ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -積-, *積*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[積, jī, ㄐㄧ] to store up, to amass, to accumulate
Radical: , Decomposition:   禾 [, ㄏㄜˊ]  責 [, ㄗㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] grain, Rank: 6032

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jī, ㄐㄧ, / ] to amass; to accumulate; to store; measured quantity (such as area of volume); product (the result of multiplication); to integrate (math.); to solve (or integrate) an ordinary differential equation (math.); old; long-standing, #4,063 [Add to Longdo]
积极[jī jí, ㄐㄧ ㄐㄧˊ, / ] active; energetic; vigorous; positive (outlook); proactive, #584 [Add to Longdo]
面积[miàn ji, ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] surface area, #1,077 [Add to Longdo]
积累[jī lěi, ㄐㄧ ㄌㄟˇ, / ] accumulate, #3,436 [Add to Longdo]
积极性[jī jí xìng, ㄐㄧ ㄐㄧˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] zeal; initiative; enthusiasm; activity, #3,975 [Add to Longdo]
积分[jī fēn, ㄐㄧ ㄈㄣ, / ] integral (in calculus); total credits earned by student, #4,045 [Add to Longdo]
体积[tǐ jī, ㄊㄧˇ ㄐㄧ, / ] volume; bulk, #6,272 [Add to Longdo]
总面积[zǒng miàn ji, ㄗㄨㄥˇ ㄇㄧㄢˋ ㄐㄧ˙, / ] total area; overall surface area, #9,849 [Add to Longdo]
累积[lěi jī, ㄌㄟˇ ㄐㄧ, / ] to accumulate, #10,102 [Add to Longdo]
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, / ] sediment; deposit; sedimentation (geol.), #10,571 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み木[つみき, tsumiki] (n) บล็อคไม้ (ใช้ต่อหรือประกอบเป็นรูปร่างต่าง ๆ มีหลายขนาด ส่วนใหญ่เป็นของเล่นสำหรับเด็ก)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[つむ, tsumu] TH: วางกอง  EN: to pile up
[つむ, tsumu] TH: วางซ้อนทับเป็นชั้น ๆ  EN: to stack
[つむ, tsumu] TH: สั่งสมเพื่อพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น
もる[つもる, tsumoru] TH: กองทับถม  EN: to pile up
み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] TH: วางซ้อนกัน  EN: to be piled up
み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] TH: สั่งสม  EN: to accumulate

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せき, seki] (n) (1) {math} (See 商・1) product; (2) (See 体,面) volume; area; (P) [Add to Longdo]
み下ろす[つみおろす, tsumiorosu] (v5s) to unload [Add to Longdo]
み荷;[つみに, tsumini] (n) load; freight; cargo [Add to Longdo]
み過ぎ;みすぎ[つみすぎ, tsumisugi] (n) (1) overload; (2) {math} rounding up error [Add to Longdo]
み過ぎる[つみすぎる, tsumisugiru] (v1) to overload [Add to Longdo]
み降ろし;み下ろし;み卸し;卸し;みおろし;下ろし;降ろし;卸(io)[つみおろし, tsumioroshi] (n,vs) loading and unloading [Add to Longdo]
み込み[つみこみ, tsumikomi] (n) loading [Add to Longdo]
み込み値段[つみこみねだん, tsumikominedan] (n) free on board price [Add to Longdo]
み込む[つみこむ, tsumikomu] (v5m,vt) to load (with goods, cargo); to put on board; to stow aboard; (P) [Add to Longdo]
み残し[つみのこし, tsuminokoshi] (n) (1) left-off cargo; passengers left behind; (2) {math} rounding error; truncation error; remainder after truncation to an integer value [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験をんだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見りより10%引きの特別価格でご提供します。
We would like to ask you to reduce the prices quoted for STL#3456 by 5%.STL#3456の見価格を5%値引きしていただけませんか。
That student is very active.あの学生はとても極的だ。
Americans accumulated their trade deficits by living far beyond their means.アメリカ人が貿易赤字を累したのは、限度を超えたぜいたくをしたからですよ。
The Americans are an aggressive people.アメリカ人は極的な国民である。
No amount of money will change his mind.いくら金をんでも彼の気持ちは変わらないでしょう。
I'll pay you back with my calculus notes.お返しに微分のノートを貸してあげるわ。 [F]
The gasoline truck ran into the gate and blew up.ガソリンをんだトラックが門に衝突して爆発した。
The area of Canada is greater than that of the United States.カナダの面はアメリカ合衆国の面より大きい。
It is the last straw that breaks the camel's back.ぎりぎりの重荷を負ったラクダはわら1本でもませたら参ってしまう。
I haven't had time to do the dishes for two days; they are in a pile in the kitchen sink.この2日間皿洗いする時間もないよ。キッチンの流しに山みしているよ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せき, seki] product [Add to Longdo]
分器[せきぶんき, sekibunki] integrator [Add to Longdo]
[せきぶん, sekibun] integral [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
み重ねる[つみかさねる, tsumikasaneru] aufhaeufen, aufeinanderlegen [Add to Longdo]
[つむ, tsumu] anhaeufen, aufeinanderlegen, sammeln, laden [Add to Longdo]
もる[つもる, tsumoru] sich_anhaeufen, liegen, abschaetzen [Add to Longdo]
極的[せっきょくてき, sekkyokuteki] positiv [Add to Longdo]
[せきさい, sekisai] das_Beladen, Verladung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top