Longdo]
居人[けっきょじん, kekkyojin] Hoehlenbewohner [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top