ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -穀-, *穀*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[穀, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: , Decomposition:       士 [shì, ㄕˋ]  冖 [, ㄇㄧˋ]  一 [, ]  禾 [, ㄏㄜˊ]  殳 [shū, ㄕㄨ]
Etymology: -, Rank: 6193

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] grain; corn, #3,058 [Add to Longdo]
稻谷[dào gǔ, ㄉㄠˋ ㄍㄨˇ, / ] rice crops, #21,498 [Add to Longdo]
谷物[gǔ wù, ㄍㄨˇ ㄨˋ, / ] cereal; grain, #21,941 [Add to Longdo]
包谷[bāo gǔ, ㄅㄠ ㄍㄨˇ, / ] maize; corn, #22,110 [Add to Longdo]
五谷[wǔ gǔ, ㄨˇ ㄍㄨˇ, / ] all crops; all grains, #31,760 [Add to Longdo]
谷氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, / ] glutamic acid (Glu), an amino acid, #35,447 [Add to Longdo]
谷类[gǔ lèi, ㄍㄨˇ ㄌㄟˋ, / ] cereal; grain, #37,876 [Add to Longdo]
谷雨[Gǔ yǔ, ㄍㄨˇ ㄩˇ, / ] Guyu or Grain Rain, 6th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 20th April-4th May, #57,675 [Add to Longdo]
谷粒[gǔ lì, ㄍㄨˇ ㄌㄧˋ, / ] grain (of cereal), #62,967 [Add to Longdo]
谷仓[gǔ cāng, ㄍㄨˇ ㄘㄤ, / ] barn, #72,246 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こくう, kokuu] (n) (See 二十四節気) "grain rain" solar term (approx. April 20) [Add to Longdo]
象虫[こくぞうむし;コクゾウムシ, kokuzoumushi ; kokuzoumushi] (n) (uk) maize weevil (Sitophilus zeamais) [Add to Longdo]
[こくしょく, kokushoku] (n,vs,adj-no) cereal diet; grain-eating [Add to Longdo]
[こくそう, kokusou] (n) granary; (P) [Add to Longdo]
倉地帯[こくそうちたい, kokusouchitai] (n,adj-no) grain-producing region [Add to Longdo]
潰し;つぶし;ごく潰し;潰(io);ゴク潰し[ごくつぶし(穀潰し;穀つぶし;ごく潰し;穀潰);ゴクつぶし(ゴク潰し), gokutsubushi ( koku tsubushi ; koku tsubushi ; goku tsubushi ; koku tsubusu ); goku] (n) good-for-nothing; parasite; deadbeat; loafer; drone; idler [Add to Longdo]
[こくもつ, kokumotsu] (n,adj-no) grain; cereal; corn; (P) [Add to Longdo]
[こくふん, kokufun] (n,adj-no) grain (rice) flour [Add to Longdo]
[こくりゅう, kokuryuu] (n,adj-no) kernel; grain [Add to Longdo]
[こくるい, kokurui] (n,adj-no) grains; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
It's much cheaper to live on grains and vegetables you can grow in your garden.あなたの菜園で作れる物や野菜を食べて生活する方がずっと安上がりだ。
Americans eat lots of wheat, rye and other grains.アメリカは小麦・オート麦・ライ麦や他の物を食べる。
As usual the peasants are busy scattering grain seeds.いつものように、農家の人たちは物の種まきで忙しい。
The land yields heavy crops.その土地は類を豊富に産出する。
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、濃い緑色の葉の野菜・豆・木の実・全粒類がある。
The family were all out reaping the corn.家族はみな物の収穫にでていた。
In the fall we harvest our summer crops.我々は秋に夏の物を収穫します。
Because of the difference in climate, the same crop is not cultivated in the North and East of the country.気候の違いのため、同種の物が国の北部、東部においては収穫されていない。
It will damage the crops.物に損害を与えるだろう。
The crops were damaged by the flood.物は洪水の被害を受けた。
Do you have the stuff you need to make the rug?物を作るのに必要な材料はありますか。
We import grain from the United States.私たちはアメリカから物を輸入している。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こく, koku] GETREIDE [Add to Longdo]
[こくそう, kokusou] Getreidespeicher, Kornkammer [Add to Longdo]
[こくもつ, kokumotsu] -Getreide [Add to Longdo]
[こくるい, kokurui] -Getreide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top