ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -種-, *種*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[種, zhǒng, ㄓㄨㄥˇ] race, kind, breed; seed; to plant
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  重 (zhòng ㄓㄨㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,905

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǒng, ㄓㄨㄥˇ, / ] seed; breed; species; race; strain; kind; type; sort; classifier meaning kind, type, sort; classifier for languages, #113 [Add to Longdo]
[zhòng, ㄓㄨㄥˋ, / ] to plant; to grow; to cultivate, #113 [Add to Longdo]
这种[zhè zhǒng, ㄓㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] this; this kind of; this sort of; this type of, #179 [Add to Longdo]
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
品种[pǐn zhǒng, ㄆㄧㄣˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] breed; variety, #1,682 [Add to Longdo]
那种[nà zhǒng, ㄋㄚˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] that; that kind of; that sort of; that type of, #1,741 [Add to Longdo]
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, / ] many kinds of; multiple; diverse; multi-, #2,099 [Add to Longdo]
种种[zhǒng zhǒng, ㄓㄨㄥˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] all kinds of, #3,317 [Add to Longdo]
种子[zhǒng zi, ㄓㄨㄥˇ ㄗ˙, / ] seed, #3,326 [Add to Longdo]
某种[mǒu zhǒng, ㄇㄡˇ ㄓㄨㄥˇ, / ] some kind (of), #3,380 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅるい, shurui] (n) ประเภท, ชนิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たね, tane] (n,n-suf) (1) kind; variety; (2) (biological) species; (3) (abbr) (See 概念) (logical) species [Add to Longdo]
[たね, tane] (n) (1) seed; pip; kind; variety; quality; tone; (2) material; matter; subject; theme; (news) copy; leaven (bread); (3) cause; source; trick; secret; inside story; (P) [Add to Longdo]
々(P);[しゅじゅ(P);くさぐさ, shuju (P); kusagusa] (adj-na,adj-no,adv,n) variety; (P) [Add to Longdo]
々様々;様様[しゅじゅさまざま, shujusamazama] (n) a great variety of; all sorts or kinds of; multifarious [Add to Longdo]
なし;無し[たねなし, tanenashi] (n,adj-no) (1) seedlessness; seedless fruit; (2) lacking the material needed to do something [Add to Longdo]
なし西瓜;なしスイカ;無しスイカ;無し西瓜[たねなしすいか(なし西瓜;無し西瓜);たねなしスイカ(なしスイカ;無しスイカ), tanenashisuika ( tane nashi suika ; tane nashi suika ); tanenashi suika ( tane nash] (n) seedless watermelon [Add to Longdo]
の起原[しゅのきげん, shunokigen] (n) Origin of Species [Add to Longdo]
の用語[しゅのようご, shunoyougo] (n) {comp} specific term [Add to Longdo]
ばさみ[たねばさみ, tanebasami] (n) attaching (of seaweed or seed oysters) to nets for the purpose of cultivation [Add to Longdo]
をまく;を蒔く;を撒く;を播く[たねをまく, tanewomaku] (exp,v5k) to sow seeds [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Shiitake" is a sort of mushroom.「椎茸」はキノコの一だ。
There are over 15 different kinds of pies.15類以上のパイをご用意しています。
Not until the end of the nineteenth century, did plant breeding become a scientific discipline.19世紀末になって初めて植物の品改良は科学の一分野となった。
Every time a species dies out, we lose forever a part of our natural world.1つのが絶滅するたびに、我々は自然界の一部を永久に失うことになる。
I'll take three of each sort.類3個ずつください。
Many kinds of flowers come out in the middle of April.4月の中頃には、たくさんの類の花が咲く。
A half-dozen tools make up the tool collection.の道具がひとまとまりになっている。
Far from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.IQの低さの原因を人に求めるという議論を論駁するどころか、リンのデータはそれを事実上補強することになっている。
He didn't have MMR shots in Japan.MMRの予防接は日本で受けていません。
I don't care about your race or age or religion.あなたの人、年齢、宗教は問いません。
What kinds of Japanese food do you like?あなたはどんな類の日本料理が好きですか。
That company hires people without regard to race, religion, or nationality.あの会社は、人や宗教、国籍に関係なく人を雇う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He vaccinates anyone he doesn't want infected first.[JA] 感染させないように 最初に予防接 Resident Evil: Vendetta (2017)
There are three strains of the virus.[JA] 3類のウイルス Resident Evil: Vendetta (2017)
When you meet lady dogs on the street that are not dachshunds... you must exercise some self-control.[CN] 當你在街上碰到不是德國的雌狗 ... 你一定要學會克制. Grand Hotel (1932)
[man speaking in Spanish] The mezcal process starts when you sow the "maguey"' plant.[JA] メスカル作りは リュウゼツランの まきから始まる Barbecue (2017)
I compared the new virus's DNA to all the bioweapons we have on file.[JA] 新ウイルスのDNAと 被検体すべてを比較したわ Resident Evil: Vendetta (2017)
Madame has chosen a funny time for such a funny joke.[CN] 你竟選擇這麼一個可笑的時間 開這玩笑. Grand Hotel (1932)
A sort of inactivation virus.[JA] 一の不活性化ウイルスと Resident Evil: Vendetta (2017)
There's only one way to treat them and that's rough.[CN] 只有一方法能對付他們,雖然很粗魯 Applause (1929)
Excluding the literal sense, there are three types of wanker in this world.[JA] 世の中には 3類のバカが存在する Salesmen Are Like Vampires (2017)
Oh, I'm clever that way.[CN] -哦,我很明白這伎倆 Applause (1929)
You know, I had a hunch you weren't telling me the truth.[CN] 你知道嗎,我有一預感,你沒跟我說實話 Applause (1929)
That way.[CN] 這方式。 Korengal (2014)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅ, shu] species [Add to Longdo]
の用語[しゅのようご, shunoyougo] specific term [Add to Longdo]
別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たね, tane] ART, SORTE, SAMEN [Add to Longdo]
[たね, tane] Samen, Saat, Gegenstand [Add to Longdo]
[しゅし, shushi] Samen, Saat [Add to Longdo]
[しゅとう, shutou] Pockenschutzimpfung, Impfung [Add to Longdo]
[しゅるい, shurui] -Art, Sorte, Gattung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top